Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen skal forhindre at man gjennom arealdisponering introduserer ny risiko og sårbarhet i samfunnet. Man bør unngå å bruke arealer som inneholder uønsket risiko og sårbarhet, eller tilpasse seg risikoen på en slik måte at risiko og sårbarhet unngås, for eksempel gjennom utforming/dimensjonering av bygninger.

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (pdf)

Temaveilederen er laget av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DSB har mye informasjon om samfunnssikkerhet og beredskap på dsb.no.