Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 28 (2002-2003)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2002

Til innholdsfortegnelse

4 Erklæringer fra ministerrådet

(1)

1. Når vi nå foretar en gjennomgang av OSSEs engasjement i Sørøst-Europa i 2002, vil vi gi landene i regionen anerkjennelse for deres store innsats for å styrke sikkerheten, stabiliteten og demokratiet ytterligere, og vi hilser den fremgang som her har funnet sted, velkommen. OSSE har fortsatt bistått med å fremme fred og stabilitet i regionen, og vi gjentar at vi forplikter oss til å støtte landene i regionen på deres vei mot fred og velferd. Vi merker oss også at de forplikter seg fullt og fast til å la seg integrere i de europeiske og euroatlantiske strukturer. Vi erkjenner at det først og fremst er myndighetene og folket i regionen som har ansvaret for den politiske og økonomiske utviklingen, og i denne forbindelse hilser vi de gode naboforholdene og det økte regionale samarbeidet velkommen. Vi vil fortsatt gjøre vårt for at fremgangen skal bli varig og fortsette ved hjelp av egne krefter, og for at de felles målene, basert på felles forpliktelser og verdier, skal nås.

2. Vi bekrefter på nytt vår tilslutning til Sluttakten fra Helsingfors, Paris-pakten og Sikkerhetspakten for Europa fra Istanbul i 1999, og støtter fullt ut de sørøsteuropeiske statenes territoriale integritet og ukrenkelige grenser. Vi hilser velkommen den innsats som regjeringene, sammen med OSSE og andre internasjonale organisasjoner, har gjort for å bevare freden og styrke sikkerheten og stabiliteten i tidligere kriseområder. Vi forventer at alle internasjonale forpliktelser oppfylles fullt ut, og bekrefter på nytt at vi forplikter oss til en full gjennomføring av resolusjon 1244 fra FNs sikkerhetsråd. Vi er rede til fortsatt å spille en aktiv rolle i FNs overgangsadministrasjon i Kosovo og å bistå de midlertidige selvstyreinstitusjonene i Kosovo i Den føderale republikken Jugoslavia. Vi ser fram til en rask vedtakelse av en konstitusjonell pakt for Serbia og Montenegro og den påfølgende gjennomføringen. Vi bifaller og gir vår oppmuntring til den vedvarende innsatsen fra det internasjonale samfunn og myndighetene i Bosnia-Hercegovina med sikte på å styrke det lokale eierskapet i landets reformprosess ved gjennomføring av Den generelle rammeavtale for fred i Bosnia-Hercegovina (fredsavtalene fra Dayton og Paris).

3. Vi gjentar at vi støtter den innsats som landene i regionen gjør for å bygge opp multietniske samfunn basert på styrkede demokratiske institusjoner og rettsstaten, og på respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, herunder rettighetene til dem som tilhører nasjonale minoriteter. Vi oppmuntrer de berørte landene i regionen til å vedta og gjennomføre lover om nasjonale minoriteter som er forenlig med deres internasjonale forpliktelser og med anbefalingene fra OSSEs høykommissær for nasjonale minoriteter. Det er vår oppfatning at et effektivt utdanningssystem uten diskriminering er et viktig redskap i arbeidet for forsoning, og vi oppmuntrer OSSE til å styrke sitt arbeid på dette området i Bosnia-Hercegovina.

4. Vi hilser velkommen alle initiativ som tar sikte på å styrke det regionale samarbeidet i spørsmål som gjelder flyktninger og fordrevne, og ser fram til at disse gjennomføres, og vi oppmuntrer de berørte landene til å treffe ytterligere tiltak som kan gi varige løsninger for dem i deres vanskelige situasjon, med full utøvelse av retten til å vende hjem og ta tilbake sine eiendommer i regionen.

5. Vi hilser velkommen de fremskritt som er gjort i retning av å opprette stabile og demokratiske institusjoner i regionen. Vi er tilfreds med at valgene, som ble overvåket av OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR), i det store og hele ble gjennomført i samsvar med internasjonale standarder. OSSE har organisert valg i Kosovo i Den føderale republikken Jugoslavia med godt resultat. Vi oppmuntrer de berørte landene til å treffe ytterligere tiltak for å endre valglovgivningen i tråd med anbefalingene fra OSSE/ODIHR.

