St.meld. nr. 22 (1998-99)

Videreføring av Haldenprosjektet

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

For de to siste treårsperioder har Haldenprosjektet mottatt tilsammen 150 mill. kroner, eller 25 mill. kroner pr år, som øremerket tilskudd fra det offentlige. Midlene bevilges idag av Nærings- og handelsdepartementet over budsjettet til Norges forskningsråd. Hvis Stortinget velger å gi sin tilslutning til støtte for en ny treårsperiode 1.1.2000-31.12.2002, vil det ikke få konsekvenser for 1999-budsjettet, men først bli tallfestet i St prp nr 1 for år 2000.

Til dokumentets forside