Samferdselsdepartementets etatsstyring og eierskapsutøvelse

Rapport fra Samferdselsdepartementets prosjekt knyttet til forbedringspunkter i departementets etatsstyring og eierskapsutøvelse.

Samferdselsdepartementet har nylig avsluttet et prosjekt med formål å identifisere forbedringspunkter i departementets etatsstyring og eierskapsutøvelse. Sentrale temaer har vært å øke forståelsen for ansvars- og oppgavefordeling mellom departementet og tilknyttede virksomheter og å bidra til ryddige prosesser i styringsforholdet.