6. OSSE vil, gjennom sine institusjoner, feltoperasjoner og andre virkemidler for samarbeid, fortsatt gjøre sitt for å styrke det internasjonale samarbeidet i regionen, i samsvar med Plattform for kooperativ sikkerhet, og bistå landene i regionen i deres innsats for å møte nåværende og nye utfordringer med hensyn til sikkerhet og stabilitet. Vi hilser velkommen alle initiativ for økt regionalt samarbeid fra landene i regionen, og oppmuntrer dem til å styrke denne innsatsen. Vi forplikter oss fortsatt til å samarbeide med landene i regionen om å håndtere trusler knyttet til terrorisme, organisert kriminalitet, korrupsjon, ulovlig innvandring og våpen-, narkotika- og menneskehandel. Vi gjentar at vi støtter arbeidet i Stabilitetspaktens arbeidsgruppe for handel med mennesker. OSSE er rede til å samarbeide med landene i regionen og andre institusjoner eller organisasjoner for å styrke sikkerheten ved grensene.

7. Vi hilser velkommen OSSEs økte engasjement i politiets oppgaver, slik landene i regionen har bedt om, med utvikling av verktøy i kampen mot organisert kriminalitet på regionalt plan. Vi er særlig tilfreds med fremgangen i forbindelse med gjennomføringen av felles programmer for multietnisk politiopplæring og politiarbeid i lokalsamfunnet. Vi hilser velkommen opprettelsen av EUs politioperasjon i Bosnia-Hercegovina, som en etterfølger til FNs internasjonale politistyrke.

8. Samtidig som vi fortsatt forplikter oss til å bistå landene med å håndtere de utfordringer som den økonomiske omleggingen og moderniseringen fører med seg, erkjenner vi at hovedtyngden av ekstern støtte til regionen skjer gjennom EUs stabiliserings- og assosieringsprosess samt Stabilitetspakten for Sørøst-Europa i regi av OSSE, som fungerer som et supplement til prosessen. Vi er tilfreds med dette tettere og gjensidig berikende samarbeidet mellom OSSE og EU i regionen. Vi bekrefter at vi er forpliktet til Stabilitetspakten og hilser velkommen virksomheten i Den sørøsteuropeiske samarbeidsprosess og andre regionale initiativer og organisasjoner, og vi oppmuntrer til tettere bånd mellom disse og Stabilitetspakten.

9. Vi er tilfreds med at landene i regionen har forpliktet seg til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser. Vi forventer at de alle samarbeider fullt ut og på bred basis med Den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia (ICTY), og oppmuntrer de berørte landene til å treffe alle nødvendige tiltak i den forbindelse. Alle som er tiltalt av domstolen, må, uten unntak, utleveres til ICTY, slik at de kan stilles for retten, og domstolen må sikres tilgang til vitner og arkiver. Vi er tilfreds med at lokale domstoler deltar i behandlingen av krigsforbrytelser, slik ICTY har tenkt det.

10. Vi hilser velkommen OSSEs kontinuerlige arbeid med å bistå ved gjennomføringen av artikkel II og IV i vedlegg 1-B til fredsavtalene fra Dayton og Paris. Vi oppmuntrer partene til å fortsette med sine frivillige aktiviteter med hensyn til artikkel II, særlig med å utarbeide prosedyrer som gjør det mulig for enhetenes væpnede styrker å bistå hverandre ved menneskeskapte eller naturskapte katastrofer. Samtidig som vi hilser velkommen den fremgang som har funnet sted etter artikkel IV, oppmuntrer vi partene til å løse spørsmål knyttet til mengden av tunge våpen, i unntatte kategorier, som gjør det mulig for dem å ha utstyr ut over de tillatte tak. Vi hilser velkommen det første møtet i kommisjonen som arbeider med gjennomføringen av sluttdokumentet fra forhandlingene etter artikkel V i vedlegg 1-B til fredsavtalene fra Dayton og Paris, og er rede til å støtte kommisjonen i dens fremtidige arbeid.

