Høringssvar fra Vadsø kommune

Merknader fra kommunestyret i Vadsø

Dato: 30.04.2018

Svartype: Med merknad

Vadsø kommune har gjennom de siste årene hatt en positiv utvikling innen fiskerinæringen. Denne positive utviklingen skyldes i stor grad etableringen av flere fartøyeier innen åpen gruppe. Denne flåten bidrar sterkt til lokalt næringsliv gjennom kjøp av ulike tjenester lokal og ellers i fylket. Departementet påpeker også sjarkflåten viktige rolle langs norskekysten, en beskrivelse Vadsø kommune også stiller seg bak.

Departementet ønsker å utrede endringer i sjarkflåten med tanke på å revidere kvotesystemet, med mål om et enklere, mer effektivt og fleksibelt kvotesystem. Departementet ber om tilbakemelding på fire ulike modeller for revidering av kvotesystemet.

Vadsø kommune er også opptatt av rammevilkårene for sjarkflåten og har gjennom lokale virkemiddelordninger gitt investeringsstøtte til nyetablerere innen sjarkflåten. Vadsø kommune mener at rammevilkårene for denne flåtegruppen best kan styrkes økonomisk ved å øke kvotegrunnlaget for denne fartøygruppen. Det er hevet over en hver tvil at foredlingsindustrien langs kysten baserer sin drift på, og er svært avhengig av råstoff fra dette fartøysegmentet. En styrking, ved for eksempel endringer i trålstigen til fordel for sjarkflåten vil bidra positivt til sjarkflåtens økonomiske forutsigbarhet, og da også for råstofftilgangen for foredlingsindustrien. Vadsø kommune mener derfor at rammebetingelsene for sjarkflåten best sikres ved å øke tilgjengelig ressursgrunnlag. I tillegg representerer sjarkflåten et miljøvennlig fiske som driftsform og som beskatter fiskeslagene på en bærekraftig måte.Departementet beskriver også flere negative konsekvenser ved en strukturering av sjarkflåten. Disse konsekvensene er reelle og vi ser også hvordan kvotekonsentrasjonen innen pelagisk sektor har bidratt til at nesten alt av råstoff innen pelagisksektor er konsentrert i Hordaland fylke. Vadsø kommune vil derfor sterkt advare departementet mot å innføre strukturering i sjarkflåten. Også tillatelser til å flytte kvoter fra fartøyer under 11 meter til fartøyer over 11 meter (11-15 meter) vil da også svekke kvotegrunnlaget i sjarkflåten ytterligere, som igjen bidrar til en svekkelse av både sjarkflåten økonomiske fundament, men også foredlingsindustrien råstofftilgang.
Ut fra dette ser ikke Vadsø kommune behov for å endre rammebetingelsene på sjarkflåten under 11 meter i form av strukturtiltak. 

Sjarkflåten har også mulighet for samfiske. Dette er en ordning som er under press, da den i flere tilfeller brukes til å «strukturere» driften, ved at en fisker eier to båter og fisker begge kvoter på ett fartøy. Samfiskeordnigen mener Vadsø kommune likevel bør videreføres, og da med sikte på å legge tilrette for en fleksibel kapasitetsutnyttelse mellom to fartøyeiere. Det er etter Vadsø kommunes mening at i de tilfeller hvor denne fartøyordningen benyttes av en fisker må departementet sanksjonere, slik at ordningen ikke svekkes.

Vadsø kommune mener Norge fortsatt skal ha en sjarkflåten som er åpen og med gode rammevilkår. Et mer effektiv og fleksibelt kvotesystem for sjarkflåten kan best sikres gjennom økte kvoter for sjarkflåten og da i tillegg til en samfiskeordning som gir to ulike fartøyeier mulighet til å tilpasse kapasitetsutnyttelsen på en god måte.