Stavanger Subsea Ltd.

Vi viser til klage datert 20. november 2014 fra Wilhelm Kjetil Andersen som er oversendt fra Foretaksregisteret til Nærings- og fiskeridepartementet i brev den 7. januar 2015. Klagen gjelder vedtak fattet av Foretaksregisteret 19. november 2014 om å registrere nytt styre i Stavanger Subsea Ltd.

Nærings- og fiskeridepartementet er kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

1.           Om saken

Foretaksregisteret mottok 18. november 2014 melding fra Stavanger Subsea Ltd, org. nummer 996 660 060, om at det var valgt nytt styre i foretaket.

Foretaksregisteret kontrollerte meldingen og fant den i orden. Meldingen ble derfor registrert 19. november 2014, og deretter påklaget 20. november 2014.

1.1        Klagers beskrivelse av saksforholdet

Klager har hovedsakelig gjort gjeldende at protokollen fra generalforsamlingen er ugyldig. I klagen vises det til at den vedlagte protokollen fra generalforsamlingen ikke er i samsvar med aksjonærsammensetningen i morselskapet i Storbritannia. Klager skriver videre at han eier 67 prosent av aksjene og at han ikke har signert protokollen fra generalforsamlingen. Ifølge klager er dermed den nye styresammensetningen ugyldig, og må nektes registrering. Klagemotpart har ikke kommet med bemerkninger til klagen.

2.           Foretaksregisterets behandling av meldingen

Foretaksregisteret mottok 18. november 2014 melding fra Stavanger Subsea Ltd.om at det var valgt nytt styre i selskapet. Vedlagt meldingen var protokoll fra generalforsamling som viste at det var gjennomført valg av nytt styre.

I oversendelsesbrevet til departementet av 7. januar 2015 skriver Foretaksregisteret at selskapet er en norskregistrert filial av et utenlandsk foretak (NUF) og at det innebærer at det er det utenlandske selskapet som er rettsubjektet. Registeret påpeker at selskapsforholdet i et NUF reguleres av de reglene som gjelder for det utenlandske foretaket. På denne bakgrunn skriver registeret videre at det ikke har mulighet til en inngående vurdering av utenlandsk rett i dets saksbehandling. Etter registerets vurdering er det tilstrekkelig at det fremgår av protokollen at det har vært møte i det utenlandske foretaket, og at protokoll fra kompetent organ legges ved registreringsmeldingen. Etter registerets oppfatning skal det ikke vurdere om øvrige saksbehandlingsregler som følger av utenlandsk selskapsrett er blitt fulgt i forbindelse med generalforsamlingen.

Foretaksregisteret skriver videre at Stavanger Subsea Ltd. er et engelsk selskap, og at det innebærer at valg av styre må gjennomføres i samsvar med engelsk selskapsrett. I henhold til foretaksregisterloven § 5-1 tolker registeret at dets oppgave er å kontrollere at det som meldes til registrering er i samsvar med norsk lov. Registret kan dermed ikke kontrollere om valget er korrekt gjennomført etter engelsk rett.

På bakgrunn av at meldingen viste at et nytt styre var valgt og at det var samsvar mellom styret som var valgt i protokollen og det som var meldt til registrering, kom Foretaksregisteret til at meldingen er korrekt registrert. Foretaksregisteret opprettholdt dermed registreringsvedtaket av 19. november 2014.

3.           Rettslig grunnlag

Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som finnes hos registerføreren, og kan derfor karakteriseres som en formalkontroll. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal registrering nektes, jf. foretaksregisterloven §§ 6-1 og 5-2.

Videre fremgår det av § 5-1, andre punktum at ”dersom foretakets vedtekter er registrert i registeret, skal han også prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det stemmer med vedtektene og er blitt til i samsvar med disse”. Det innebærer at dersom foretaket har registrert sine vedtekter i Foretaksregisteret skal dette også vurderes i forbindelse med registrering av en melding.

Av forarbeidene til foretaksregisterloven fremgår det at foretaksregisterloven § 5-1 første ledd medfører at registerføreren pålegges plikt til å granske lovligheten av de vedtak som meldes til Foretaksregisteret. Det fremgår videre at kontrollen omfatter både innholdet av det som meldes og den saksbehandling som ligger til grunn for meldingen. Hva angår den selskapsrettslige kontrollen, uttales det at dette innbefatter kontroll både opp mot selskapsrettslige regler og av innsendte vedtekter, se Ot.prp. nr. 50 (1984-85) side 52. Registerførerens kompetanse etter foretaksregisterloven § 5-1 er også behandlet i juridisk teori. I Aarbakke mfl. Aksjeloven og allmennaksjeloven - Kommentarutgave (2004) side 56-57 fremgår det at:  «Dette innebærer at registerføreren må kontrollere om selskapsstiftelsen og andre vedtak som treffes, innholdsmessig er i samsvar med aksjelovene og er blitt til i samsvar med saksbehandlingsreglene i disse lovene (…).»

