Høringssvar fra Vågan Kommune

Høringsvar Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Dato: 13.05.2018

Svartype: Med merknad

Vågan Kommune er positive til målsettingene i Nærings- og fiskeridepartementets høring om «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem», om et enklere, mer effektivt og fleksibelt kvotesystem som kan ligge fast over tid, og på den måten gi forutsigbare rammebetingelser for både reder og landanlegg. Imidlertid gir situasjonen til fiskeriene i dag, ikke økonomiske eller leverings insentiver for å endre vesentlig på dagens rammebetingelser for sjarkflåten. 

Vågan Kommune anerkjenner, og er fornøyde med at inntekter pr båt og lønnsomhet pr båt under 11 meter har hatt en meget positiv utvikling siden 2013 ref. figur 14, side 33. Videre er Vågan Kommune positive til at antallet båter har økt i takt med at omsetning, og inntjening har økt for denne hjemmelslengden. Vågan Kommune er derfor spørrende til om regjeringen kan komme til å foreslå tiltak som vil snuble deres egen suksess innenfor denne hjemmelslengden, dersom man foreslår statlige reguleringer som ikke synes å være påkrevet! Når man er opptatt av å ytterligere styrke økonomien til fartøygruppen under 11 meter, kan man løse dette gjennom å øke kvotene for fartøygruppen, fremfor å foreslå 4 ulike struktureringsmodeller. Ref. regneeksemplet side 34, boks 1 for hvordan det kan slå ut å fiske mer pr båt!   

Vågan Kommune vil også bemerke at aktiviteten og lønnsomheten fra denne fartøygruppen er betydelig også på land. Vågan Kommune merket seg ved gjennomgangen av fiskefartøy med leveringsplikt og bearbeidingsplikt ble det brukt som argument for å ha behov for å revurdere denne ordningen og samfunnskontrakten at landanleggene ikke hadde noen særlig lønnsom drift. Når det gjelder sjarkene er det å bemerke at de bidrar til å opprettholde flere leveringsanlegg i kommunen, og at de er en viktig leverandør til næringsmiddel bedrifter som produserer tørrfisk, klippfisk, saltfisk, samt at de leverer fersk fisk av prima kvalitet for både et innenlands og utenlandsk marked. Sjarkflåten bidrar også til å skape et betydelig antall arbeidsplasser innenfor maritim service flere steder i Lofoten og i omkringliggende regioner. Ref. side 37, boks 3

Vågan Kommune vil påpeke at belastningen fra fartøygruppen på havmiljøet må tas med i vurderingen. I forhold til skade på havbunnen er avtrykket fra denne fartøygruppen lavt. Det er også sannsynlig at fartøygruppen vil være særskilt egnet for elektrifisering i.o.m at fartøyene daglig går i havn. Således kan det være formålstjenlig å avvente ytterligere regulering som kan medføre konsolidering i fartøygruppen, inntil ny teknologi er vel utprøvd og klar for bred implementering. Evt. å se på denne muligheten til å premiere overgang til ny teknologi ved gjennomgangen av kvote ordningen som nå er igangsatt.

Vi vet at der finnes enkeltutøvere som eier flere fartøy under 11 meter, og som gjerne hadde sett at det var mulig å slå sammen kvotene på et fartøy. Isolert sett, for slike aktører, ville det kunne være økonomisk lønnsomt å samle disse kvotene på et fartøy. Kommunen har et meget klart oppdrag om å drive samfunnsutviklingen i positiv retning for vår region. Båter under 11 m meter er best egnet for nærfiske. Større fartøy kan enklere reise langt, og være borte over lengre tid. En mulighet for mange bosatt i Lofoten er å utnytte Lofotens unike lokalisering, rett ut i havet, til å delta i fiskeriene, og bo i eget hus mens man utøver sitt yrke og bidrar til regional verdiskapning!

 

Lofoten som region har et betydelig antall fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i Nordland, og flåten bidrar til en stor andel av sysselsetting og aktivitet i de lokalsamfunn der de er hjemmehørende. I noen av kommunene i Lofoten utgjør fiskeri og tilhørende næringsmiddelindustri nærmere 30% av direkte total sysselsetting. Fiskeriene rundt Lofoten er sesongbasert slik at utøvere i sjarkflåten i deler av året kan velge å drive med fiskeri, og andre deler av året henter sitt utkomme fra andre yrker. Muligheten for en slik næringsstruktur vil bli utfordret dersom utstrakt strukturering blir gjeldene praksis i denne fartøygruppen. Resultatet frykter jeg kan bli at langt færre personer i regionen på sikt vil kunne ha sin hovedinntekt fra havet.

Utviklingen de siste årene har vist at det med dagens rammebetingelser i sjarkflåten er mulig å få fiskeleveranser med god kvalitet, gode arbeidsforhold og lønnsom drift.

Sjarkflåten fungerer også som viktig rekrutteringsarena til sjømatsektoren, og fiskerisektoren spesielt. Dersom en får flyttet mange kvoter over på enkeltfartøy frykter Vågan Kommune at en vil risikere at ungdom ikke lengre reelt har anledning til å komme inn i næringen, på grunn av forhøyet krav til egenkapital. Inngangsbariereren til næringen vil økes betydelig, og dette er ikke ønskelig verken for næringen, eller samfunnene i Lofoten. Det bør heller ikke være ønskelig for Stortinget!

 

Med vennlig hilsen

 

Eivind Holst

Ordfører

Vågan Kommune