St.meld. nr. 51 (1995-96)

Om folkehøgskulen og utdanningssamfunnet


St meld nr 51

(1995-96)

Om folkehøgskolen og utdanningssamfunnet

Tilråding frå Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet av 27. september 1996,godkjend i statsråd same dag.


Om folkehøgskolen og utdanningssamfunnet

INNHALD

 1. INNLEIING
  1. Bakgrunn for meldinga
  2. Samandrag av meldinga
 2. UTVIKLING OG STATUS FOR FOLKEHØGSKOLEN
  1. Folkehøgskolen i dei nordiska landa
   1. Folkehøgskolen i Danmark
   2. Folkehøgskolen i Sverige
   3. Folkehøgskolen i Finland
  2. Litt om bakgrunnen i Noreg
  3. Folkehøgskolen i lov og forvaltning – administrative ordningar
   1. Sentralt
   2. Lokalt
  4. Organisering og eigedomstilhøve
  5. Omfang og storleik
   1. Omfang
   2. Storleik
  6. Rekrutteringa til folkehøgskolen
  7. Etablering og avvikling av skolar
 3. INNHALD, TILBOD OG KURSORDNINGAR
  1. Kort historikk
  2. Folkehøgskolen som læringsstad
  3. Innhaldet i opplæringa
  4. Kursformer
  5. Spesielle grupper i folkehøgskolen
   1. Pensjonistar
   2. Funksjonshemma
   3. Utanlandske elevar
 4. FOLKEHØGSKOLENS PLASS I UTDANNINGSSYSTEMET
  1. Innleiing
  2. Eksempel frå dei andre nordiske landa
  3. Kompetanseprosjektet
  4. Folkehøgskolerådet si oppfølging
  5. Drøfting
 5. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL
  1. Tilskottsordninga
  2. Administrative spørsmål

VEDLEGG

Lagt inn 14 oktober 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Følg meldingen videre på www.stortinget.no