11. Vi oppfordrer landene i regionen til å etablere og gjennomføre effektive ordninger for våpeneksport i tråd med OSSEs prinsipper og dokumenter, herunder OSSE-dokumentet om håndvåpen og lette våpen. Vi hilser velkommen samarbeidet med Stabilitetspakten om å finne en løsning på slike problemer som den overdrevne og destabiliserende akkumuleringen og ukontrollerte spredningen av håndvåpen og lette våpen.

(2)

1. OSSE hilser velkommen de verdifulle bidragene fra de sentralasiatiske deltakerstatene med sikte på å styrke stabiliteten og sikkerheten i regionen når de, sammen med det internasjonale samfunn, gjør en innsats for å stabilisere situasjonen i Afghanistan. I denne sammenheng har de sentralasiatiske landene en helt nødvendig oppgave med hensyn til å løse regionens konkrete sikkerhetsspørsmål og å fremme den politiske og økonomiske utviklingen.

2. Vi deler de sentralasiatiske deltakerstatenes bekymring for sikkerheten i regionen, med trusler som internasjonal terrorisme, organisert kriminalitet og narkotika- og våpenhandel. Vi vil fortsatt samarbeide med de sentralasiatiske deltakerstatene med sikte på å løse disse problemene. I 2002 har OSSE arbeidet jevnt og trutt med gjennomføringen av handlingsplanen fra Bukarest og handlingsprogrammet fra Bisjkek, som ble vedtatt i desember 2001. OSSE, med sine institusjoner og feltoperasjoner, støtter de sentralasiatiske deltakerstatenes besluttsomme innsats for å bekjempe og forebygge terrorisme, på grunnlag av de prinsipper som er nedfelt i nevnte dokumenter.

3. Vi hilser velkommen de sentralasiatiske statenes bestrebelser på å utvide sitt samarbeid med OSSE. Samtidig som vi fortsatt retter oppmerksomheten mot den menneskelige dimensjon, vil vi søke å oppnå bedre balanse mellom de tre dimensjonene i OSSEs tilnærming til sikkerhet med hensyn til både politikk og prosjekter. I denne forbindelse erkjenner vi at det er av avgjørende betydning at vi styrker vår virksomhet innenfor den økonomiske og miljømessige dimensjonen, også som et grunnlag for effektive politiske og sosiale reformer. Som en vesentlig faktor vil vi bedre koordineringen med andre internasjonale organisasjoner og institusjoner som er aktive i regionen, herunder Den europeiske union. Videre støtte fra OSSE i forbindelse med politiske, økonomiske, økologiske og sosiale reformer vil bidra til stabilitet og velferd i regionen. Vi merker oss særlig at den økologiske krisen i Aralsjøen virker negativt inn på den bærekraftige utviklingen og er en trussel mot stabiliteten og sikkerheten i området rundt.

4. Vi vil oppmuntre de sentralasiatiske deltakerstatene i deres arbeid med reformer som tar sikte på politisk og økonomisk utvikling i deres respektive land, for å kunne oppfylle alle OSSE-forpliktelser innenfor de tre dimensjoner. OSSE vil, gjennom sine organer og institusjoner, fortsatt støtte de sentralasiatiske deltakerstatene i deres arbeid med å styrke demokratiet og de demokratiske institusjoner, med å styrke rettsstaten og å øke velferden gjennom utvikling av markedsøkonomi.

(3)

1. Vi er dypt bekymret over at det i 2002, til tross for innsatsen til Republikken Moldova og meklere fra OSSE, Den russiske føderasjon og Ukraina, ikke har vært fremgang i forhandlingene om en fullstendig løsning på Transnistria-problemet. Vi bekrefter på nytt at Republikken Moldovas suverenitet og territoriale integritet skal garanteres i løsningen av denne konflikten. I denne sammenheng vil vi fremheve meklernes viktige oppgave med å tilrettelegge for at forhandlingsprosessen kan gjenopptas innenfor den eksisterende rammen med fem parter, og vi hilser spesielt velkommen deres løsningsforslag, kjent som Kiev-dokumentet, som er vedtatt som grunnlag for forhandling om Transnistria-regionens status innenfor Republikken Moldova.

