Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 10 (2003-2004)

Om Sametingets virksomhet i 2002

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I følge sameloven skal Sametingets årsmelding oversendes regjeringen. Etter tilråding fra Justiskomiteen ved vedtak av sameloven (O. nr. 79 (1986–87) skal årsmeldingen oversendes Stortinget. Denne meldingen oppfyller dette. I forbindelse med de årlige stortingsmeldingene om Sametingets virksomhet har også regjeringen benyttet anledningen til å kommentere saker som Sametinget tar opp.

De overordnede prinsipp i samepolitikken er å finne i St.meld. nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken og i St.meld. nr. 33 (2001–2002) Tilleggsmelding til St.meld. nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken) . Meldingene ble behandlet i Stortinget 1. april 2003 på bakgrunn av Innst.S.nr. 110 (2002–2003) Innstilling fra kommunalkomiteen om samepolitikk . Behandlingen viste at det er bred, men ikke full, oppslutning rundt hovedlinjene i Samepolitikken.

Sametingets årsmelding for 2002 ble vedtatt i plenum 20. mai 2003 (sak 20/03), og inngår som vedlegg til denne stortingsmeldingen. I denne meldingen har vi også kommentert merknader fra kommunalkomiteen (Innst.S.nr. 110 (2002–2003) Innstilling fra kommunalkomiteen om samepolitikk) samt aktuelle saker som er kommet opp etter at Sametingets årsmelding ble vedtatt.

Denne type stortingsmelding har tidligere hatt et særskilt kapittel som omhandler samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget. Dette er nå integrert i omtalen av de enkelte saker, da det er lite hensiktsmessig å skille ut omtalen av samarbeidet med Sametinget med de konkrete sakene som omtales.

Det vises også til Maktutredningen, hvor Sametingets og samiske interessers plass i offentligheten og demokratiet er særskilt omhandlet 1 . Utredningen vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for den videre utviklingen av politikken overfor samer som urfolk og minoritet, og for forholdet mellom Sametinget og sentrale myndigheter.

1.1 Økonomiske og administrative konsekvenser

Meldingen inneholder ingen nye tiltak som vil medføre administrative eller økonomiske konsekvenser. De tiltakene som er omtalt blir dekket innen gjeldende budsjettrammer for de berørte departementer.

Fotnoter

1.

Samer, makt og demokrati, Bjørn Bjerkli og Per Selle.

Til toppen
Til dokumentets forside