Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 33 (2008-2009)

«Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020

Til innholdsfortegnelse

2 Sammendrag

Hensikten med denne stortingsmeldingen er å synliggjøre og løfte frem kulturvirksomheten i Forsvaret. Formålet er også å foreta en helhetlig vurdering av hvordan Forsvarets kulturinstitusjoner kan utvikles videre og brukes som levende og fremtidsrettede kulturarenaer, samtidig som de ivaretar både nasjonens historie og Forsvarets behov og særegne tradisjoner.

Den kulturelle virksomheten i Forsvaret er en viktig del av kulturen i det norske samfunnet, og regjeringen ønsker å ta vare på og videreutvikle denne. Begrunnelsen for aktiviteten knyttes i dag i stor grad til Forsvarets kulturelle bidrag til samfunnet. Internt i etaten spiller dessuten kulturen fortsatt en viktig rolle, i forhold til Forsvarets eget behov for identitetsbygging og symboler.

Kulturvirksomheten i Forsvaret er styrket på flere områder de senere år. Forsvarets musikk har siden 2006 årlig fått økte bevilgninger, og det er tildelt betydelige midler til ekstraordinært vedlikehold av de nasjonale festningsverkene. I tillegg har regjeringen fastsatt generelle retningslinjer for forvaltningen av statens kulturhistoriske eiendommer. Internt i Forsvaret har det helhetlige ansvaret for kulturvirksomheten blitt styrket og omorganisert, gjennom opprettelsen av Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT). Iverksatte tiltak og eksisterende planer og rammer danner bakteppet for forslag til videreutvikling av kulturaktiviteten.

Meldingen konsentrerer seg særlig om de nasjonale festningsverkene, Forsvarets museer og forsvarsmusikken, men omtaler i tillegg regjeringens ambisjoner for krigsminnesmerkene.

For festningene er ambisjonen å tilrettelegge og tilpasse for økt og ny aktivitet. Festningsverkene vil også vernes ved skånsom bruk på kulturminnenes premisser og ved å ivareta det militære særpreget. Det er i dag et omfattende utbedrings- og rehabiliteringsbehov på festningene, bl.a. på grunn av manglende vedlikehold og dårlig tilpasset bruk over lang tid. Kritiske vedlikeholdstiltak vil gjennomføres så snart som mulig og med utgangspunkt i gjennomførte tilstandsvurderinger. Målsettingen er at festningsverkene skal ha en tilfredsstillende vedlikeholdsstandard innen 2020, jf. St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og St.prp. nr. 1 (2008- 2009). I tillegg til at eksisterende aktivitet videreutvikles, vil det satses særlig på økt historie- og kulturformidling på festningene. Det er også ønskelig å videreutvikle samarbeidet med kommuner og sivile aktører om helhetlig utvikling, og dessuten med lag og foreninger. I samarbeid med disse aktørene vil det initieres en forstudie om fremtidig bruk av festningene.

For forsvarsmuseene er det en ambisjon å videreutvikle og modernisere formidlings- og publikumsaktiviteten. Regjeringen vil satse videre på de syv museene som utgjør Forsvarets museer i dag. I forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014 vil det foretas en modernisering av basisutstillingene på enkelte av museene, primært hovedmuseet på Akershus festning. I tillegg vil det også legges til rette for noen temporære og mer tidsaktuelle utstillinger om eksempelvis aktuelle konfliktområder og Forsvarets rolle i vern av demokrati og samfunnsverdier. Det vil fortsatt arbeides med å øke digitaliseringen innenfor museene, og i enda større grad gjøre museumssamlingene tilgjengelige for allmennheten. Det legges dessuten vekt på å øke samarbeidet med sivile aktører, spesielt museer, om formidling, og også om forsk­ning og gjenstandsforvaltning.

For forsvarsmusikken foreslås det å videreutvikle de allerede igangsatte satsningene innenfor publikumsrettede tilbud, og aktiviteter i Forsvaret innenfor sivilt/militært samarbeid bl.a. i internasjonale operasjoner, seremonier mv. Korpsene når i dag ut til et stort publikum, men har et enda større synliggjøringspotensial.

Det legges opp til å videreføre dagens korpsstruktur med fem musikkorps, slik at forsvarsmusikken fortsatt kan ha et høyt aktivitetsnivå rundt omkring i landet. Etableringen av FAKT skal bl.a. bidra til å styrke og effektivisere virksomheten til Forsvarets musikk. Det er imidlertid behov for å forbedre den administrative kapasiteten knyttet til de enkelte korpsene lokalt. Fra siste halvdel av langtidsperioden, dvs. fra 2011 og gradvis frem mot 2013, mener regjeringen at det er behov for å legge opp til en trinnvis, moderat opptrapping av besetningen med særlig prioritet til de minste korpsene. Forsvarets musikk bør også videreutvikle sitt etablerte samarbeidsnettverk med sivile, kulturelle institusjoner og opplevelsesaktører, for å kunne gi større kulturell verdiskapning både for Forsvaret og for det sivile samfunnet. Forsvarets musikk er avhengig av tilgang til høyt kvalifisert og spesialisert arbeidskraft og må derfor også ha ha et tett samarbeid med de sivile utdanningsinstitusjonene.

Når det gjelder krigsminnesmerkene forslås det at Forsvarets museer skal sluttføre arbeidet med å kartlegge og registrere omfanget av krigsminnene, og gjøre informasjonen tilgjengelig for allmennheten. Kartleggingen omfatter både militære minnesmerker og sivile krigsminnesmerker i alle kommuner i landet, og favner alt fra landingssteder for flydropp til større monumenter og bautaer. Regjeringen er også opptatt av at Forsvaret fortsatt har fokus på vern og vedlikehold av de krigsminnene som faller inn under etatens ansvarsområde.

Kapittel 1 gir introduksjon til meldingen, dens bakgrunn og hensikt.

Kapittel 2 er et sammendrag av hovedbudskapet i meldingen.

Kapittel 3 redegjør for rammene og forutsetningen for meldingen herunder bl.a. begrepsavklaring og tidshorisont for forslagene.

Kapittel 4 gir et historisk tilbakeblikk på kulturvirksomheten i Forsvaret, samt beskriver hva den militærkulturelle virksomheten består av, og dens mål, aktiviteter og samfunnsverdi.

Kapittel 5, 6, 7 og 8 beskriver nærmere den virksomheten som foregår i dag. Her skisseres også den ambisjonen som regjeringen legger til grunn for de nasjonale festningene, Forsvarets museer, Forsvarets musikk samt krigsminnesmerkene fremover.

Kapittel 9 omhandler økonomiske og administrative konsekvenser.

Til toppen
Til dokumentets forside