Stønad av spillemidlene til turstier - turveier - skiløyper

VEDLEGG 2

Stønad av spillemidlene til turstier - turveier - skiløyper

I. Målsettingen med tiltakene

Viktige stikkord for den offentlige friluftslivspolitikken er:

- Friluftsliv for alle

- Friluftsliv i dagliglivet

- Friluftsliv i harmoni med naturen

Et hovedmål i friluftslivspolitikken er å planlegge og tilrettelegge for friluftsliv slik at flere kan drive friluftsliv i hverdagen. Dette innebærer at en må prioritere tiltak for friluftslivet nær der folk bor slik at tilbudene også kan brukes av barn, ungdom, pensjonister og andre som vanligvis ikke disponerer bil.

Naturopplevelsen er helt sentral i friluftslivet. All tilrettelegging for friluftsliv bør derfor tilpasses terrengformer, vegetasjon og landskapsdrag slik at opplevelsesverdien av å ferdes i naturen opprettholdes.

Tilrettelegging av stier, turveier og skiløyper bør skje som et ledd i en overordnet strategi for utvikling av de samlede friluftslivsmulighetene i kommunen. Dette innebærer at en bør utarbeide en friluftsplan for kommunen som viser sammenhengen i sti- og turveinettet og hvordan dette er koblet mot boligområdene. Planen bør også vise hvilke områder man ikke ønsker tilrettelegging i, både av hensyn til sårbart dyreliv og får å sikre mer villmarkspregede friluftslivsopplevelser. Denne planen bør være innarbeidet i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.

II.Definisjoner

Turstier
Turstier er traseer for ferdsel til fots som er ryddet for vegetasjon, men uten, eller liten grad av opparbeiding av grunnen. Den er vanligvis merket, og bredden er minimum 0,5 m. For turstier som også skal brukes som skiløyper: Se under "skiløyper".

Turveier
Turveier er traseer for ferdsel til fots - eventuelt med sykkel, rullestol, barnevogn e.l. - som er ryddet for vegetasjon. Den er vanligvis merket. Grunnen er godt opparbeidet, og det er et toppdekke som gir jevn overflate. Bredden er minimum 1,5 m. For turveier som også skal brukes som skiløype: Se "skiløyper".

Skiløyper
Skiløyper er traseer for ferdsel på ski som er ryddet for vegetasjon. Den er vanligvis merket. Grunnen kan være opparbeidet i større eller mindre grad. Bredden er minimum 1,5 m. Skiløyper kan også være belyst, og vil da gå under betegnelsen lysløype. For skiløyper som også skal brukes som konkurranseløype for ski: Se Norges Skiforbunds normer og regler.

III.Krav til det enkelte anlegg

TURSTI

Grunneierforhold, miljøvernhensyn, plankrav

Det skal inngås skriftlig avtale med grunneier om rett til anlegging og vedlikehold av stien. Avtalen bør være evigvarende eller på minimum 40 år. Avtaler ned til 10 år godkjennes for stier uten lys eller andre lite kostnadskrevende tiltak. Avtalen må tinglyses.

Uttale fra kommunal viltnemnd og frilufts-/ miljøvernnemnd etc. skal ligge ved søknaden. Kulturstyret kan nekte å godkjenne anlegg som er vesentlig i strid med viktige og faglige veldokumenterte vilt- eller naturverninteresser.

Planer for tursti bør inngå i en samlet kommunal plan for idretts- og friluftslivanlegg, eventuelt egen sti- og løypeplan.

Krav til anlegget og søknaden

Søknaden skal inneholde:

Kart i målestokk 1:50 000 eller større (f.eks. o-kart) som viser trase for stier.

 • Redegjørelse for hvordan stier inngår som ledd i det samlede sti- og turveisystemet.
 • Oppgave over total lengde av stier, og gjennomsnittlig bredde.
 • Omtale av hvilke ryddetiltak som er planlagt, og eventuelle tiltak i grunnen.
 • Omtale av merking, varding og skilting.
 • Omtale av ekstra tiltak som skal utføres.
 • Opplysninger om adkomst til anlegget.
 • Plan for drift og vedlikehold.

