Høringssvar fra Røst Produsentforening

Innspill til høring fra Røst Produsentforening

Dato: 14.05.2018

Svartype: Med merknad

Innspill til høring – Sjarkflåtens rolle i et fremtidig kvotesystem

 

Røst Produsentforening er en forening som består av fiskeindustribedriftene på Røst.

Foreningens funksjon er å ivareta interessene til den lokale fiskeindustrien som består av selskaper innen konvensjonell produksjon.

 

Viktig fiskeflåte

 Fiskeflåten under 11 meter er, og har vært, svært viktig for kystsamfunn som Røst. Denne flåten skaffer i stor grad lokalt og ferskt råstoff hele året.  For produsentene på Røst er torsken denne flåten leverer i løpet av vinterfisket, svært viktig for å tilføre den lokale fiskeindustrien råstoffet den trenger til sin produksjon, en produksjon som i all hovedsak skjer på øya. Produksjon av tørrfisk og saltfisk har ikke bare har vært lønnsom for næringen, men har også bidratt til helårlige arbeidsplasser og gode økonomiske ringvirkninger i lokal -og storsamfunnet. Tørrfiskproduksjon er blant annet den produksjonen i hvitfisknæringen med høyest verdiskapning.

 

Konsekvenser av strukturering

De siste årene har fiskeindustribedriftene og kommunen virkelig merket konsekvensen av struktureringen av flåten over 11 meter. En konsolidering av flere kvoter på færre båter fører til en gradvis forflytting av fiskeflåten lenger nord. Økte kvoter medfører at fiskebåtene, for å sikre seg å bli ferdig i tide, går lenger nordover for å møte torsken. Røst og Lofoten ligger sist på torskens gytevandring og taper stadig mer leveranser på råstoff. Denne utviklingen er paradoksal, da forutsetningene ligger svært godt til rette for en rasjonell utnytting av torsken når den kommer til Røst, med perfekte forhold for tørking. Landing på Røst og i Lofoten innebærer en utnytting av ressursen over et lengre tidsrom. Det bør snarere legges til rette for at den lønnsomme, tradisjonsrike, og samtidig framtidsrettede, produksjonen i Røst og Lofoten kan fortsette.

 

 

Potensielle konsekvenser av forslagene:

Hva vil en strukturering i flåtegruppen under 11 meter kunne medføre:

Forflytting av fisket, skjev ressursutnytting.

Nedgang i antall sjarker og en kvotekonsolidering vil kunne medføre en ytterligere forflytting av flåten lenger nordover under vinterfisket, som erfart fra gruppen 11-15 meter.

Mangel på råstoff til lønnsom næring

Videre vil dette bety en nedgang i leveransene til ferskt råstoff som fiskedustrien på Røst og i

Lofoten trenger, hovedsakelig til en lønnsom tørrfiskproduksjon. På sikt vil dette i verste fall

medføre at bedrifter med høy verdiskapning blir nødt til å legge ned på grunn av den reduserte

råstofftilførselen strukturering medfører.

Svekket rekruttering

-  Sjarkflåten har vært den flåtegruppen som har gitt mulighet for rekruttering og til egen etablering i fiskeryrket.

Strukturering fartøygruppen under 11 meter vil føre til at prisene på kvotene i denne

fartøygruppen vil øke ytterligere og medføre at unge fiskere ikke har økonomiske muligheter til

å skaffe seg egen båt med kvote.

 

 

 Røst Produsentforening går imot regjeringens forslag i punkt 1, 2 og 3 for strukturering. Røst, samt mange andre kystsamfunn, er avhengig av dagens flåtestruktur i flåtegruppen under 11 meter for å bevare et viktig grunnlag for fiskeribedrifter og lokalsamfunn.

 

Hvorfor det ikke er behov eller gode argumenter for strukturering under 11 meter.

Fordi fiskeflåten under 11 meter

  • er både være effektiv og allsidig.
  • er svært viktig for fiskeindustri, arbeidsplasser og bosetting langs kysten.
  • er svært viktig for rekrutteringen til fiskeryrket
  • kan vise til god lønnsomhet med en driftsmargin som gir muligheter for fornying.
  • leverer fisk av god kvalitet med nærhet til fiskefeltene.
  • har gode arbeidsforhold. Flåtegruppen har båter med gode fasiliteter som ivaretar fiskerens

behov, og er samtidig rigget for enkel og effektiv håndtering av fiskeredskaper, samt sørge for god bløgging/ utbløding av fisken. Fornyingen av flåten gir stadig bedre bo –og arbeidsforhold i denne flåtegruppen.

 

Røst Produsentforening er enig i at det etablereres vanntette skott mellom 11 og 15 meter samt 15 og 21 meter. Båter med faktisk lengde over 11 meter tar med seg sine kvoter inn i den lengdegruppa de hører hjemme. Når det gjelder punkt 4, vedrørende samfiske, mener vi at ordningen bør videreføres slik den er i dag.

 

 

Med hilsen,

 

Røst Produsentforening

 

 

Koordinator og kontaktperson: Einar Stamnes einarsta@hotmail.com  Tlf: 91819966

 

 

Vedlegg