2. Vi beklager at Transnistria-siden til tross for disse bestrebelser fortsatt legger hindringer i veien for forhandlingsprosessen. I denne forbindelse er vi tilfreds med at alle parter i prosessen er villige til å fremme en varig politisk løsning.

3. Vi er tilfreds med at tilbaketrekkingen av russisk utstyr begrenset gjennom CFE-avtalen fra Transnistria-regionen i Republikken Moldova er fullført til rett tid.

4. Vi hilser også velkommen Den russiske føderasjons bestrebelser på å oppfylle forpliktelsene inngått på OSSEs toppmøte i Istanbul i 1999 om å fullføre tilbaketrekkingen av russiske styrker fra Moldovas territorium innen utgangen av 2002. Vi merker oss at det ble oppnådd en viss fremgang i 2002 med hensyn til å trekke tilbake/fjerne en viss mengde ammunisjon og annet militært utstyr tilhørende Den russiske føderasjon.

5. Vi er imidlertid bekymret over at full og åpen tilbaketrekking/fjerning av russisk ammunisjon og militært utstyr er blitt forsinket, noe som til dels skyldes det forhold at «myndighetene» i Transnistria systematisk har vanskeliggjort og forhindret prosessen, og dette er uakseptabelt.

6. Vi setter pris på innsatsen til alle deltakerstater i OSSE som har bidratt til det frivillige fondet som skal sette OSSE i stand til å hjelpe Den russiske føderasjon til å oppfylle sine forpliktelser fra OSSEs toppmøte i Istanbul i 1999. Vi hilser velkommen Den russiske føderasjons forpliktelse til å fullføre tilbaketrekkingen av russiske styrker så snart som mulig, og dens intensjon om å gjøre dette innen 31. desember 2003, forutsatt at de nødvendige betingelser er til stede. Vi oppmuntrer OSSEs deltakerstater til fortsatt å støtte Den russiske føderasjons tilbaketrekking/fjerning av ammunisjon og annet militært utstyr gjennom egnede politiske tiltak og ved å gi et første eller ytterligere et bidrag til det frivillige fondet som er opprettet for dette formål, på grunnlag av jevnlige rapporter fra OSSEs sendelag i Moldova.

(4)

1. Vi er fortsatt dypt bekymret over at Nagorno-Karabakh-konflikten ennå ikke er løst, til tross for den intensiverte dialogen mellom partene og den aktive støtten fra Minsk-gruppens medformenn. Vi holder fast ved at en snarlig løsning på denne langvarige konflikten vil medvirke til varig fred, sikkerhet, stabilitet og samarbeid i Sør-Kaukasus-regionen.

2. Vi gjentar at det er viktig å fortsette fredssamtalene, og oppfordrer partene til å fortsette sine bestrebelser på å oppnå en snarlig løsning på konflikten basert på folkerettens prinsipper og normer. Vi oppfordrer også partene til å prøve å finne fram til ytterligere tiltak som kan styrke den gjensidige tilliten og tiltroen.

3. Vi er tilfreds med at partene har forpliktet seg til å inngå våpenhvile og finne en fredelig og samlet løsning. Vi hilser særlig velkommen de fortsatte møtene mellom presidentene i Armenia og Aserbajdsjan og mellom deres spesialutsendinger. Vi oppmuntrer partene til å fortsette sitt arbeid, med aktiv støtte fra medformennene, med sikte på å nå fram til en rettferdig og varig løsning.

(5)

1. Vi gjentar at vi forplikter oss fullt og fast til å støtte Georgias uavhengighet, suverenitet og territoriale integritet, og bekrefter på nytt tidligere OSSE-dokumenter om Georgia fra toppmøter og ministerråd.

