Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 10 (2004-2005)

Om ILO-konvensjon nr. 185 om sjøfolks identitetsbevis

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den internasjonale arbeidsorganisasjon, ILO (International Labour Organization), er FNs særorganisasjon for arbeidstakeres forhold og rettigheter. ILO utarbeider normer i arbeidslivet i form av konvensjoner og rekommandasjoner. Med intervaller på rundt 9 år har organisasjonen avholdt arbeidskonferanser viet sjøfartsspørsmål.

På ILOs 91. arbeidskonferanse i juni 2003 ble det, blant annet med Norges støtte, vedtatt en ny konvensjon om sjøfolks identitetsbevis, ILO-konvensjon nr. 185. Konvensjonen blir bindende for medlemslandene ved ratifikasjon.

Konvensjonen går ut på å bedre identifikasjonen til bæreren av identitetsbeviset. Konvensjonen krever et fingeravtrykk/strekkodesystem for biologisk gjenkjennelse, i motsetning til FNs luftfartsorganisasjon ICAO, som har valgt et ansikt/microchipsystem for slik gjenkjennelse. Som trykte vedlegg til denne proposisjon følger teksten til ILO-konvensjon nr. 185 på engelsk og norsk.

Konvensjonen er et ledd i det internasjonale terrorforebyggende arbeid på skip og i havn, med bakgrunn i terroraksjonene i USA i september 2001. FNs sjøfartsorganisasjon IMO har av samme grunn gjennom endringer i Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) vedtatt International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-koden) som stiller strenge krav til kontroll for å hindre uautorisert adgang til skip, havner og deres sikkerhetssoner. Koden trådte i kraft 1. juli 2004.

ILOs konstitusjon krever i artikkel 19 nr. 5 (b) at medlemslandene, senest innen 18 måneder etter avslutningen av en konferanse der en konvensjon er vedtatt, legger denne frem for lovgivende myndighet. På dette grunnlag legges saken herved frem for Stortinget.

Til toppen
Til dokumentets forside