Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 22 (1998-99)

Videreføring av Haldenprosjektet

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Hensikten med meldingen er å presentere Regjeringens forslag til videreføring av The OECD Halden Reactor Project (Haldenprosjektet) for en ny treårsperiode samt Regjeringens intensjon om større åpenhet i nukleære spørsmål. Regjeringens melding legges frem i anledning av at Haldenprosjektet fra 1.1.2000 både trenger ny driftskonsesjon og midler fra Staten for en ny treårsperiode.

Etter en innledning gir kapittel 3 en beskrivelse av hva Haldenprosjektet har vært, hva det er og hva det kan bli. Kapittel 4 tar for seg de ekspertvurderinger som har vært gjort av prosjektet og redegjør for miljø- og sikkerhetsspørsmål. Deretter følger en fremstilling av Haldenprosjektets nytteverdi. Kapittelet avrundes med miljøvernorganisasjonenes synspunkter og Stortingets befatning med saken. Kapittel 5 drøfter åpenhet i forbindelse med drift av atomreaktorer. Kapittel 6 inneholder en oppsummering sammen med departementets vurderinger. Til slutt omfatter meldingen en redegjørelse for de økonomiske og administrative konsekvenser, kapittel 7.

Meldingen konkluderer med at:

  • Haldenprosjektet bør støttes for en ny treårsperiode fra 1.1.2000 under forutsetning av at driftskonsesjon for Haldenreaktoren blir gitt, samt at Institutt for energiteknikk (IFE) oppnår en tilfredsstillende samarbeidsavtale med partene i prosjektet;

  • Det grunnleggende målet for Norges engasjement i Haldenprosjektet er å opprettholde en nasjonal kompetanse i reaktorteknologi. Prosjektet skal også bidra effektivt til å opprettholde en tilfredsstillende beredskap mot ulykker, overvåke reaktoranlegg i våre nærområder, sikre norsk innflytelse i det internasjonale atomsikkerhetsarbeidet og styrke sikkerheten ved reaktoranlegg i Øst-Europa gjennom samarbeid og kompetanseoverføring knyttet til sikkerhetsteknologi. I tillegg skal prosjektet komme norsk industri til gode;

  • Det skal utvirkes større åpenhet i atomspørsmål. I denne forbindelse nedsetter Sosial- og helsedepartementet en arbeidsgruppe for å foreta en gjennomgang av taushetsbestemmelsene i atomenergiloven og relevante forskrifter. Regjeringen vil sørge for å få avklart i hvilken utstrekning offentlighetsloven kan komme til anvendelse på IFE. Endelig vil Nærings- og handelsdepartementet be IFE om å utarbeide en tiltaksplan for å øke åpenheten;

  • Statens strålevern sluttbehandler nå en konsesjonssøknad fra IFE om drift av reaktorene i Halden og på Kjeller for en ny tiårsperiode. Saken skal avgjøres ved Kongelig resolusjon. Innstillingen fra Statens strålevern vil bli offentliggjort med de begrensninger som måtte følge av atomenergiloven og relevante forskrifter. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for større grad av offentlig innsyn i denne prosessen. For å oppnå det vil Statens strålevern invitere interesseorganisasjoner og andre interesserte til å tilkjennegi sitt syn i et eget høringsmøte. Statens strålevern vil da kunne ta hensyn til de synspunkter som fremkommer i sitt arbeid med innstillingen.

  • Det foretas en evaluering av Haldenprosjektet mot slutten av treårsperioden 2000-2002, der prosjektets nytteverdi settes opp mot de ulempene videre drift av reaktoren representerer. Sentrale punkter i en slik evaluering vil være prosjektets bidrag til økt reaktorsikkerhet og beredskap mot ulykker, dets betydning for Norges muligheter til å påvirke det internasjonale atomsikkerhetsarbeidet og for Norges rolle som pådriver for ikke å tøye grensene når det gjelder drift av eldre reaktorer. Man bør likeledes vurdere virkningene for norsk industri. Evalueringen skal tjene som grunnlag for fremtidige beslutninger om videreføring av statsstøtten utover avtaleperioden 2000-2002;

  • Det nedsettes et utvalg som skal vurdere og gi anbefalinger knyttet til den fremtidige avvikling av Haldenprosjektet. Det bør på den ene side se på mulighetene for å opprettholde den kompetanse som er nødvendig for vår rolle som pådriver for forbedret reaktorsikkerhet, avfallshåndtering og for å videretuvikle den nasjonale atomulykkeberedskapen. Det bør også vurderes hva som kan videreføres av Haldenprosjektets industrirettede virksomhet, f.eks. kontrollromteknologien. På den annen side må utvalget ta for seg utfordringene i forbindelse med den fysiske avstengning/riving av Haldenreaktoren. Utvalget bør tre i funksjon i løpet av treårsperioden 2000-2002;

  • Når det gjelder problemet med sluttlagring av høyaktivt brensel, vil det bli tatt initiativ til å nedsette et utvalg med representanter for bl.a. Statens strålevern og IFE for å se nærmere på den strategi Norge bør velge. Her bør man likeledes ta i betraktning hvor langt de store kjernekraftlandene samt Sverige og Finland er kommet.

Til dokumentets forside