Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 38 (2006-2007)

Forsvaret og industrien – strategiske partnere— Strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser

Til innholdsfortegnelse

12 Implementering og oppfølging av strategien

12.1 Strategien som en strukturell prosess

En strategi er en langsiktig plan for å nå uttalte mål. For å tydeliggjøre strukturen i strategien kan den deles inn i enkeltelementer som så settes sammen til en helhetlig prosess. Strategiprosessen kan deles inn i fire faser:

  1. Identifisere Forsvarets behov.

  2. Konvertere behovet til en handlingsplan.

  3. Implementere handlingsplanen.

  4. Evaluere resultatene.

Den ledelsesmessige forankringen av målsettingen og de dokumenterte behovene vil være avgjørende for å kunne gjennomføre handlingsplanen. Alle prioriteringer som gjøres i forhold til å beslutte hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i samarbeid med næringslivet, besluttes på ledelsesnivå.

12.2 Fasene i strategiprosessen

12.2.1 Identifisering av Forsvarets behov

Med utgangspunkt i Forsvarets planverk vil behovene for støtte og leveranser fra samarbeidende parter identifiseres. For å få tilstrekkelig fokus på de forskjellige elementene i materiellprosessen, vil innspillene komme fra de enkelte programmene i departementets investeringskonsept. Forsvarsdepartementet vil organisere denne virksomheten, og det vil bli vektlagt at behovene må dekke hele materiellets levetid. I tillegg til rene materielleveranser vil departementet også vurdere behovene i tilknytning til nødvendige tjenester og fremtidig kompetansebehov. Beredskap vil bli vektlagt i forhold til behov. I denne fasen er det først og fremst Forsvarets fagmiljøer som vil være aktør.

Det er vesentlig at de strategiske samarbeidspartnerne blir tatt med i prosessen. Dette sikrer bedre innsikt i behovene som Forsvaret har, samtidig som Forsvaret får nyttige innspill fra forskningen og næringslivet til måter å løse disse på.

12.2.2 Konverteringen av de dokumenterte behovene til en handlingsplan.

De strategiske samarbeidspartnerne vil utarbeide en handlingsplan basert Forsvarets behov. Handlingsplanen skal beskrive konkret hvilke prosjekter og områder Forsvaret og industrien i Norge skal utrede videre med henblikk på samarbeid. Den skal også beskrive tiltak, roller og ansvar. Det vil være nødvendig i denne fasen å utarbeide kostnadsoverslag for de forskjellige aktivitetene i planen.

Resultatet av denne fasen vil være et utvalg prioriterte aktiviteter (studier, prosjekter etc.), som partene er enige om å gjennomføre.

12.2.3 Implementering

Enkelt prosjekter i handlingsplanen som iverksettes vil bli formalisert i samarbeidsavtaler eller kontrakter mellom Forsvaret og samarbeidspartneren(e). Eventuelle kostnader vil bli identifisert med mulig kostnadsdeling mellom partene. Utgiftene vil bli dekket innenfor Forsvarets årlige budsjettrammer.

12.2.4 Evaluering

En evaluering av strategien vil bli foretatt.

12.2.5 Organisasjonsmessig støtte til gjennomføring av strategien

Strategien som er beskrevet vil bli gjennomført innen Forsvarsdepartementets og Forsvarets eksisterende organisasjon. Det vil bli identifisert to funksjoner i tilknytning til strategien, et styringsorgan og en støttefunksjon. Begge disse vil ta utgangspunkt i allerede etablerte organer, henholdsvis Forum for materielle fremskaffelser og de sju programmene for gjennomføring av Forsvarets investeringer (jf. kap 4.2). Forum for materielle fremskaffelser har representasjon fra ledelsen i Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben inkludert generalinspektørene, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt.

Styringsorganet – Forum for materielle fremskaffelser – vil ha det overordnede ansvaret for gjennomføringen av strategien og fremme eventuelle prioriteringer til linjen i Forsvarsdepartementet.

Forum for materielle fremskaffelser vil, når relevante saker som berører industrien behandles, bli utvidet med representanter for Nærings- og handelsdepartementet og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, samt eventuelt andre representanter for næringslivet.

Videre opprettes det sju grupper som støttefunksjon, hver bestående av ett av de sju programmene og representanter for Nærings- og handelsdepartementet og forsvarsindustrien for å støtte gjennomføringen av strategien.

Det vil også bli lagt til rette for utvidet kontakt utenom de ovennevnte, etablerte fora mellom Forsvarsdepartement og industrien slik at begge har tilstrekkelig kunnskap om fremtidig planer, muligheter og begrensninger som følger av disse planene.

Til toppen
Til dokumentets forside