Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sexkjøp i Sverige og Nederland

Rapport om reguleringer og erfaringer

I 2003 lanserte Justisdepartementet handlings­planen mot handel med kvinner og barn. Handlingsplanen ble lagt fram for offentligheten 12. februar 2003. Ett av tiltakene i planen er oppnevnelse av en ar­beidsgruppe med oppdrag å samle erfaringer som taler for og imot kriminalise­ring av kjøp av seksuelle tjenester. Gruppen skal også kart­legge og evaluere bruken av straffeloven § 203, som forbyr kjøp av seksuelle tjenester av personer under 18 år.

Sexkjøp i Sverige og Nederland
reguleringer og erfaringer

Rapport fra
Arbeidsgruppe om rettslig regulering av kjøp av seksuelle tjenester

Avgitt 8. oktober 2004

Til Justis- og politidepartementet

Arbeidsgruppe om rettslig regulering av kjøp av seksuelle tjenester med mandat å samle erfaringer som taler for og imot kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, samt kartlegge og evaluere bruken av straffeloven § 203, ble endelig oppnevnt 22. desember 2003. Oppnevning av endelig arbeids­gruppe skjedde etter at to tidligere oppnevnte medlemmer meldte sykdomsforfall. Frist for innle­vering ble satt til 1. juli 2004. Etter begjæring om utsettelse fikk arbeidsgruppen ny frist til 1. september 2004.

Mindretallet (Berit Schei) slutter seg til deler av rapporten, men har reservert seg mot enkelt­punkter. Mindretallet har gitt en samlet framstilling av helse- og sosiale forhold og reserverer seg mot flertallets framstilling av temaet som står i konflikt til denne. Mindretallet reserverer seg også mot flertallets oppsummeringskapittel og foretar en egen oppsummering.

Arbeidsgruppen legger med dette fram sin rapport.


Oslo 8. oktober 2004

Ulf Stridbeck
leder

Olaf Kristianssen Berit Schei

_______________
Julia Köhler-Olsen