Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 22 (1998-99)

Videreføring av Haldenprosjektet

Til innholdsfortegnelse

2 Innledning

Regjeringen legger med dette frem en stortingsmelding om The OECD Halden Reactor Project, heretter kalt Haldenprosjektet eller bare prosjektet. Det dreier seg om et internasjonalt forskningsprogram lokalisert til Halden og administrert av Institutt for energiteknikk (IFE). Forskningen konsentreres om sikkerhet og driftspålitelighet ved kjernekraftverk og andre komplekse prosessanlegg. Det offentlige tilskuddet, som kanaliseres gjennom Norges forskningsråd, utgjør 14 % av en forventet totalomsetning på 627 millioner kroner for treårsperioden 1997-99.

Regjeringen går inn for at Haldenprosjektet videreføres for en ny treårsperiode, med de forbehold som er angitt i avsnittet under. Hensikten med meldingen er å presentere Regjeringens forslag til videreføring av Haldenprosjektet for en ny treårsperiode samt Regjeringens intensjon om større åpenhet i nukleære spørsmål. Meldingen, som legges frem i anledning av at Haldenprosjektet fra 1.1.2000 både trenger ny driftskonsesjon for reaktoren og midler fra Staten for en ny treårsperiode, vil samtidig gi Stortinget anledning til en bred drøftelse av disse spørsmålene.

Såvel fornyet driftskonsesjon som statlig støtte er nødvendige forutsetninger for Haldenprosjektets fortsettelse. Uten dette vil reaktoren måtte stenges og Haldenprosjektet vil opphøre. Ifølge vanlig praksis gir Stortinget et eventuelt tilsagn om fortsatt støtte til prosjektet under forutsetning av at det lykkes i å komme fram til en akseptabel samarbeidsavtale mellom de internasjonale partene. Denne gang vil det også måtte tas forbehold om at konsesjonssøknaden innvilges.

Det er viktig med en prinsipiell avklaring tidlig på nyåret 1999 ettersom IFE allerede fra årsskiftet 1998-99 vil måtte starte opp de reelle forhandlingene med deltagerinstitusjoner fra 20 forskjellige land angående det felles forskningsprogrammet for treårsperioden 2000-2002. En utsettelse vil skape unødig usikkerhet om norske myndigheters holdning til en videreføring av prosjektet.

Konsesjon for drift gis ved kongelig resolusjon på betingelse av at tilsynsmyndighetene, i dette tilfelle Statens strålevern, finner at hensynene til sikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt.

Gitt en prinsipiell tilslutning til Regjeringens hovedkonklusjon om støtte til Haldenprosjektet for en ny treårsperiode, vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med de nødvendige budsjettforslag.

Til dokumentets forside