Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 30 (2004-2005)

Muligheter og utfordringer i nord

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Regjeringen legger vekt på å videreføre og styrke en aktiv nordområdepolitikk. I denne stortingsmeldingen er det gjort rede for utviklingen i nordområdene og hvilke målsettinger, prioriteringer og tiltak Regjeringen vil legge til grunn. Den årlige budsjettmessige oppfølgingen av stortingsmeldingen vil imidlertid være avhengig av den økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen. Regjeringen vil komme tilbake med forslag om bevilgninger i forbindelse med de årlige budsjettene.

Meldingen inneholder forslag som vil innebære en styrking av prosjektsamarbeidet med Russland og SUS-landene og av atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. Det samme gjelder spørsmålet om tilskudd til ulike samarbeidstiltak under det kommende norske formannskapet i Arktisk råd, likeledes spørsmålet om økt satsing på kunnskapsinnhenting og tilstedeværelse i nordområdene, samt spørsmålet om økt satsing på internasjonalt forskningssamarbeid i nord, særlig med Russland.

Meldingen omtaler etablering av et internasjonalt forskningsfond for nordområdene, viet særlig klima, miljøgifter, biologisk mangfold og urfolk. Regjeringen vil arbeide for at fondet administreres fra Tromsø. Regjeringen vil komme tilbake med forslag til størrelsen på et eventuelt norsk tilskudd til et slikt fond.

Utgiftene til driften av et internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindriften, i Kautokeino, vil bli dekket innenfor de berørte departementers eksisterende budsjettrammer.

Gjennomføring av et årlig internasjonalt nordområdeseminar (Forum Nord) forutsetter ikke økte budsjettrammer. Det samme gjelder gjennomføringen av dialoger om nordområdespørsmål med nærstående land.

Forslaget om å utplassere en representant for Innovasjon Norge ved generalkonsulatet i Murmansk og forslaget om utvidet åpningstid ved grensekontrollstasjonene ved Storskog i Sør-Varanger må utredes nærmere før kostnadene kan fastslås.

Til toppen
Til dokumentets forside