Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 12 (2008-2009)

En gledelig begivenhet— Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Til innholdsfortegnelse

2 Oppsummering av virksomheten i Nasjonalt råd for fødselsomsorg 2002-2007

I forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap vedtok Stortinget å be regjeringen om å opprette et nasjonalt råd for fødselsomsorgen med flerårig funksjonstid som skal bistå i omstillingsprosessen, kvalitetssikring og evaluering av drift i forbindelse med organisering av desentralisert og differensiert fødselsomsorg. Rådet fikk følgende mandat:

Rådet skal på nasjonalt nivå bistå de regionale helseforetak i omstillingsprosessen. Rådets kontakt mot virksomheter og lokale fagmiljø må skje i samråd med de regionale helseforetak. Videre skal rådet komme med anbefalinger om forhold som kan påvirke omstillingsprosessen og sikre kontakt mot eksisterende fagmiljø på området.

Med bakgrunn i dette skal rådet:

  1. Bistå i omstillingsprosessen gjennom rådgivning vedrørende faglige, administrative og organisatoriske forhold. Bistå i informasjonsarbeid rettet mot befolkningen og fagmiljø.

  2. Ha en sentral faglig rolle når det gjelder kvalitetssikring og evaluering av omlegging av drift. Utarbeide forslag til seleksjonskriterier for lavrisikoenheter, bemanningsnormer, videreutdanning og krav til praktiske ferdigheter. Utarbeide forslag til felles registreringsskjema for utkomme av hver enkelt fødsel og alle overflyttinger. Komme med forslag angående transport av fødende og nyfødte. Utrede ansvarsforhold ved drift av fødestuer.

  3. Bistå i annet utredningsarbeid knyttet til svangerskaps – og fødselsomsorg, blant annet forslag om trygderefusjon for jordmødre og vurdering av jordmortjenesten og følgetjenesten i kommunene.

Rådet har rapportert til Helsedirektoratet.

Rådet har samarbeidet med regionale helseforetak i prosesser knyttet til omlegging av små fødeavdelinger til fødestuer. I samråd med regionale helseforetak og helseforetak opprettet rådet faglige rådgivningsgrupper ved opprettelse av nye fødestuer. Rådet har videre vært engasjert i informasjonsvirksomhet og prosjekter om differensiering ved fødeavdelinger og kvinneklinikker. Rådet har arbeidet bredt inn mot fagmiljøene og arrangert en rekke kurs, seminarer og konferanser med stor deltakelse. Det er blant annet gjennomført følgende tiltak:

I 2003 arrangerte rådet en fødestuekonferanse hvor hovedtemaene var faglig grunnlag for fødestue­virksomhet, ansvarsforhold ved fødestuedrift, desentralisert og differensiert fødselsomsorg i andre land, erfaringer fra tidligere omleggingsprosesser til fødestuer og fra mange års fødestuedrift i Norge. Det er videre arrangert kurs i praktisk og teoretisk akutt fødselshjelp spesielt for jordmødre og leger med tilknytning til fødestuer. Hensikten har vært å bidra til faglig kvalitet ved fødestuene, både de som startet opp som fødestuer etter omstillinger, og de etablerte fødestuene.

I 2005 arrangerte Nasjonalt råd for fødselsomsorg og Helsedirektoratet en konferanse om implementering av nye faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen, og om differensiert svangerskaps- og fødselsomsorg. Det gjennomgående fokus var på samhandling og kontinuitet gjennom svangerskap og fødsel. I 2005 ble det også avholdt en konferanse om samhandling og differensiering.

Rådet har utarbeidet skjema og rutiner for tilleggsregistrering av fødsler ved overflyttinger fra fødestuene og bistått direktoratet i annet utredningsarbeid innenfor svangerskaps- og fødselsomsorgen. Rådet har gitt vurderinger eller høringsuttalelser om ansvarsforhold ved fødestuene, trygderefusjon for jordmødre, ny forskrift for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen.

Rådet har i perioden 2002-2007 dessuten skrevet artikler og kronikker og har generelt lagt vekt på å være tilgjengelig og i løpende dialog med fødestuer og helseforetak.

Rådet utarbeidet i 2005 en rapport om status etter tre år og utfordringer framover og i 2008 en rapport ved avslutningen av mandatperioden.

Til toppen
Til dokumentets forside