Høringssvar fra Lebesby kommune

Høring - Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Dato: 14.05.2018

Svartype: Med merknad

Lebesby kommune viser til drøftingsnotat «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem» og ønsker å komme med følgende uttalelse:

1. Lebesby kommune viser til at sjarkflåten har stor betydning for kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, både når det gjelder verdiskaping, sysselsetting og bosetting. Sjarkflåten leverer kvalitetsråstoff til fiskeindustrien, og er en viktig rekrutteringsarena.

2. I Lebesby kommune utgjør flåten under 11 meter 82 % av alle fartøy i lukket gruppe. Fartøy under 11 meter stod for 53 % av alt landet råstoff til fiskemottak i Lebesby kommune i perioden 2015- 2017. Denne flåtegruppen er dermed helt avgjørende for fiskeværene i Lebesby kommune, og endringer i flåte- og kvotestruktur vil få store konsekvenser for vår kommune, og man frykter da i negativ retning. Dette basert på at struktur i flåten over 11 meter har ført til færre lokale fartøy i denne gruppen. Rekordhøye kvotepriser og en mer kapitalkrevende næring har ført til at lokale fiskere har større utfordringer med å komme inn i lukket gruppe over 11 meter. Man ønsker ikke denne utviklingen også i gruppen under 11 meter, men ser at høye kvotepriser også her skaper utfordringer, og frykter at en eventuell strukturering vil heve kvoteprisene ytterligere.

3. Lebesby kommune er også opptatt av rammevilkårene for sjarkflåten og har gjennom vårt eget fiskerifond gitt gunstig finansiering ved kjøp av fartøy og kvoter. Lebesby kommune mener at rammevilkårene for denne flåtegruppen best kan styrkes økonomisk ved å øke kvotegrunnlaget for denne fartøygruppen. Fiskeindustrien langs kysten baserer sin drift på, og er svært avhengig av råstoff fra denne flåtegruppen. En styrking, ved for eksempel endringer i trålstigen til fordel for sjarkflåten vil bidra positivt til sjarkflåtens økonomiske forutsigbarhet, og da også for råstofftilgangen til fiskeindustrien. Lebesby kommune mener derfor at rammebetingelsene for sjarkflåten best sikres ved å øke tilgjengelig ressursgrunnlag. I tillegg representerer sjarkflåten et miljøvennlig fiske som driftsform, og bringer på land første klasses råstoff.

4. Lebesby kommune støtter Finnmark fylkeskommune i sin høringsuttalelse, og kommunen ønsker å gjengi noen viktige hovedpunkter:

  • Finnmark fylkeskommune stiller spørsmålstegn ved at departementet presser på for økt strukturering og ytterligere privatisering av fiskeressursene uten at det er avgjort hva som skal skje med strukturkvotene når tidsbegrensningen for dagens ordninger på hhv. 25 og 20 år utløper. Fylkeskommunen mener at det er urimelig å skulle ta stilling til ytterligere strukturering før man vet hvilke konsekvenser dette vil få for det fremtidige kvotesystemet, og dette er Lebesby kommune helt enige i.
  • Lebesby kommune støtter også fylkeskommunen som anbefaler at det gjennomføres en grundig evaluering av strukturkvoteordningen. Som et minimum bør det avklares og redegjøres for hvorvidt målet med det fremtidige kvotesystemet er at det skal regulere privateide fiskeressurser verdsatt til en høyest mulig pris. Eller om det fortsatt skal være et mål å sikre ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk forvaltning av fellesskapets ressurser, og som sikrer bo- og sysselsetting i kystsamfunnene for gjeldende og kommende generasjoner.
  • Inntil nærmere avklaringen omkring mål og premisser for det fremtidige kvotesystemet foreligger, mener Finnmark fylkeskommune at dagens rammebetingelser er tilstrekkelig gode og ikke bør endres på nåværende tidspunkt.
  • Lebesby kommune støtter videre Finnmark fylkeskommune, som viser til at konsekvensene av samtlige av de foreslåtte struktureringsmodellene vil medføre færre fartøy, samt at kontrollen og eierskapet til fellesskapets fiskerettigheter fordeles på færre fiskere. Videre vil struktureringen føre til en konsentrasjon av landinger av fiske til færre steder, og at barrieren for etablering og rekruttering blir stadig høyere. Denne bekymringen deler kommunen.

5. Departementet har i sitt høringsnotat omtalt muligheten for at dagens grense på 21 meter kan bli fjernet. Dette er noe som Lebesby kommune vil fraråde på det sterkeste, da det vil kunne føre til at de største fartøyene i kystflåten «spiser opp» flåtegruppen fra 15 meter og oppover. Dette vil føre til en økt konsentrasjon av kvoter på de største fartøyene, som i hovedsak driver ombordfrysing, med de negative konsekvenser dette får for lokalsamfunn og lokal industri og sysselsetting.

6. Lebesby kommune registrer at også Fiskarlaget Nord ber departementet avvente innføringen av strukturordning i sjarkflåten. Det forutsettes at dagens samfiskeordning videreføres. Lebesby kommune støtter dette synet.

Med hilsen

Lebesby kommune

Stine Akselsen

ordfører