Tilskuddsberettiget er:

 • Rydding av vegetasjon.
 • Mindre tiltak i grunnen (fjerning av stein, røtter).
 • Klopper og bruer.
 • Kavlelegging.
 • Gjerdeoverganger, grinder
 • Informasjonstavler, merking, skilting og varding.
 • Rekkverk, trapper o.l. på utsatte stedet.

Plassering av alle disse tiltakene skal framgå av kartet.

Turstier er bare tilskuddsberettiget dersom det klart fremgår at traseen vil bli ryddet for vegetasjon, entydig skiltet og at det ikke er upasserbare hindringer som større elver eller våte myrområder i traseen.

I tillegg til tiltakene nevnte over, kan det gis tilskudd til:

Vegetasjonspleie inntil stien (tynning, nyplanting og tilsåing).

Trimapparater

Natur- og kulturinformasjon

Lys (vil bare unntaksvis være aktuelt i turstier).

Varmestuer, toalett og tilrettelegging av hvileplasser.

TURVEI

Grunneierforhold, muljøverhensyn, plankrav

Grunn til turvei skal sikres ved kjøp av areal eller tinglyst bruksavtale. Bruksavtaler må ha en varighet på minimum 40 år. I spesielle tilfeller kan avtaler ned til 25 år godkjennes.

Uttalelse fra kommunale viltnemnd og frilufts-/miljøvernnemnd etc. skal ligge ved søknaden. Kulturstyret kan nekte å godkjenne anlegg som er vesentlig i strid med viktige og faglige veldokumenterte vilt- eller naturverninteresser.

Planer for turvei bør inngå i en samlet kommunal plan for idretts- og friluftslivanlegg, eventuelt egen sti- og løypeplan.

Krav til anlegg og søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Kart som viser trase for veien. Normalt bør økonomisk kartverk 1:5 000 (eventuelt nedfotografert) nyttes. For større turveier og turstier beregnet for rullestoler bør det følge detaljplan med lengde- og tverrprofiler av vegen (Kulturdepartementet kan gi egen informasjon om tilpassing for rullestolbrukere).
 • Redegjørelse for hvordan veien inngår som ledd i det samlede sti- og turveisystemet.
 • Oppgave over total lengde og bredde av turveien.
 • Beskrivelse av masseutskifting, grøfting og andre dreneringstiltak, stikkrenner, bærelag og toppdekke, tilsåing og andre tiltak for å skjerme fyllinger og skjæringer.
 • Omtale av merking, varding og skilting.
 • Omtale av ekstra tiltak som skal utføres.
 • Opplysninger om adkomst til anlegget.
 • Plan for drift og vedlikehold.

Tilskuddsberettiget er:

 • Rydding av vegetasjon.
 • Bygging av selve turveien.
 • Klopper og bruer.
 • Ferister, grinder.
 • Informasjonstavler, skilting og merking.
 • Enkle over- og underganger.

Plassering av alle disse tiltakene skal framgå av kartet.

I tillegg til tiltakene nevnt over kan det gis tilskudd til:

 • Vegetasjonspleie inntil veien (tynning, nyplanting og tilsåing).
 • Trimapparater
 • Natur- og kulturinformasjon
 • Lys
 • Varmestuer toalett og tilrettelegging av hvileplasser.
 • Særskilte tiltak for funksjonshemmede.

SKILØYPER

Skiløyper kan inndeles i følgende kategorier:

 • Ettspors skiløyper med liten opparbeidelse i grunnen.
 • Tospors løyper med større bredde og opparbeidet grunn.
 • Trasèer for turrenn, med bredde 6 m og opparbeidet grunn.
 • Spesielle løyper for funksjonshemmede og hundekjørere.

For skiløyper til konkurransebruk, er det internasjonale og nasjonale normer. Nærmere opplysninger kan gis av Norges Skiforbund eller Kulturdepartementet.

Det må være et mål å legge forholdene slik til rette at flest mulig kan bruke løypene. Når det gjelder grunneierforhold, miljøvernhensyn og krav til anlegget og søknaden: Se under tursti og/eller turvei - alt etter hvilken kategori skiløype som planlegges.