Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 12 (2008-2009)

En gledelig begivenhet— Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Til innholdsfortegnelse

10 Administrative og økonomiske konsekvenser

Figur 10.1 

Figur 10.1

Foto: Samfoto

10.1 Administrative konsekvenser

Forankring av lokal jordmortjeneste sees i sammenheng med samhandlingsreformen. Forslaget om forankring av jordmortjenesten i regionale helseforetak vil medføre behov for lovendringer. Kommunens ansvar for jordmortjeneste som en deltjeneste i lov om helsetjenester i kommunene vil falle bort.

En eventuell videreføring av jordmortjenesten som et kommunalt ansvar, men med overføring av ansvaret for følgetjenesten til regionale helseforetak vil kunne medføre behov for å endre forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.

10.1.1 Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Vedtaket om å opprette Nasjonalt råd for fødselsomsorg ble gjort før helseforetaksreformen og opprettelsen av Helsedirektoratet. Det er i dag en uklar avgrensning mellom rådets mandat og etablerte ansvarsstrukturer der Helsedirektoratet har en faglig normerende rolle med ansvar for å utarbeide faglige retningslinjer og standarder, og de regionale helseforetakene har et ansvar for å tilby forsvarlige tjenester innen vedtatte økonomiske rammer.

Departementet foreslår derfor at rådet får en rådgivende funksjon overfor Helsedirektoratet når det gjelder faglige spørsmål knyttet til svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Rådets medlemmer oppnevnes av Helsedirektoratet.

Rådet skal også bistå Helsedirektoratet i informasjonsarbeid rettet mot befolkningen og fagmiljøene. Rådet skal være tverrfaglig sammensatt av representanter for brukere, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Beslutninger som tas av rådet skal være offentlige med mindre annet følger av lovpålagt taushetsplikt.

10.2 Økonomiske konsekvenser

Virksomheten til Nasjonalt råd for fødselsomsorg og oppdrag til Helsedirektoratet finansieres gjennom departementets budsjettramme.

Ved en overføring av jordmortjenesten til helseforetak vil prinsippene for fordeling av inntekter til spesialisthelsetjenesten legges til grunn også for jordmortjenesten. Dette innebærer flytting av midler fra rammetilskuddet til kommunesektoren til basisbevilgningen til regionale helseforetak. Refusjonene fra folketrygdens kap. 2755, post 72 refusjon for jordmorhjelp rettes inn mot regionale helseforetak og legges inn i ISF-ordningen.

En eventuell videreføring av jordmortjenesten som et kommunalt ansvar, men med overføring av ansvaret for følgetjenesten til regionale helseforetak medfører at takstene for dekning av jordmors deltakelse ved følgetjeneste vil bli rettet inn mot regionale helseforetak og disse takstene vil legges inn i ISF-ordningen (jf. Kap. 2755, post 72 refusjon for jordmorhjelp og forskrift om stønad til dekning av utgifter til dekning av jordmorhjelp). Beredskap for følgetjeneste må dekkes innenfor rammen til regionale helseforetak.

Ved dagens organisering av lokal jordmortjeneste er det anslått at kommunenes utgifter til beredskap for følgetjeneste er ca 3 mill kroner. I tillegg påløper kostnader over folketrygden når jordmor følger den gravide til fødested. Samlede utgifter anslås til høyst 10 mill kroner årlig.

Regjeringen foreslår

  • Nasjonalt råd for fødselsomsorg omdannes til et rådgivende råd for Helsedirektoratet for faglige spørsmål knyttet til svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Til toppen
Til dokumentets forside