2. Vi beklager at den positive dynamikken i fredsprosessen i Tskhinvali-regionen/Sør-Ossetia av forskjellige grunner er blitt betydelig forstyrret de siste månedene, og konstaterer at det er viktig å følge prinsippene om en fredelig løsning på den georgisk-ossetianske konflikten i samsvar med Sochi-avtalen av 24. juni 1992. Vi støtter den felles kontrollkommisjonens arbeid med å stabilisere situasjonen, og bifaller det konstruktive arbeidet i ekspertgruppenes møter innenfor rammen av en oppfølging av prosessen mot en politisk løsning, som fant sted fra 27. til 29. oktober 2002 i Castelo Branco og i Lisboa på initiativ fra OSSEs formannskap, med Den russiske føderasjon som mekler og med deltakelse fra OSSEs sendelag i Georgia. Vi merker oss at alle parter på nytt bekreftet at de tidligere ekspertgruppemøtene og drøftingen av de ulike sidene ved den politiske løsningen, spesielt utkastet til midlertidig dokument, har bidratt til å skape et bredere grunnlag for arbeidet med å finne fram til løsningsmåter som partene kan godta. Vi oppmuntrer partene til økt dialog og større innsats på alle nivåer for å lette de politiske forhandlingene og tilbakeføringen av flyktninger og internt fordrevne (IDP), noe som gjør at en rask vedtakelse av en juridisk ramme for tilbakeføring av boliger og eiendeler til flyktninger og fordrevne blir svært viktig. Den europeiske union fortjener anerkjennelse for at den gir finansiell støtte med sikte på å opprettholde dynamikken i forhandlingene, og for at den ønsker å delta i den økonomiske gjenoppbyggingen som vil være en nødvendig forutsetning for å oppnå en fullstendig løsning. Vi mener det vil være positivt med store økonomiske bidrag rettet inn mot sentrale områder, og at et internasjonalt sendelag for behovsevaluering blir sendt til regionen.

3. Vi bifaller opprettelsen av et eget koordineringssenter for samhandling mellom de rettshåndhevingsorganer hos partene som arbeider med bekjempelse av kriminalitet, og vi ber om fortsatt støtte fra det internasjonale samfunn til senterets virksomhet.

4. Vi bifaller virksomheten til kommandoen for den felles fredsbevarende styrken (JPKF) og til OSSEs program for rask utrykning, som ivaretar visse grunnleggende behov i Georgia og Ossetias lokalsamfunn mot frivillig innlevering av våpen og ammunisjon til JPKF. Vi ser fram til videre fremgang i 2003, der en bygger videre på at det nå er større forståelse mellom partene, særlig når det gjelder å definere politisk status for Tskhinvali-regionen/Sør-Ossetia innenfor staten Georgia.

5. Vi bifaller og støtter FNs innsats i Abkhasia i Georgia og organisasjonens ledende rolle i forhandlingene om en fredelig løsning på konflikten, der utgangspunktet er at Georgias territoriale integritet skal bevares, og at rettighetene til alle som er innblandet i konflikten, skal ivaretas.

6. Vi beklager at det ikke er registrert noen fremgang av betydning med hensyn til å bringe forhandlingene ut av dødvanne i det sentrale spørsmålet i konflikten mellom Georgia og Abkhasia, nemlig Abkhasias fremtidige status innenfor staten Georgia. Vi oppfordrer partene i konflikten til å gjenoppta den konstruktive dialogen om dette spørsmålet, og vi håper, uten at dette skal berøre innholdet i de endelige avtalene dem imellom, at begge parter, og særlig den abkhasiske siden, vil godta dokumentet om fordeling av konstitusjonell myndighet mellom Tbilisi og Sukhumi som er utarbeidet i regi av FN, og som bør utgjøre grunnlaget for realitetsforhandlinger. OSSE er rede til å delta aktivt i alle bestrebelser fra det internasjonale samfunn som tar sikte på å oppnå en fredelig løsning på konflikten.

7. Vi ser med tilfredshet at det er tegn til minsket spenning og økt stabilitet i regionen, særlig takket være UNOMIG-CISPKFs felles patruljering langs Kodori-dalen. For å styrke denne positive utviklingen må partene gjennomføre alle eksisterende avtaler med gode hensikter, særlig Moskva-avtalen om våpenhvile av 14. mai 1994, og den gjensidige tilliten dem imellom må gjenopprettes. Den generelle sikkerhets- og menneskerettighetssituasjonen er fremdeles skjør i Abkhasia (Georgia), særlig i Gali-distriktet. I denne forbindelse er OSSE rede til å gi aktiv støtte til alle forsøk på å fremme respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, og til å overvåke en fremtidig avtale om tilbakeføring av flyktninger og fordrevne som er blitt tvunget til å forlate sitt faste bosted som følge av masseødeleggelse og tvangsdeportering.

