Historisk arkiv

Samfunnsstraff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Samfunnsstraff erstatter den tidligere straffereaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn herunder tilsynsprogram.

Samfunnsstraff

Samfunnsstraff erstatter den tidligere straffereaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn herunder tilsynsprogram

Samfunnsstraff er

 • En ny straffereaksjon regulert i Lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven), kapittel 5. De aktuelle bestemmelser er straffeloven §§ 15, 26, 28 a), 28 b), 53 nr.2 og 6, 60, 62, 72 og 73 a)
 • En hovedstraff på linje med fengsel og bøter
 • Frihetsinnskrenkning istedenfor frihetsberøvelse

Grunnleggende vilkår for å idømme samfunnsstraff

 • Samfunnsstraff kan idømmes for lovbrudd med en strafferamme på inntil 6 år.
 • Anvendelsesområdet for samfunnsstraff vil være øvre del av anvendelsesområdet for betinget dom eller et alternativ til ubetinget fengsel i inntil et år.
 • Hensynet til straffens formål må ikke tale i mot en reaksjon i frihet.
 • Lovovertreder må være bosatt i Norge.
 • Lovovertreder må samtykke.

Retten fastsetter følgende rammevilkår:

 • I dommen skal det fastsettes timetall og gjennomføringstid. Timetallet skal være på mellom 30 og 420 timer. Gjennomføringstiden skal normalt være inntil 1 år.
 • Retten kan sette vilkår om at domfelte under straffegjennomføringsperioden skal overholde bestemmelser om bosted, oppholdssted, arbeid, opplæring eller behandling, eller forby domfelte samkvem med bestemte personer. Under gjennomføringen kan friomsorgen fastsette ytterligere vilkår
 • Retten fastsetter en subsidiær fengselsstraff.

Friomsorgen administrerer gjennomføring av samfunnsstraff herunder kontroll av at domfelte overholder fastsatte vilkår.

Innholdet i samfunnsstraffen

Innenfor de rammene retten har satt i dommen fastsetter kriminalomsorgen det nærmere innholdet i samfunnsstraffen. Innholdet fastsettes etter en individuell vurdering.

Innholdet kan bestå av:

 • Samfunnsnyttig tjeneste
 • Program

Andre tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet

 • individuelle samtaler
 • behandling
 • konfliktråd

Krav til domfelte

 • Domfelte skal gjennomføre straffen etter nærmere anvisning av friomsorgen:
 • Møte til fastsatt tid og sted
 • Være upåvirket av berusende eller bedøvende midler ved fremmøtet
 • Gi nødvendige opplysninger av betydning for gjennomføring av straffen til friomsorgen
 • Overholde vilkår som retten har satt
 • Oppholde seg i landet
 • Ikke true sikkerheten til personer som deltar under gjennomføringen eller påvirke miljøet på en særlig negativ måte
 • Ikke begå ny straffbar handling i gjennomføringstiden

Konsekvenser ved brudd på vilkår

 • Bryter domfelte fastsatte vilkår vil friomsorgen innskjerpe kravene.
 • Dersom domfelte ikke møter til fastsatt tid og sted kan friomsorgen anmode politiet om å pågripe domfelte.
 • Hvis domfelte pånytt bryter vilkårene kan kriminalomsorgen bringe saken inn for forhørsretten med begjæring om at den subsidiære straffen helt eller delvis skal fullbyrdes.

For nærmere informasjon

 • Se lov om straffegjennomføring med tilhørende forskrift og retningslinjer.
 • Ta kontakt med kriminalomsorgsregionen eller nærmeste friomsorgskontor