S.M.C. og Storoslo motorclub

Vi viser til klager datert 18. august 2012 som er oversendt fra Enhetsregisteret 4. oktober 2012. Vi viser også til foreløpige svar som er sendt henholdsvis 16. og 24. oktober 2012. Vi viser videre til tilsendt kjennelse fra Oslo Byfogdembete og brev fra klager med ytterligere opplysninger datert 8. desember 2012. Vi viser også til mottatt brev fra motparten ved advokat Svardal datert 16. januar 2013.

Klagene gjelder to vedtak fattet av Enhetsregisteret 7. august 2012 om å registrere en rekke endringer for foreningen Storoslo Motorclub, org.nr. 997 713 451 og foreningen S.M.C., org.nr. 992 176 725. Enhetsregisteret begrunner registreringene med at vedlagte protokoller fra generalforsamlingene som ble holdt 3. august 2012, er kontrollert og funnet i orden.

Klager anfører at hun som styremedlem og medlem av foreningene ikke har blitt innkalt til og dermed ikke deltatt på de ekstraordinære generalforsamlingene der endringene ble vedtatt. Klager gjør dermed gjeldende at vedtakene fattet på de ekstraordinære generalforsamlingene er ugyldige.

Klagene på Enhetsregisterets vedtak om registrering av endringer i foreningene Storoslo Motorclub og S.M.C. er helt like. Departementet behandler dermed sakene under ett, og endelige administrative vedtak sendes ut samlet i dette brevet.

Departementet har kommet til at klagene ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om klagebehandlingen

Nærings- og handelsdepartementet vil for ordens skyld orientere klager om prosessen rundt selve registreringen og den senere klagebehandling som foretas i Enhetsregisteret og i Nærings- og handelsdepartementet. Vi vil derfor kort gjøre rede for de to organenes rolle og myndighet (kompetanse).

Enhetsregisteret er et elektronisk register som samordner opplysninger om nærings­livet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Enhetsregisteret inneholder data om enheter så som navn, adresse, styre, osv. som har registrerings­plikt enten i Enhetsregisteret eller i andre såkalte tilknyttede registre.

Enhetsregisterets og Nærings- og handelsdepartementets oppgaver i saken er knyttet opp mot innholdet i Enhetsregisteret og er dermed bare å vurdere selve registreringen av endringene i de to foreningene. Vi har ikke etter loven myndighet til å vurdere annet enn om papirene som lå til grunn for registreringen, er i overensstemmelse med kravene i enhetsregisterloven. I forarbeidene til enhetsregisterloven Ot.prp. nr. 11 (1993-94) står det på side 62 første spalte: ”Det er lagt opp til at Enhetsregisteret skal foreta en viss kontroll med de opplysninger som kommer inn til registrering. Det er ikke lagt opp til noen omfattende juridisk kontroll. Registerføreren skal kontrollere at de opplysninger som skal inngis for å få et organisasjonsnummer er gitt og at det foreligger slik dokumentasjon som er pålagt etter denne loven. Når opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret.”

En konsekvens av dette er at andre sider av saken, så som tvister om medlemskap eller ikke-medlemskap, må løses andre steder enn i Enhetsregisteret eller i Nærings- og handelsdepartementet. Til avgjørelse av tvister om slike forhold må domstolsapparatet brukes.

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som sendes til Enhetsregisteret. Verken Enhetsregisteret eller Nærings- og handelsdepartementet har anledning til å undersøke eller prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel. Det kan dermed skje at et dokument som er innsendt til registrering og fremstår som riktig og lovmessig, faktisk ikke er det. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for registreringen, stemmer med enhetsregisterloven og forskrifter til enhetsregisterloven. Ut over det har verken Enhetsregisteret eller departementet anledning til å foreta en nærmere vurdering av de opplysningene som ligger til grunn for selve dokumentet.

Som det fremgår av det ovenstående, er registreringsmeldingen utgangspunktet for den vurderingen som foretas før registreringen. De opplysningene som blir gitt i register­meldingen, sjekkes opp mot medfølgende vedlegg. Melding og vedlegg sjekkes mot enhetsregisterloven med forskrift. Det er altså en forholdsvis summarisk kontroll som skal foretas av Registerfører.

Når et vedtak påklages, er det imidlertid klart at det påhviler Enhetsregisteret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken. Det er likevel viktig å understreke at grensen mot bevisførsel er fast. 

Om klagene

Klager hevder at registreringene av endringene (bl.a. kontaktperson, daglig leder, e-postadresse, forretningsadresse, postadresse, signatur, og nytt styre) ikke er gyldige, fordi hun som styremedlem og medlem av begge foreninger ikke ble innkalt til de eks­traordinære generalforsamlingene der disse endringene ble vedtatt. Klager skiver at de to som avholdt generalforsamlingene, er helt ukjente for henne som styremedlem. Klager hevder at vedtakene på generalforsamlingene er ugyldige og ikke kan registreres.

Klagemotparten argumenterer for at registreringen må opprettholdes. Klagemotparten hevder at innkalling til generalforsamlingen ble sendt, og at generalforsamlingene ble holdt i tråd med de dagjeldende vedtektene.