8. Vi vil sterkt oppfordre til at anbefalingene fra det felles, FN-ledede evalueringssendelaget gjennomføres, blant annet om åpning av et underkontor i Gali-distriktet med samme mandat og regler som FNs menneskerettighetskontor i Sukhumi og med en tjenestemann fra OSSE til å arbeide med menneskerettigheter. I denne sammenheng er OSSE rede til å fremme sine prosjekter innenfor den menneskelige dimensjon i Abkhasia (Georgia).

9. I samsvar med forpliktelsene fra OSSEs toppmøte i Istanbul i 1999 støtter vi partenes ønske om å fullføre forhandlingene om varigheten av og de nærmere regler for virksomheten til de russiske militærbasene i Batumi og Akhalkalaki og de russiske militæranleggene på Georgias territorium. Vi merker oss åpenheten i besøket til OSSEs militære eksperter på Gudauta-basen i Abkhasia (Georgia), noe som var en milepæl på veien mot en rask og lovformelig overføring av Gudauta-anlegget. Vi bifaller den vellykkede sluttføringen av Melange-prosjektet som ble administrert av OSSE, der rakettdrivstoff ble nøytralisert og omdannet til kunstgjødsel for den sure jorda i Vest-Georgia. Vi vil innstendig oppfordre deltakerstatene til fortsatt å bidra til det frivillige fondet.

10. Sikkerhetsproblemene i regionen tatt i betraktning verdsetter vi det viktige bidraget til stabilitet og tillit i regionen som OSSEs grenseovervåkingsoperasjon har stått for langs grensen mellom Georgia og den tjetsjenske og den ingusjiske republikken i Den russiske føderasjon. Vi pålegger OSSE-rådet å se nærmere på forslag om å utvide grenseovervåkingsoperasjonen til grensen mellom Georgia og Republikken Dagestan i Den russiske føderasjon.

4A Tolkningserklæring i henhold til punkt 79 (kapittel 6) i de endelige anbefalingene fra konsultasjonene i Helsingfors

Fra Moldovas delegasjon:

«Republikken Moldovas delegasjon ønsker på det nåværende stadium å erklære at den har godtatt teksten til dette dokument for at nødvendig konsensus skal oppnås, og har dermed nok en gang bekreftet sin vilje til å samarbeide med alle deltakerstater om å fremme målene for vår organisasjon.

Vi anser at ordlyden i ministererklæringen viser at OSSE som helhet har forpliktet seg til å sikre en fullstendig og grundig gjennomføring av beslutningene om Moldova fra toppmøtet i Istanbul. Vi vil innstendig oppfordre Den russiske føderasjon til å oppfylle de forpliktelser den påtok seg i Istanbul i 1999, om å fullføre tilbaketrekkingen av sine styrker fra Republikken Moldovas territorium, og forventer at den i 2003 vil vise at den har politisk vilje til dette, slik det er fastslått i teksten til dette dokument. Som det var enighet om blant alle parter som deltok i forhandlingen om denne erklæring, dreier henvisningen til «nødvendige betingelser» i sammenheng med tilbaketrekkingen seg utelukkende om eventuelle tekniske ordninger, og den kan ikke på noen måte anvendes på politiske forhold.

Vi beklager at det ikke kan rapporteres om noen konkret fremgang i spørsmålet om en løsning av Transnistria-konflikten. Vår erkjennelse i denne forbindelse av at ansvaret for en løsning helt og holdent ligger hos lederne i Transnistria, gjør at vi i den nærmeste fremtid kan innta en mer bestemt holdning og treffe en rekke konkrete tiltak mot Tiraspol-regimet, slik at konfliktløsningsprosessen kan bli lettere. I denne sammenheng er Republikken Moldova tilfreds med EUs erklæring om Transnistria-konflikten av 4. desember 2002, og med at andre berørte land allerede har uttrykt vilje til å bidra til en felles innsats.

