Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 12 (2008-2009)

En gledelig begivenhet— Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Offentlige dokumenter mv

NOU 1984:17 Perinatal omsorg i Norge

St. meld. nr. 41 (1987-88) Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan (i tråd med anbefalinger i NOU 1984:17 Perinatal omsorg i Norge).

St.meld. nr. 36 (1989-90) Røynsler med lova om helsetenesta i kommunane («Røynslemeldinga«), jf. Innst. S. nr. 219 (1989-90) (i tråd med anbefalinger i NOU 1984:17 Perinatal omsorg i Norge).

Ot. prp. nr. 3 (1990-91) Om lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover.

Ot. prp. nr. 60 (1993-94) Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover, jf. Innst. O. nr. 65 (1993-94).

NOU 1999:13 Kvinners helse i Norge

St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap, jf. Innst. S. nr. 300 (2000-2001).

St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge.

Ot.prp. nr. 89 (2002-2003) Om lov om endringar i folketrygdlova (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis), jf. Innst. O. nr. 3 (2003-2004).

St.prp. nr 1 (2006-2007) for Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonal helseplan

St. prp. nr 1 (2007-2008) for Helse- og omsorgsdepartementet

Hvor i Norge skal kvinner føde? Rapport fra Nasjonal fagkonferanse om fødselsomsorgen – Norges Forskningsråd og Statens helsetilsyn 1999

Oversikt over aktuelle rapporter, retningslinjer, veiledninger, hefter, brosjyrer mv. rettet mot fagpersoner og brukere publisert av Folkehelseinstituttet

Rapporter

Fødsler i Norge 2003/2004. Årsrapport for Medisinsk fødselsregister. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Bergen 2006. ISBN – ISSN 1504-3320. http://www.fhi.no/dav/86597b0117.pdf

Fødsler i Norge 2001/2002. Årsrapport for Medisinsk fødselsregister. Nasjonalt folkehelseinstitutt/Universitetet i Bergen. Bergen 2004. ISBN 82-7454-041-7. http://www.fhi.no/dav/f1065301e2.pdf

Zahl P-H, Rognerud M, Strand BH, Tverdal Aa. Bedre helse – større forskjeller. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rapport 2003:1. ISBN: 82-8082-027-2, ISSN: 1503-1403. http://www.fhi.no/dav/0EB6ECF43DA24756BF986931D0AAD2C6.pdf

Myklestad I. Forebygging av uønskede tenåringssvangerskap. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rapport 2003:2. ISSN: 1503-1403, ISBN: 82-8082-026-4.

http://www.fhi.no/dav/DF94BF8E2FE546E4AFBD46A2519B4BD9.pdf

Waage H, Magnus P. Undersøkelse av mulige årsaker til reduksjonsdeformiteter i Rana og Grenland. Rapport 2003:4. ISSN-trykt: 1503-1403, ISBN-trykt: 82-8082-032-9.

Dalgard OS og medarbeidere ved divisjon for psykisk helse. Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rapport 2006:2. ISSN: 1503-1403,

ISBN: 82-8082-158-9 trykt utgave, ISBN: 82-8082-159-7 elektronisk utgave.

http://www.fhi.no/dav/8AF0E9B952.pdf

Dybing E, Stoltenberg C. Kunnskapsoppsummering om barns helse og miljø. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rapport 2006:3. http://www.fhi.no/dav/a90373d03b.pdf

Grøholt EK, Nordhagen R. Barns helse i Norden/Children`s health in the Nordic Countries. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rapport 2005:6. ISBN 82-8082-140-6 trykt utgave,

ISBN 82-8082-141-4 elektronisk utgave, ISSN 1503-1403. http://www.fhi.no/dav/54A59EE417.pdf

Næss Ø, Rognerud M, Strand BH. Sosial ulikhet i helse. En faktarapport. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rapport 2007:1. ISSN:1503-1403, ISBN: 978-82-8082-186-7 trykt utgave,

ISBN: 978-82-8082-187-4 elektronisk utgave. http://www.fhi.no/dav/1AE74B1D58.pdf

Surén P, Grjibovski A, Stoltenberg C. Inngifte i Norge – Omfang og medisinske konsekvenser. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Rapport 2007:2. ISBN:978-82-8082-191-1 trykt utgave,

ISBN:978-82-8082-192-8 elektronisk utgave, ­ISSN:1503-1403. http://www.fhi.no/dav/9b8f570dcd.pdf

Veiledninger

Veiledning for utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister, IK-1002 (IS-1002) med Forskrift om innsamling og behandling helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (MFR-forskriften) og Informasjon om melding til Medisinsk fødselsregister (informasjon til fødende). Revidert 01.11.04.