Departementet har fått tilsendt en kjennelse fra Oslo byfogdembete datert 28. november 2012. Kjennelsen er en midlertidig forføyning etterfulgt av muntlige forhandlinger. Retten besluttet i den midlertidige forføyningen å ikke pålegge Leif M. Herkules (klage­motparten i denne saken) å tilbakekalle innsendt endringsmelding til Foretaksregisteret.

En midlertidig forføyning omhandler i hovedsak om det er sannsynliggjort at det foreligger et rettskrav og en såkalt sikringsgrunn etter bestemmelsene i tvisteloven §§ 34-1 til 34-3. Midlertidig forføyning kan besluttes når saksøktes adferd gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet. Grunnen til dette vil normalt være at gjennom­føringen av kravet ellers vil være vanskelig eller når det er nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge vesentlig skade eller ulempe. Den midlertidige forføyningen har ikke direkte rettsvirkninger for departementets behandling av saken, men inngår som en del av saks­grunn­laget i klagesaken.

Lovgrunnlaget

Lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17 første ledd, første punktum lyder:

Registerføreren skal prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven.”

Enhetsregisterloven § 17 første ledd tredje punktum lyder:

”Straks opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret

Kontrollen av meldingen er altså rent administrativ, og uten muligheter til å kontrollere faktiske omstendigheter. Dersom vilkårene for registrering er oppfylt, er det register­førers oppgave å føre opplysningene inn i registeret. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal registrering nektes, jf. enhetsregisterloven §§ 17 og 19.

Den noe utvidede undersøkelsesplikten som foreligger når et vedtak påklages, betyr at registerfører eller departementet kan be om å få tilsendt andre dokumenter, for eksempel innkallingen til generalforsamlingen.

Nærmere om sakene

Etter mottak av registermelding i Enhetsregisteret 6. august 2012, ble en rekke endringer i de to foreningene registrert. Innsender var Leif M. Herkules, som var blitt valgt til ny styreleder på de ekstraordinære generalforsamlingene 3. august 2012.

Registermeldingen var signert av den nyvalgte styrelederen i henhold til kravene i enhetsregisterloven § 8 første ledd.

Ved registrering av endret styresammensetning skal bekreftet utskrift av protokoll som viser valg av styret, vedlegges, jf. enhetsregisterloven § 8. Protokollene fra general­forsamlingene datert 3. august 2012 viser nødvendige vedtak, er underskrevet og er formelt i orden. Generalforsamlingsprotokollene oppfyller ellers de formelle kravene som stilles til utformingen av slike protokoller, og var dermed formelt i orden. Enhets­registeret registrerte på denne bakgrunn endringene.

Norsk foreningsrett er basert på ulovfestede prinsipper. Det stilles små formalkrav, men det må bl.a. fremgå av vedtektene at det er en forening og vedtektene kan ikke ha bestemmelser som strider mot foreningsformen. I utgangspunktet er det altså ingen lovfestede regler som regulerer foreningens ”indre liv”. Vedtektene danner dermed grunnlaget for foreningens virksomhet og styrets arbeid.

I vedtektene til de to foreningene fra januar 2008 (som gjaldt inntil nye vedtektene ble vedtatt på generalforsamlingene i august 2012), står det i hhv. punkt 7 for Storoslo Motorclub og i punkt 5 for S.M.C., at styreleder eller noen i styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Det tilligger ikke Nærings- og handelsdepartementet å føre bevis for om den vedlagte innkallingen er gyldig eller sendt til alle foreningens medlemmer.

Ingen av vedtektene har ytterligere bestemmelser om hvem som plikter å møte på ekstraordinær generalforsamling, hvorvidt det er møteplikt for styrets leder, hvem som eventuelt skal velges til styreleders stedforetreder ved fravær eller hvordan general­forsamlinger skal gjennomføres. 

Departementets vurdering

I tråd med det som er sagt under avsnittet ovenfor om klagebehandlingen, verken kan eller skal Nærings- og handels­departementet ta stilling til om foreningsrettslige prinsipper er overholdt ved gjennomføringen av de to ekstraordinære generalforsamlingene. Nærings- og handelsdepartementet har ikke mulighet til å prøve om det som de facto fremkommer av general­forsamlings­protokollene, faktisk medfører riktighet, og kan ikke foreta bevisførsel. Det som står i protokollene legges dermed til grunn for den registreringen som foretas.

Det følger av dette at Nærings- og handelsdepartementet verken kan eller skal gå nærmere inn på de underliggende spørsmålene saken reiser. Det tilligger en domstol å ta stilling til om den fremlaget innkallingen var gyldig og om de to general­forsamling­ene ble avholdt i tråd med foreningsrettslige prinsipper.

Endringsmeldingen var i samsvar med lov og den skal dermed registreres, jf. enhetsregisterloven § 17.

Vedtak

I medhold av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Enhetsregisterets vedtak om å registrere endringer i foreningene Storoslo Motorclub og S.M.C. av 7. august 2012.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes til departementet innen 14 dager.