Republikken Moldova gjentar at den forplikter seg til å samarbeide med alle OSSEs deltakerstater, særlig EU-medlemmene, USA, Den russiske føderasjon og Ukraina med sikte på å sikre at våre felles beslutninger til slutt blir satt ut i livet. Organisasjonens troverdighet og autoritet avhenger av vår evne til å få til dette.»

4B Tolkningserklæring i henhold til punkt 79 (kapittel 6) i de endelige anbefalingene fra konsultasjonene i Helsingfors

Fra Georgias delegasjon:

«Georgias delegasjon har besluttet å slutte seg til konsensus om utkastet til erklæring om Georgia, men den ønsker å komme med en offisiell klargjøring av Georgias holdning til den delen av erklæringen som gjelder Den russiske føderasjons oppfyllelse av internasjonale forpliktelser i henhold til felleserklæringen fra Istanbul.

Vi er fortsatt overbevist om at Den russiske føderasjon ikke har oppfylt sine forpliktelser fullt ut, blant annet står spørsmålet om stenging og nedbygging av Gudauta-basen fremdeles åpent og vil bli stående åpent til Den russiske føderasjon treffer tilstrekkelige tiltak for å sikre åpenhet og basen er lovformelig overført til den georgiske siden.

Sammen med partene i CFE-avtalen oppfordrer vi også Den russiske føderasjon til umiddelbart å gjenoppta forhandlingene og inngå en avtale om varigheten av og de nærmere regler for stenging av de russiske militærbasene i Batumi og Ahalkalaki og de russiske militæranleggene på Georgias territorium. Det må i denne forbindelse tas hensyn til Georgias suverene rettigheter og det grunnleggende prinsippet i CFE-traktaten om at en stat må gi sitt frie samtykke til enhver fremmed militær utplassering på sitt territorium. Vi forventer at Den russiske føderasjon endrer sin holdning i samsvar med vertsstatens suverene krav, slik at vi på en konstruktiv måte kan komme fram til en endelig løsning på dette problemet. I motsatt fall forbeholder Georgia seg retten til å handle ut fra sine nasjonale interesser.»

4C Tolkningserklæring i henhold til punkt 79 (kapittel 6) i de endelige anbefalingene fra konsultasjonene i Helsingfors

Fra Aserbajdsjans delegasjon:

«Med hensyn til den beslutning som nylig ble vedtatt på det 10. møtet i OSSEs ministerråd, ønsker jeg å avgi en tolkningserklæring i henhold til nr. 79 i kapittel 6 i de endelige anbefalinger fra konsultasjonene i Helsingfors.

Republikken Aserbajdsjan har sluttet seg til konsensus om erklæringen vedrørende konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan, i henhold til følgende OSSE-prinsipper:

«De deltakende stater vil respektere den territoriale integritet til hver av De deltakende stater.

Følgelig vil de avstå fra enhver handling, som er uforenlig med formålene og prinsippene i De forente nasjoners pakt, mot den territoriale integritet, den politiske uavhengighet, eller enheten til enhver deltakende stat, og særlig enhver slik handling som innebærer trusel om eller bruk av makt.

De deltakende stater vil likeledes avstå fra å gjøre hverandres territorium til gjenstand for militær okkupasjon, eller bruke andre direkte eller indirekte maktmidler i strid med folkeretten, eller til gjenstand for bemektigelse ved hjelp av slike midler eller trusel om dette. Ingen slik okkupasjon eller bemektigelse vil bli anerkjent som lovlig.»

Republikken Aserbajdsjan ønsker også å understreke at prinsippet om folkenes rett til selvbestemmelse skal utøves i samsvar med følgende prinsipp i Sluttakten fra Helsingfors:

«De deltakende stater vil respektere folkenes likeverdige rettigheter og deres rett til selvbestemmelse, idet de til enhver tid handler i overensstemmelse med formålene og prinsippene i De forente nasjoners pakt og med de relevante folkerettsnormer, herunder de som vedrører statenes territoriale integritet.»

