Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak i 2017 - korrigert

2017- korrigering ref.  16/3911

Vi viser til tilsvarende brev datert 21.12.2016 (vår ref. 16/3911). Dette korrigerte brevet er likelydende, med unntak av en presisering av egenandelen for institusjonsopphold for enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssentre eller asylmottak. Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barnevernstiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5 og Prop. 1 S (2016-2017) fra Barne- og likestillingsdepartementet.

les den korrigerte versjonen her