http://www.fhi.no/artikler?id=54138

Melding av fødsel til Medisinsk fødselsregister. Nettside med veiledninger og skjemaer. http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,3287:1:0:0:::0:0

MRSA-veilederen. Smittevern 10. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004. ISSN-trykt: 1500-8479, ISBN-trykt: 82-8082-095-7, ISBN-elektronisk: 82-8082-096-5. http://www.fhi.no/dav/44BC7CDADD.pdf

Sandbu S (red.). Vaksinasjonsboka – Veiledning om vaksinasjon for helsepersonell 2006. Smittevern 14. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2006. ISSN: 1500-8479, ISBN: 82-8082-157-0 trykt utgave, ISBN: 82-8082-180-5 elektronisk utgave. http://www.fhi.no/dav/5a8dfa36c1.pdf

Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. Smittevern 15. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2006. ISSN: 1500-8479, ISBN: 82-8082-171-6 trykt utgave, ISBN: 82-8082-172-4 elektronisk utgave.

http://www.fhi.no/dav/912976c21a.pdf

Brosjyrer

Ørstavik R, Cappelen I, Stoltenberg C. Helseregistre redder liv. Brosjyre. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2005. 82-8082-128-7 (trykt utgave), 82-8082-129-5 (elektronisk utgave). http://www.fhi.no/dav/DFA781C001.pdf

Tilbud om hivtest til alle gravide. Brosjyre (Folder). Nasjonalt folkehelseinstitutt 2004. http://www.fhi.no/dav/C24770CCC3.pdf

Fødselsnytt

Nyhetsbrev om forskning basert på data fra Medisinsk fødselsregister, Den norske Mor og barn undersøkelsen mv. Målgruppen er først og fremst fødeavdelinger og barneklinikker. Formålet er å formidle forskningsinformasjon som er et direkte resultat av de opplysningene målgruppen registrerer og sender til Medisinsk fødselsregister. Nyhetsbrevet inneholder også endringer i og presiseringer av registreringsrutiner ved utfylling av medisinsk fødselsmelding. http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&­MainArea_5661=5618:0:15,3325:1:0:0:::0:0

Nasjonalt folkehelseinstitutts Faktaark:

Abort. Faglig revidert 19.12.2007. http://www.fhi.no/artikler?id=50711

Diabetes i svangerskapet. Faglig revidert 07.07.2006. http://www.fhi.no/artikler?id=48302

Folattilskudd og svangerskap. Faglig revidert 24.07.2007. http://www.fhi.no/artikler?id=51398

Fruktbarhet, fødealder og helse. Opprettet 18.02.2008. http://www.fhi.no/artikler?id=67742

Fødselsdepresjon. Opprettet 2007. http://www.fhi.no/artikler?id=66503

Fødselsvekt. Faglig revidert 21.05.2007. http://www.fhi.no/artikler?id=53664

Keisersnitt. Faglig revidert 02.2007. http://www.fhi.no/artikler?id=52705

Perinatal dødelighet (dødfødsel og dødsfall i første leveuke). Faglig revidert 03.08.2007. http://www.fhi.no/artikler?id=50919

Annet

Eberhard-Gran M, Slinning K. Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel. Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007. ISBN: (Kun trykt utgave)

Litteratur fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Reinar LM, Smedslund G, Fretheim A, Hofmann B, Thürmer H. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 11 – 2008. ISBN 978-82-8121-203-9 ISSN 1890-1298

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/2759.cms

Fretheim A , Hviding K

The evidence-base for facility-based deliveries in low- and middle income countries. Notat hasteoppdrag 2008. ISBN 978-82-8121-205-3

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/2191.cms

Kakad M , Hammerstrøm K , Fretheim A , Kirkehei I

Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 09 – 2008. ISBN 978-82-8121-199-5 ISSN 1890-1298 Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer, Rapport Nr 9-2008. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2008

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/2066.cms

Bjertnæs Ø A, Bukholm G Vurdering av muligheten for en nasjonal brukererfaringsundersøkelse om fødselsomsorgen i Norge . Notat hasteoppdrag 2008. ISBN 978-82-8121-215-2

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/3619.cms

Vist G E, Frønsdal K , Johansen M , Hofmann B , Fretheim A

Helseeffekt av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 22 – 2007. ISBN 978-82-8121-185-8 ISSN 1890-1298

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/1146.cms

Holte T O, Norderhaug I

In vitro-modning av ubefruktede egg ved assistert befruktning. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 – 2007. ISBN 978– 82–8121–167-4 ISSN 1890-1298

