Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting

Særavtalen gjelder fra og med 1. mars 2011 og frem til og med 28. februar 2014. Nye satser er fremforhandlet og gjelder fra 1. januar 2014.

Den 19. mai 2011 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene om «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting». Særavtalen gjelder fra 1. mars 2011 til og med 28. februar 2014. I avtaleteksten er det ikke gjort materielle endringer bortsett fra at det har blitt fremforhandlet nye satser. Disse nye satsene gjelder fra 1. januar 2014. Endringene er uthevet med fet skrift.


 

§ 1 Virkeområde

Denne avtale omfatter tjenesteoppdrag som ikke faller inn under «Særavtale for reiser innenlands for statens regning», dvs. reiser av fast rutinemessig karakter. Med reiseoppdrag av fast rutinemessig karakter menes ordinær tjeneste ved/under utførelse av rutinemessige/faste tjenesteoppdrag som ikke trenger spesiell godkjennelse av arbeidsgiver.

Merknad:

 1. Skal avtalen komme til anvendelse, må følgende tre kriterier for reisen være oppfylt samtidig: 1) reisen må være rutinemessig, 2) det må utføres ordinært arbeid og 3) reisen krever ikke spesiell godkjenning.
   
  Ad 1: Reisen må være rutinemessig for den berørte arbeidstaker, og ha et visst omfang/hyppighet. Reisen må inngå i arbeidstakerens ordinære arbeidsoppgaver.
   
  Ad 2: Med ordinært arbeid menes at man utfører et rutinemessig arbeidsoppdrag som er nødvendig for å oppfylle de plikter som følger av arbeidsforholdet.
   
  Ad 3. For tjenestereiser kreves etter særavtale for reiser innenlands § 1 pkt 2 at «samtykke til å foreta reiser for statens regning skal innhentes før reisen finner sted». For de reiser som går inn under denne avtale, vil slikt samtykke ikke være nødvendig. 
   
  Det er nærmeste overordnede som avgjør det reisemønster som skal gjennomføres og med eventuelle avvik.
   
  Det er reisefraværets lengde som er avgjørende for kostgodtgjørelse. Der det ikke er mulig å kjøpe mat på arbeidsstedet, godtas det at mat kjøpes før eller etter oppdragets avslutning. Utgiftene må legitimeres ved regning eller sannsynliggjøres på annen måte.
   
 2. Andre reiser som ikke anses som faste rutinemessige reiser for eksempel deltakelse på kurs, konferanser, seminarer og lignende, følges bestemmelsene i "Særavtale for reiser innenlands for statens regning".
   
 3. Denne særavtale gjelder ikke arbeidstakere med mobilt arbeidssted som for eksempel flybesetning, sjåfører, mannskap på båter osv.

§ 2 Kostgodtgjørelse - dagsreiser

 1.  

  For reiser fra det faste arbeidsstedet eller fra reisens utgangspunkt under 15 km èn vei tilstås ikke kostgodtgjørelse.
   
 2. For reiser mer enn 15 km fra det faste arbeidsstedet eller fra reisens utgangspunkt godtgjøres merutgifter til kost når det ikke er mulig/hensiktsmessig – med bakgrunn i oppdragets karakter – å innta måltidet på eget arbeidssted slik:
   
  a) For reiser fra og med 6 timer inntil 9 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 115,-.
   
  b) For reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 200,-.
   
  c) For reiser over 12 timer tilstås en legitimert sats på inntil kr 310,-.

Når kost er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver utbetales ikke kostgodtgjørelse.

Merknad:

 1. Korteste reisestrekning beregnes ut fra reisens utgangspunkt èn vei. Reisestrekningen beregnes ut fra det eller de skyssmidler som faktisk benyttes (bil, buss, båt, tog osv.).
   
 2. Dersom tjenestemannen har flere oppdragssteder hvor kjørelengden samlet er over 15 km skal det ikke utbetales kostgodtgjørelse dersom hver av oppdragsstedene ligger nærmere arbeidsstedet enn 15 km.
   
 3. Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, dekkes ikke legitimerte utgifter etter a) og b). For reiser over 12 timer etter c) foretas måltidstrekk for påspandert lunsj/middag med henholdsvis kr. 120,- og kr. 190.- Arbeidsgiver kan dekke legitimerte utgifter utover disse beløp inntil kr. 310,- etter pkt. c).

§ 3 Overnatting

Medfører tjenesteoppdraget overnatting, utbetales kostgodtgjørelse mv. etter satsene i «Særavtale for reiser innenlands for statens regning».

§ 4 Andre bestemmelser

Følgende paragrafer i "Særavtale for reiser innenlands for statens regning" kommer til anvendelse: §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 og 15.

§ 5 Regulering


Satsene gjennomgås årlig med henblikk på eventuelle endringer i påfølgende år.

§ 6 Varighet


Avtalen gjøres gjeldende med virkning fra og med 1. mars 2011 og gjelder frem til og med 28. februar 2014. Satsene i avtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2014.

.