Høringssvar fra Båtsfjord Fiskarlag uttalelse

Båtsfjord Fiskarlag uttalelse

Dato: 14.05.2018

Svartype: Med merknad

Båtsfjord Fiskarlag er prinsipielt imot strukturering under 11m. Vi finner det merkverdig når flertallet

som er for strukturering allerede sitter på flere kvoter, og således ikke trenger å kjøpe flere kvoter

som historisk sett har blitt enda dyrere i alle grupper hvor strukturering er blitt innført. Argumentene

med sikkerhet og kvalitet faller på sin egen urimelighet, da det fortsatt er holdningene ombord som

er avgjørende i slike saker. Således har denne gruppa et viktig samfunnsmessig ansvar og er en viktig

faktor i målsetningen om en differensiert fiskeflåte.

Vi minner om at de som ønsker større kvotegrunnlag har mulighet til å kjøpe f.eks en 14-15m kvote å

sette på et fartøy u11m. Argumentene imot dette er at disse kvotene (faktorprisen) er for dyre i

gruppene over, noe som kommer til å skje i gruppa u11m også dersom strukturering også innføres i

denne gruppen. Det er synd for debatten at strukturtilhengere i stor grad allerede sitter på flere

kvoter, kjøpt til en pris langt under dagens priser og i hvert fall under prisene som historisk blir hø

yere ved strukturering. De vil således slippe å ta kostnadene for kvotekjøp ved evt struktur. Dagens

rammebetingelser med samfiske, samt muligheter for tilnærmet fritt fiske etter andre arter etter

torsk gjør at det er mulig å leve i den minste gruppe.

Båtsfjord Fiskarlag har forståelse for begge sider i debatten, men savner nyanser og argumenter som

ikke er for sin syke mor. Det skal flere generasjoner inn i fiskeriet og gruppa u11m bør fredes mot

struktur slik at det fortsatt vil være muligheter for kommende generasjoner.

Lukket gruppe u11m er godt rustet for fremtiden, selv om gjennomsnittsalder i flåten er høy, har

teknologien utviklet seg og det blir feil å måle alder på skroget da utstyr og teknologi ombord kan væ

re godt rustet mtp kvalitet og sikkerhet.

Det er også muligheter for å fiske andre arter enn torsk for å oppnå helårlig drift samt en

samfiskeordning med andre eller seg selv som fungerer slik at man kan være flere mann ombord.

I tillegg kan ikke denne gruppens viktige betydning for kystsamfunn understrekes mange nok ganger.

Dagens rammebetingelser gir samlet sett grunnlag for leveranser av god kvalitet samt en rimelig avlø

nning sett i forhold til resten av samfunnet.

Dersom målet med en fiskereid fiskeflåte skal opprettholdes er det viktig for fremtiden å holde

kvotepriser på et fornuftig nivå, og hvor det i gruppene over 11m begynner å nærme seg kritiske

prisnivåer bør gruppen under 11m fredes for å hindre lignende tilstander.

Når det gjelder de forelagte modellene i høringsnotatet, mener Båtsfjord Fiskarlag at dersom man

må velge mellom pest eller kolera. Bør en blanding av modell 1 og 4 innføres. Det vil si at man kan slå

sammen 1+1, med kondemnering av 1 fartøy og inndragning av 20% av strukturkvoten som har en

varighet på 20 år. Inndragningen på 20% må tilbake i gruppen u11m. Det bør ikke tillates lik

strukturering som i gruppene over slik en ren modell 1 tar for seg. Samtidig vil det være urettferdig

for de som ikke har muligheten slik modell 4 foreslår at man kan slå sammen samfiskekvoter men at

det kun er mulig for de som allerede har deltatt i en slik ordning.

Vi ser at modell 2 og 3 er innviklet og kan bli vanskelig å håndheve.

Alternativt kan man gjøre samfiskeordningen permanent da denne fungerer utmerket i dag