Skattebetalingsloven 2005

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Loven gjelder betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav. Med skatte- og avgiftskrav menes: skatt på formue og inntekt og tonnasjeskatt etter skatteloven (formues- og inntektsskatt), skatt på formue og inntekt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (svalbardskatt) og trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 23, herunder forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt etter kapitlene 5 til 7 i loven her, skatt på inntekt etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (artistskatt), skatt på formue og inntekt etter lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatt), herunder terminskatt og restskatt etter nevnte lov, arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven kapittel 23, arveavgift etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver, merverdiavgift etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, særavgifter omfattet av lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, særavgifter omfattet av lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, toll etter tolltariffen, herunder de innledende bestemmelsene, og tolloven.

Les loven på Lovdata

Det er ikke publisert noen forskrifter til denne loven på Lovdata.