Videre erklærer Republikken Aserbajdsjan at konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan bare kan løses på grunnlag av full respekt for Aserbajdsjans territoriale integritet, noe som innebærer:

  • Armenias klare og utvetydige anerkjennelse av Aserbajdsjans territoriale integritet, med Nagorno-Karabakh-regionen som en umistelig del,

  • armenske okkupasjonsstyrkers umiddelbare og betingelsesløse tilbaketrekking fra alle territorier i Aserbajdsjan, herunder Nagorno-Karabakh-regionen,

  • etablering av gunstige vilkår for at den tvangsdeporterte aserbajdsjanske befolkningen trygt kan vende tilbake til sine landområder.

Videre erklærer Republikken Aserbajdsjan at uansett hva slags selvstyrestatus som vil bli utarbeidet for armenske lokalsamfunn i Nagorno-Karabakh-regionen i Aserbajdsjan, er dette mulig utelukkende dersom Aserbajdsjans territoriale integritet respekteres fullt ut.

Jeg ber om at denne erklæringen vedlegges dagens journal.»

4D Tolkningserklæring i henhold til punkt 79 (kapittel 6) i de endelige anbefalingene fra konsultasjonene i Helsingfors

Fra Danmarks delegasjon, på vegne av Den europeiske union:

«Med hensyn til spørsmålet om Moldova ønsker EU å minne om formannskapets erklæring på Den europeiske unions vegne om Transnistria-konflikten i Moldova, offentliggjort i Brussel og København 4. desember 2002:

«EU er dypt bekymret over situasjonen i forbindelse med Transnistria-konflikten i Moldova. EU understreker at det er nødvendig å finne en løsning på konflikten der Moldovas territoriale integritet fullt ut respekteres. EU oppfordrer innstendig partene i konflikten til å fortsette forhandlingene med sikte på å finne en løsning så snart som mulig.

EU beklager at det har vært begrenset fremgang med hensyn til å oppfylle forpliktelsene fra Istanbul.

EU har hele tiden støttet de internasjonale meklernes innsats for å få til en løsning i konflikten, og beklager dypt det manglende samarbeidet fra Transnistria-siden i forhandlingsprosessen.

EU gir uttrykk for bekymring over den illegale virksomheten som er knyttet til konflikten. EU oppfordrer alle involverte parter til å bringe denne virksomheten til opphør, og er rede til å se nærmere på tiltak som kan bidra til dette og til å fremme en politisk løsning.

EU forventer at alle partnere i regionen samarbeider konstruktivt med internasjonale aktører i deres innsats for å få forhandlingsprosessen ut av det politiske dødvanne og bringe den videre.»»

4E Tolkningserklæring i henhold til punkt 79 (kapittel 6) i de endelige anbefalingene fra konsultasjonene i Helsingfors

Fra Nederlands delegasjon (også på vegne av Belgia, Canada, Danmark, Det forente kongerike, De forente stater,Frankrike, Hellas, Island, Italia, Luxembourg, Norge, Polen, Portugal, Spania, Den tsjekkiske republikk, Tyrkia, Tyskland og Ungarn):

«Når det gjelder punkt 11 i ministererklæringen og Ministerrådets erklæringer om Moldova og Georgia, ønsker vi å gjengi punkt 15 i erklæringen fra Nato-landenes toppmøte i Praha 21. november 2001.

«Vi er som før forplikta til CFE-avtalen, og stadfester at vi går inn for ei snarleg iverksetjing av den tilpassa avtalen. CFE-regimet er eit grunnleggjande bidrag til eit tryggare og meir integrert Europa. Vi gler oss over haldninga til dei ikkje-CFE-landa som har sagt at dei aktar å be om å få tiltre den tilpassa CFE-avtalen når denne trer i kraft. Stabiliteten og tryggleiken i Europa ville vere mykje tent med at desse landa fekk høve til å tiltre. Vi gler oss over at Russland har oppnådd viktige resultat i arbeidet med å redusere styrkane i området for artikkel V i avtalen til avtala nivå. Vi ber om at dei uinnfridde tilsegnene frå Istanbul med omsyn til Georgia og Moldova snarast vert oppfylte, noko som vil gjere det mogeleg for allianselanda og andre avtalepartar å gå vidare mot ratifikasjon av den tilpassa CFE-avtalen.»»

Til toppen
Til dokumentets forside