Det følger dermed av ordlyden i foretaksregisterloven § 5-1, av forarbeidene til loven og av juridisk teori at registerføreren har myndighet til å prøve om de vedtak som meldes til registeret, er i samsvar med og er blitt til i samsvar med selskapslovgivningen. Dersom meldingens grunnlag er en selskapsbeslutning, må registerføreren kunne ta stilling til beslutningens gyldighet i henhold til norsk lovgivning. Det fremgår imidlertid av Ot. prp. nr. 50 (1984-85) side 33 og side 53 at Foretaksregisterets kontroll av registreringsmeldinger ligger på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere bakenforliggende faktiske omstendigheter. Det er videre ingen holdepunkter i forarbeidene eller juridisk teori for at Foretaksregisteret skal prøve utenlandsk selskapsrett ved registreringen av en melding.

4.           Departementets vurdering

Problemstillingen i denne saken er om meldingen om nytt styre i Stavanger Subsea Ltd. av 18. november 2014 kan registreres i Foretaksregisteret. Klager har anført at han eier 67 prosent av aksjene i selskapet og at vedtaket om nytt styre fattet på generalforsamlingen dermed ikke kan være gyldig uten hans tilslutning.

Departementet har vurdert opplysningene som er sendt til Foretaksregisteret i forbindelse med registreringen og i forbindelse med Foretaksregisterets klagebehandling. Som nevnt under rettslig grunnlag skal registerfører kontrollere om det som fremgår av meldingen er ”i samsvar med lov eller blitt til i samsvar med lov”. I likhet med Foretaksregisteret forstår departementet denne bestemmelsen slik at det er meldingens samsvar med norsk lov som skal kontrolleres. Etter det opplyste, foreligger det ingen holdepunkter for at den aktuelle meldingen er i strid med norsk lov, og derfor må nektes registrert.

Når det gjelder forholdet til utenlandsk lovgivning, er det vår vurdering at verken Foretaksregisteret eller departementet skal vurdere om en melding er i tråd med lovgivningen i registreringsstaten til selskaper registrert i utlandet. Stavanger Subsea Ltd. er et engelsk selskap som er registrert i Storbritannia. Selskapet må dermed følge engelsk selskapsrett ved gjennomføringen av en generalforsamling. På denne bakgrunn kan ikke departementet vurdere om hvorvidt saksbehandlingsreglene for generalforsamlingen i Stavanger Subsea Ltd. er fulgt i dette aktuelle tilfellet.

Samtidig vil departementet påpeke at det følger av foretaksregisterloven § 5-1 at registerfører også skal kontrollere om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar foretakets vedtekter dersom disse er registrert i Foretaksregisteret. Det fremgår av de innsendte dokumenter at selskapets vedtekter er registrert i Foretaksregisteret ved den opprinnelige registreringen av 28. februar 2011. Departementet kan ikke se at Foretaksregisteret har vurdert om meldingen eller grunnlaget for meldingen av 18. november 2014 er i samsvar med selskapets vedtekter. Selv om vi ikke har funnet grunn til å tillegge dette avgjørende vekt, vil vi knytte et par merknader til selskapets vedtekter.

Etter vedtektene punkt 17 og 18 kan styremedlemmer både velges og avsettes ved vedtak i generalforsamlingen. Etter punkt 38 krever slike beslutninger at personene som møter til generalforsamlingen utgjør et beslutningsdyktig antall. Noen nærmere angivelse av hva som skal til for at slikt antall er representert, følger ikke av vedtektene. Norsk lovgivning har ikke regler om slikt beslutningsdyktig antall for ordinære generalforsamlingsvedtak, verken hva gjelder aksjerepresentasjon eller faktisk antall oppmøtte. Hva som utgjør et beslutningsdyktig antall i henhold til utenlandsk lovgivning, er i lys av det som er skrevet ovenfor, noe verken Foretaksregisteret eller departementet skal vurdere ved den kontrollen som skal utføres etter foretaksregisterloven § 5-1.

Som følge av dette er det vår vurdering at generalforsamlingsvedtaket om å velge nytt styre var i tråd med norsk lov. Foretaksregisterets vedtak av 19. november 2014 om å registrere nytt styre må derfor opprettholdes.

5.           Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 19. november 2014 om å registrere nytt styre i Stavanger Subsea Ltd. opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.