Simonsviken Næringspark AS

1.             Innledning

Vi viser til brev 13. april 2012 fra Deloitte Advokatfirma AS vedrørende søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 første ledd for Simonsviken Næringspark AS (org. nr. 992 798 084). Vi viser til ytterligere opplysninger mottatt 14. og 25. september 2012 og beklager lang saksbehandlingstid.

Departementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor. 

2.             Hva saken gjelder

Meto Holding AS, Tertnes Holding AS, TA Holding AS og R Svendsen Holding AS har i henhold til kjøpsavtale 15. februar 2012 overdratt 100 pst. av aksjene i Simonsviken AS til Simonsviken Næringsutvikling AS.

Kjøpers långivere [u.off. jf. offl.§ 13, jf. fvl.§ 13 første ledd, nr. 2] ønsker i forbindelse med finan­sieringen av Simonsviken AS at Simonsviken AS’ datterselskap Simonsviken Næringspark AS stiller sikkerhet for gjeldsbrevlån på [u.off. jf. offl.§ 13, jf. fvl.§ 13 første ledd, nr. 2] kroner med pant i eiendom, factoringpant, pant i driftstilbehør og driftskontopant. Lånet er en del av finansieringen av kjøpet av Simonsviken AS.

Simonsviken Næringspark AS eier eiendommene gnr. 149, bnr. 4, 133, 521, 650, 720, 1060 og 1113 i Bergen kommune. Simonsviken Næringspark består av totalt over 30000 kvadratmeter industri- og lagerlokaler og i overkant av 2100 kvadratmeter kontorlokaler. Simonsviken Næringspark er 100 pst. eid av Simonsviken AS.

3.             Rettslig grunnlag

I henhold til lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 første ledd kan selskapet ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Kongen kan imidlertid ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd. I forbindelse med unntak fra første ledd kan det samtidig gjøres unntak fra §§ 8-7 til 8-9, jf. § 8-10 andre ledd, andre punktum. Nærings- og handelsdepartementet er ved kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert myndighet etter denne bestemmelsen. Departementet har gitt et generelt unntak fra aksjeloven § 8-10 i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften).

I forarbeidene til aksjeloven fremgår det at dispensasjon ved enkeltvedtak kan gis dersom transaksjonen har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Det fremgår av Ot.prp. nr. 23 (1996-97) s. 48 at det mest grunnleg­gende hensynet bak forbudet i § 8-10 er ”hensynet til vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesse.” Dette begrunnes nærmere med at det er en klar fare for at aksjeerverv som er finansiert av selskapet selv, ”ikke vil innebære noen reell tilførsel av kapital til selskapet og dermed en svekkelse av selskapets kapitalgrunnlag”. Det uttales også at finansiering av aksjeerverv gjennom selskapets egne midler vil kunne gi grunnlag for spekulasjonsoppkjøp av selskapets aksjer, og at dette igjen kan lede til disposisjoner som er til skade ikke bare for kreditorer og aksjeeiere, men også for arbeidstakere og andre interessegrupper.

4.             Departementets vurdering

Det søkes om at Simonsviken Næringspark AS kan stille sikkerhet i form av pant i eiendommen, factoringpant, pant i driftstilbehør og driftskontopant til fordel for Simons­viken Næringsutvikling AS’ långiver.

Slik departementet forstår det, skal det på tidspunktet for ervervet av aksjene i Simons­viken AS også refinansieres gammel gjeld i Simonsviken AS og Simonsviken Næringspark AS. Departementet vil i den forbindelse bemerke at det ikke er nødvendig med dispensasjon for refinansiering av gjeld som ikke skjer ”i forbindelse med erverv av aksjer eller rett til aksjer i selskapet eller selskapets morselskap”, jf. § 8-10 første ledd. Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden i aksjeloven § 8-10 vil sikkerhetsstillelse i forbindelse med refinansiering av eksisterende gjeld i målselskapet selv i de fleste tilfeller ikke omfattes av forbudet. Bakgrunnen er at en ren refinansiering ikke har tilstrekkelig saklig sammenheng med aksjeervervet, jf. Tidsskrift for forretningsjuss 2008 s. 33. Etter departementets vurdering har refinansieringen av gammel gjeld i selskapene ikke tilstrekkelig saklig sammenheng med ervervet av aksjene i Simonsviken AS, annet enn at det skjer samtidig med aksjeervervet. Etter departementets vurdering må imidlertid nedbetaling av lån til tidligere eier som gjelder utestående kjøpesum anses som finansiering av erverv av aksjer i selskapet.

Simonsviken Næringspark AS er et rent eiendomsselskap. Virksomheten i Simonsviken Næringspark AS består utelukkende av å eie og drive fast eiendom. Selskapet har etter departementets vurdering derfor begrenset virksomhet og dermed også begrenset spredning av risiko. I henhold til søknaden har selskapet ingen ansatte.

Simonsviken Næringsutvikling AS vil etter ervervet eie 100 pst. av aksjene i Simons­viken AS (herunder Simonsviken Næringspark AS). Kjøper har med dette kontroll over samtlige aksjer i selskapet. Videre opplyses det at långiverne i forbindelse med finansieringen av kjøpet av Simonsviken AS skal refinansiere Simonsviken AS’ gjeld. Slik departementet forstår det, vil disse långiverne og morselskapet Simonsviken AS være de eneste kreditorene i Simonsviken Næringspark AS, med unntak av kreditorer knyttet til den løpende driften av selskapet. Etter en helhetsvurdering av egenkapitalandelen og selskapets økonomiske situasjon finner departementet at sikkerhetsstillelsen derfor ikke stille disse i en dårligere eller svekket posisjon. Det opplyses videre at det er inngått avtale med bankene om lån for erverv av selskapet. Departementet har lagt vekt på at bankene har innvilget lån og at bankene dermed har vurdert det slik at de økonomiske forpliktelsene som lånet innebærer vil bli dekket. På denne bakgrunn legger departementet til grunn at Simonsviken AS vil ha finansiell kapasitet til å betjene oppkjøpsgjelden. Simonsviken Næringspark AS vil motta midler fra finansieringen gjennom internlån.

Etter departementets vurdering kommer unntaksforskriften til anvendelse for pant i eiendommene. Departementet har i sin dispensasjonspraksis åpnet for at det kan gis dispensasjon for sikkerhet også i formuesgoder ut over fast eiendom. Factoringpant, pant i driftstilbehør og driftskontopant ligger innenfor departementets praksis.

Departementet mener videre at ervervet og sikkerhetsstillelsen er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Etter departementets vurdering gjør hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10 seg i liten grad gjeldende i denne saken. Departementet har derfor kommet til at det kan innvilges dispensasjon.

5.             Vedtak

I forbindelse med Simonsviken Næringsutvikling AS sitt erverv av aksjer i Simonsviken AS som beskrevet i søknaden, gir Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 annet ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, dispensasjon fra forbudet i aksjeloven § 8-10 mot at et selskap stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet. Datterselskapet Simonsviken Næringspark AS kan stille sikkerhet i form av factoringpant, pant i driftstilbehør og driftskonto til fordel for Simonsviken Næringsutvikling AS’ långiver i forbindelse med erverv av aksjene i Simonsviken AS.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.