St.meld. nr. 40 (2002-2003)

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Til innholdsfortegnelse

10 Administrative og økonomiske konsekvenser

Stortingsmeldingen har som formål å lage en overbygning og gi retning i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne som omfatter de fleste samfunnssektorer. Til grunn for gjennomføring av politikken for personer med nedsatt funksjonsevne ligger sektoransvaret som klargjør rammene for administrering og finansiering av virkemidler og tiltak. Sektoransvaret innebærer et klart ansvars- og finansieringsprinsipp som betyr at hvert departement ivaretar hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne i plan- og budsjettarbeidet på sitt område.

For regjeringen er det viktig å øke kunnskapsgrunnlaget om situasjonen og samfunnsutviklingen for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen vil derfor etablere et dokumentasjonssenter som skal samle inn informasjon om de ulike samfunnssektorer når det gjelder situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Videre vil det bli iverksatt nye satsinger for å styrke forskningen på området. Det skal igangsettes en tverrgående forskningsinnsats fra 2004 som skal gå over fem år med en totalkostnad på 50 mill. kroner. Nærings- og handelsdepartementet og Sosialdepartementet har allerede i 2003 igangsatt en satsing i regi av Norges forskningsråd for å øke tilgjengeligheten til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IT Funk). Satsingen utgjør ca. 30 mill. kroner over fire år.

Utdanning og arbeid er et sentralt satsingsområde for regjeringen. Meldingen gjør rede for en rekke tiltak som allerede er igangsatt for å styrke mulighetene for at personer med nedsatt funksjonsevne skal delta i arbeidslivet. Regjeringen foreslår også nye tiltak som skal bidra til dette. Mange av tiltakene er av administrativ/organisatorisk art som ikke vil kreve økte budsjettmidler. Styrket brukermedvirking står sentralt. Innretning og omfang på tiltakssammensetningen rettet mot arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne vil løpende bli vurdert. Regjeringen vil sikre midler til å oppheve bedriftenes egenandel på G på hjelpemidler ved tilrettelegging av arbeidsplasser.

Prinsippet om universell utforming er hovednøkkelen i regjeringens politikk for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter både tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, tjenester og produkter. Universell utforming går ut på at hensynet til tilgjengelighet ivaretas helt fra starten, slik at senere ekstrakostnader unngås. Meldingen gjør rede for en rekke tiltak som vil bli eller er igangsatt, blant annet gjennom Handlingsprogram for universell utforming som startet i 2002, og som det er lagt inn midler til i eksisterende rammer. Å realisere et mål om full tilgjengelighet for alle vil kreve svært store investeringer som regjeringen finner uforenlig med kravene til et stramt budsjett og behovene for innsats på andre områder. Takten i gjennomføringen av tiltak for å øke tilgjengeligheten vil måtte tilpasses de økonomiske rammer og prioriteringer som blir lagt til grunn i de årlige budsjetter og som legger føringer på investeringer som foretas i nybygg og nyanskaffelser. Ved de tiltak som er foreslått og gjennom krav i lov- og planverk, mener regjeringen at en vil få til en forbedring av tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens forslag til tiltak for bedre tjenester fra det offentlige er i stor grad rettet mot økt kunnskapsgrunnlag, bedre kvalitet på tjenestene, økt kompetanse og bedre brukerretting av tjenestene. Forslag om rett til individuell plan etter sosialtjenesteloven er et viktig tiltak i forhold til personer med nedsatt funksjonsevne. Noen av tiltakene krever ikke økte budsjettmidler. Tiltak vil også bli gjennomført ved omdisponeringer innenfor rammene av eksisterende bevilgninger. Bl.a. vil det bli igangsatt et omfattende utviklings- og kompetansebyggingsprogram knyttet til et økende antall eldre utviklingshemmede. Programmet vil gå over 3 år og er kostnadsberegnet til 10 mill. kroner.

Meldingen viser i mange sammenhenger til utrednings- og meldingsarbeider som ikke er avsluttet. En del av tiltakene er pågående utredningsarbeider. I noen tilfeller vil slike arbeider kunne medføre forslag om økte utgifter. Eventuelle behov for midler utover eksisterende rammer vil regjeringen vurdere i forbindelse med det enkelte meldingsarbeidet. Forslag til omprioriteringer mv. innenfor eksisterende rammer for å gjennomføre forslagene i denne meldingen vil fremmes i St.prp. nr. 1 for 2004.

Til dokumentets forside