St.meld. nr. 33 (2008-2009)

«Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den kulturelle virksomheten i Forsvaret er en viktig del av kulturen i det norske samfunnet, og regjeringen ønsker å ta vare på og videreutvikle denne.

Kulturen har fremdeles en vesentlig rolle å spille internt i Forsvaret, men begrunnelsen for aktiviteten knyttes i dag i større grad også til Forsvarets kulturelle bidrag til samfunnet. I langtidsplanen for Forsvaret for 2009-2012 heter det bl.a. at:

«(…) Som institusjon bidrar Forsvaret til samfunnet langt ut over sin primæroppgave, å produsere og levere militærmakt. Samfunnsbidragene er av både politisk, kulturell og økonomisk art. Historisk har Forsvaret også spilt en svært viktig rolle i å bygge samfunnet og legitimere staten, og i forlengelsen av det, inneha en sentral funksjon som tradisjonsbærer og historieforvalter, jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier».

Hensikten med denne stortingsmeldingen er å synliggjøre og løfte frem en del av Forsvarets virksomhet som tidligere ikke har vært gitt en slik bred og samlet fremstilling. Formålet er også å foreta en helhetlig vurdering av hvordan Forsvarets kulturinstitusjoner kan utvikles videre og brukes som levende og fremtidsrettede kulturarenaer, samtidig som de ivaretar både nasjonens historie og Forsvarets behov og særegne tradisjoner.

I Soria Moria-erklæringen understreker regjeringen at den vil bidra til å styrke kulturens betydning og tilstedeværelse i hele samfunnet, og at kulturarven er en uerstattelig kilde til innsikt, identitet og opplevelse som forvaltes på vegne av kommende generasjoner. Kultur- og kirkedepartementet gjennomfører kulturløftet som er en omfattende satsning på kunst og kultur.

Regjeringens visjon for kulturvirksomheten i Forsvaret er å synliggjøre og videreutvikle Forsvarets rolle som kulturbærer, kulturforvalter og kulturformidler. Kulturvirksomheten i Forsvaret er derfor styrket på flere områder de senere år.

Innad i Forsvaret er kultur fortsatt en viktig og naturlig del av det å ivareta og videreutvikle profesjonsidentiteten. Utad i samfunnet spiller kulturvirksomheten en sentral rolle som bevarer og formidler av norsk historie og kulturarv. Samtidig kan virksomheten i enda større grad bidra til det sivile samfunnet, i forhold til å tilby unike kulturopplevelser for befolkningen. Kulturvirksomheten skal medvirke til å synliggjøre hva dagens moderne Forsvar står for og dessuten bidra til å forsterke Forsvarets samfunnsverdi.

Meldingen konsentrerer seg særlig om de nasjonale festningene, Forsvarets museer og forsvarsmusikken, men omtaler i tillegg regjeringens ambisjoner for krigsminnesmerkene.

Festningene vil tilrettelegges og tilpasses for økte og nye aktiviteter, samtidig som de skal vernes ved at bruken er skånsom og på kulturminnenes premisser. Festningenes militære særpreg skal ivaretas. For at disse kulturminnene skal kunne være til glede og anvendelse også i fremtiden, må vedlikehold fortsatt ha høy prioritet. Museene, som har som oppgave å vise frem og fortelle om Forsvarets historie og dets plass i samfunnet, bør ha et særlig fokus på å videreutvikle og modernisere formidlings- og publikumsaktiviteten. Forsvarsmusikken er et svært synlig uttrykk for Forsvaret utad, og målsettingen må være å videreutvikle den allsidighet og profesjonalitet som kjennertegner forsvarsmusikken i dag.

Det er også viktig at Forsvarets egne kulturuttrykk, seremonier og tradisjoner fornyes kontinuerlig. Kulturvirksomheten skal fremstå som fleksibel og tilpasset samtiden, samtidig som historien tas vare på.

Regjeringen legger med dette frem en stortingsmelding om kulturvirksomheten i Forsvaret, som synliggjør verdien av denne virksomheten og foretar en strategisk og helhetlig vurdering av hvordan den kan utvikles videre både for Forsvaret og samfunnet for øvrig.

Til dokumentets forside