Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 11 (1998-99)

Regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger på Østlandet - Regionfelt Østlandet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Forsvarsdepartementet fremlegger i denne meldingen en redegjørelse om Forsvarets behov for bedre øvingsmuligheter for Forsvarets avdelinger i Østlandsregionen. Det er i denne sammenheng utredet mulighetene for å etablere et nytt større skyte- og øvingsfelt i tre forskjellige alternative lokaliseringer i Hedmark fylke. Tiltakshaveren har utredet lokaliseringer i området Sør-Østerdal/Glåmdalen, i det distrikt hvor de viktigste brukende avdelinger har sine garnisoner. Tiltakshaveren, Forsvarets bygningstjeneste, anbefaler at alternativet «Gråfjellet» i Åmot kommune nordøst for Rena tettsted, velges for gjennomføring. Denne anbefaling støttes av Forsvarets overkommando.

Bakgrunnen for prosjektet er den pågående omstilling til ny forsvarsstruktur, sett i sammenheng med den militærfaglige utvikling som har foregått over en årrekke. Formålet er å legge de ytre øvingsforhold til rette for en forsvarlig utdanning av våre styrker ut fra de krav som stilles i dag og innen overskuelig fremtid - det vil si innen en tidshorisont på ca 50 år. Herunder vil vesentlige elementer være trening i å operere nytt, avansert materiell og beherske krevende operasjoner i samvirke mellom ulike våpenarter.

Prosjektet er etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet utredet av Forsvarets bygningstjeneste. En særskilt oppnevnt militær arbeidsgruppe har bistått i arbeidet med de militærfaglige spørsmål. Prosjektet har vært gjenstand for konsekvensutredning og høring etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven kap VII-a. Ved brev av 15 jan 1998 har Forsvarsdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet godkjent det fremlagte utrednings- og høringsmateriale. Det vises nærmere til dette, og redegjørelse for saksbehandlingen i vedlegg til meldingen.

I meldingen redegjøres det for Forsvarets behov og begrunnelse for prosjektet, avlastningseffekter som oppnås ved eksisterende skyte- og øvingsfelt, foretatte konsekvensutredninger og høringer, og mulige avbøtende tiltak i forhold til sivile interesser. Det gis en bred omtale av de administrative og økonomiske konsekvenser som prosjektet antas å medføre, og hovedtrekkene i en iverksettingsprosess er skissert. Et slikt prosjekt kan imidlertid ikke ses isolert uten at de konsekvenser en etablering vil medføre, veies opp mot de ulemper prosjektet vil medføre for natur, miljø og samfunn. Saken oppsummeres gjennom tiltakshaverens avsluttende avveininger og anbefalinger, og Regjeringens vurdering og konklusjon.

Til toppen
Til dokumentets forside