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/1122.cms

Gjertsen M K, Johansen M , Movik E , Norderhaug I Forebygging av infeksjon med gruppe B-streptokokker i nyfødtperioden. Notat 2006. ISBN 82-8121-114-8

http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter/866.cms

Reinar L

Hvordan forebygge og behandle svangerskapsdiabetes? . Notat 2006. ISBN 82-8121-078-8

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/2209.cms

Børdahl P , Kakad M , Kumle M , Lie R , Moster ­D, Myrhaug H , Schmidt N Jordmorstyrte fødestuer. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 16 – 2006. ISBN 82-8121-108-3 ISSN 1503-9544

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/690.cms

Reinar L , , Langengen I , Markestad T

Tiltak for oppfølging av for tidlig fødte barn. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 07 – 2006. ISBN 82-8121-089-3 ISSN 1890-1298

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/1029.cms

Myrhaug H T, Norderhaug I

Fødeavdelinger, fødestuer, pasientvolum og behandlingskvalitet. Notat 2005. ISBN 82-8121-070-2

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/2211.cms

Hviding K

Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 10 – 2005. ISBN 82-8121-073-7 ISSN 1503-9544

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/1198.cms

Alquist R , Grøgaard J , Hellenes K , Hofmann B , Myr R , Reinar L , Rognum T , Nilsen A , Nilsen E , Saugstad O , Aalen O

Samsoving, smokk, amming og krybbedød – finnes det en sammenheng?. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 05 – 2005. ISBN 82-8121-049-4 ISSN 1503-9544

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/1242.cms

Larun L , Lyngstadaas A , Langengen I , Mørland B Svangerskap og psykisk helse. Kvinners psykiske helse i forbindelse med svangerskap og første året etter fødsel. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 02 – 2005. ISBN 82-8121-027-3 ISSN 1503-9544

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/1249.cms

Nordheim L , Mørland B Mulige fysiologiske eller psykiske effekter av tidlig mor–barn-kontakt. Notat hasteoppdrag 2004. ISBN 82-8121-071-0

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/2271.cms

Oppsummering av tilgjengelige systematiske oversikter relatert til svangerskap og fødsel fra Cochrane Database of Systematic Reviews er publisert her:

Hofmeyer GJ, Neilson JP, Alfirevic Z et al. A Cochrane Pocketbook. Pregnancy and Childbirth. Includes bibliographical references and index. Wiley Cochrane Series. Chichester. 2008. ISBN 978-0-470-51845-8

Helsedirektoratet

Skjema/blanketter

Medisinsk registrering av fødsel IS-1002 http://www.shdir.no/publikasjoner/skjema/medisinsk_registrering_av fødsel

Informasjon om ultralyd i svangerskapet IS-1228

http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00002/IS-1228_2657a.pdf

Rapporter

Nyfødtmedisin – en faglig og organisatorisk gjennomgang

Fra veske til skjerm – helsekort for gravide IS-1432

Nasjonale faglige retningslinjer

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen IS-1179 http://www.shdir.no/portal/page?_pageid=134,67665&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref134_76551_134_67665_67665.artSectionId=2492&navigation1_parentItemId=996&_piref134_76551_134_67665_67665.articleId=19103

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen – Kortversjon – anbefalinger IS-1339

http://www.shdir.no/publikasjoner/retningslinjer/nasjonale_faglige/retningslinjer_for_svangerskapsomsorgen___kortversjon_41680

A National Clinical Guideline for Antenatal Care Short Version – Recommendations IS-1339/E

http://www.shdir.no/portal/page?_pageid=134,67665&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref134_76551_134_67665_67665.artSectionId=2492&navigation1_parentItemId=996&_piref134_76551_134_67665_67665.articleId=73926

Brosjyrer

Røykeslutt program for gravide IS-1215

http://www.shdir.no/publikasjoner/faktahefter/r_ykesluttprogram_for_gravide__bokm_l__13504

Er du Gravid? IS-1243

http://www.shdir.no/publikasjoner/faktahefter/er_du_gravid__19092

Nei takk, jeg er gravid IS-1319

http://www.shdir.no/publikasjoner/faktahefter/nei_takk__jeg_er_gravid__33636

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge

IS-1396 Bokmål, IS-1396 Engelsk, IS-1396 Urdu, IS-1396 Arabisk, IS-1396 Somali

Gode råd til deg som planlegger eller venter barn IS-1500

http://www.shdir.no/publikasjoner/faktahefter/alkoholfritt_svangerskap_i_80903

Alkoholfritt svangerskap Gode råd til deg som er ung IS-1501

http://www.shdir.no/publikasjoner/faktahefter/alkoholfritt_svangerskap_ii_80905

Til toppen
Til dokumentets forside