Statoil Færøyene AS

Unntak fra aksjeloven § 6-11 for daglig leder i Statoil Færøyene AS

Vi viser til søknad datert 11. september 2013 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder i Statoil Færøyene AS, org.nr. 882 265 552.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Bostedskravet er begrunnet i jurisdiksjonshensyn, idet personer som er bosatt i Norge kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handels­departementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted gjelder ikke for statsborgere som er part i EØS-avtalen. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskriminer­ings­­prinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Om selskapet

Statoil Færøyene AS har som formål å drive virksomhet i forbindelse med utforskning, utbygging, transport og produksjon av petroleum og annen virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet er et heleid datterselskap av Statoil ASA og har ni ansatte.

Styret har fire medlemmer, hvorav tre bor i Norge. Styret oppfyller dermed bostedskravene i aksjeloven.

Statoil Færøyene AS ønsker at dansk statsborger Runi Martinsson Hansen skal være daglig leder i selskapet. Runi Martinsson Hansen vil være bosatt på Færøyene, der han har vært daglig leder og selskapets stedlige representant siden 2001. Søker opplyser at selskapets øvrige åtte ansatte ikke bor på Færøyene, men er tilknyttet selskapets kontor i Stavanger. Hansen har ifølge søker langvarig kompetanse og kunnskap både om konsernet og Statoil Færøyene AS, hvor han er både styremedlem og daglig leder. Søker opp­lyser at det forventes en del aktivitet fremover, og at det derfor er spesielt viktig at Hansen fortsetter som hovedansvarlig ikke bare for selskapet, men også som landsjef på vegne av Statoil ASA.

Hansen skal ifølge søknaden tilbringe en del av arbeidstiden på kontoret i Norge.

Vurdering av søknaden

Færøyene er ikke omfattet av EØS-avtalen og det er derfor nødvendig med unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6-11 (1). Vi legger vekt på opplysningene om at Runi Martinsson Hansen har særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for Statoil Færøyene AS.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at daglig leder skal til­bringe en del av arbeidstiden sin her i landet. Når selskapets styre oppfyller kravene i aksjeloven, mener departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom vil kunne gjøres gjeldende på Færøyene, jf. også tidligere sak, 11/2740-10 Refa Frøystad Group AS, som er publisert på våre nettsider. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak er i tråd med departementets praksis.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: 
 

Statoil Færøyene AS (org. nr. 882 265 552) kan ha Runi Martinsson Hansen, dansk statsborger bosatt på Færøyene, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klage­fristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltnings­loven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.