Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 33 (2008-2009)

«Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Regjeringen har de senere år styrket kulturvirksomheten i Forsvaret på en rekke områder. Den vedtatte langtidsplanen angir planforutsetninger og prioriteringer for utviklingen av forsvarssektoren for perioden 2009-2012 og videre fremover, jf. Innstilling S nr. 318 og St.prp. nr. 48 (2007-2008). I langtidsplanen henvises det bl.a. til at Forsvarets musikk har hatt en sentral funksjon som tradisjonsbærer og historieforvalter og at de nasjonale festningsverkene har betydning som nasjonale kulturminner.

I budsjettet for 2008 og 2009 er det foretatt en betydelig økning av bevilgningene til ekstraordinært vedlikehold av de nasjonale festningsverkene , med prioritet til tiltak for å sette i stand murer og byggverk som utgjør en potensiell fare for sikkerheten til de som benytter seg av festningene. Ambisjonsnivået i denne meldingen legger til grunn:

 • at de nasjonale festningsverkene ivaretas gjennom verdibevarende og tilstandsbasert vedlikehold

 • at kritiske vedlikeholdstiltak kan gjennomføres så snart som mulig og at festningsverkene har en tilfredsstillende vedlikeholdsstandard i 2020, jf. målsettingen i St.meld. nr. 26 (2006-2007)

 • at det legges til rette for økt og ny aktivitet på festningsverkene, i samarbeid med sivile aktører for å videreutvikle festningene som en viktig møteplass mellom Forsvaret og samfunnet for øvrig

 • at det legges til rette for økt historie- og kulturformidling på festningene

 • at samarbeidet med kommuner, sivile institusjoner og foreninger om fremtidig bruk av festningene videreutvikles herunder at det initieres en forstudie om slik fremtidig bruk

Når det gjelder satsningen på museumsvirksom­heten i Forsvaret, legger regjeringen i denne meldingen til grunn:

 • at dagens struktur på Forsvarets museum, med syv museer, videreføres

 • at det frem mot Grunnlovsjubileet i 2014:

  • foretas en modernisering av basisutstillingene på enkelte av museene og primært hovedmuseet på Akershus festning

  • at det legges til rette for noen temporære og mer tidsaktuelle utstillinger

  • at det vurderes å opprette en mulig utstilling om internasjonale fredsoperasjoner

 • at samarbeidet med sivile museer økes, med sikte på dokumentasjon og ikke minst formidling

 • at samlingene gjøres mer tilgjengelige, bl.a. ved ytterligere digitalisering

For å styrke virksomheten i korpsene, har bevilgningene til Forsvarets musikk blitt økt med 20% i denne stortingsperioden. Ambisjonsnivået i denne meldingen legger til grunn:

 • at dagens korpsstruktur, med fem musikkkorps, videreføres

 • at det i enda større grad satses på den type publikumsrettede og seremonielle aktiviteter som har vært prioritert i inneværende regjeringsperiode

 • at den administrative kapasiteten knyttet til de enkelte korpsene lokalt forbedres

 • at besetningen til særlig de minste korpsene trinnvis og moderat opptrappes, fra siste halvdel av denne langtidsperioden, dvs. fra 2011 og gradvis frem mot 2013

 • at det satses på ytterligere styrket samarbeid med sivile aktører, herunder eksempelvis i form av prosjektbaserte tiltak

Når det gjelder krigsminnesmerkene, legger regjeringen i denne meldingen til grunn:

 • at Forsvarets museer sluttfører arbeidet med å kartlegge og registrere omfanget av forsvarsrelaterte minnesmerker og gjøre informasjonen tilgjengelig for allmennheten

 • at det fortsatt skal være fokus på vern og vedlikehold av de krigsminnene som faller inn under Forsvarets ansvarsområde

Regjeringen legger opp til at realiseringen og implementeringen av tiltak, og eventuelle kostnadsmessige forhold knyttet til disse, vil følges opp i de årlige forslagene til statsbudsjett.

Til toppen
Til dokumentets forside