Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2011

 

Arbeidsdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. Prop. S

Pensjonar frå statskassa

Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2011

2. Prop. L

 

 

6.5.2011

27.5.2011

Lov om ny uførepensjon og alderspensjon til personer som har vært uføre

April

 27.5.2011

 

 

 

Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (om raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

April

 8.4.2011

 

 

 

Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Mai

 

 

 

 

 Endringar i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma)

Endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m.

3. Meld. St

Årsmelding 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arveidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit

 

 13.5.201117.6.2011

 24.6.2011

 

17.6.2011

 

 


26.8.2011

 

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven

Endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 

 

April

 25.3.2011

 

8.4.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endring i skattevedtaket for Svalbard for inntektsåret 2011

Tilslutning til kvote- og styrereform i IMF og samtykke til økning av Norges kvote

 

 

April

18.2.2011

24.6.2011

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Seychellene om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 30. mars 2011 

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Makedonia, undertegnet i Skopje 19. april 2011

 

 

15.4.2011

 

6.5.2011

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos Spesielle Administrative region i Folkerepublikken Kina om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 29. april 2011

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal, undertegnet i Lisboa 10. mars 2011

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og India, undertegnet i New Delhi 2. februar 2011

Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya

Mai

 13.5.2011

 

20.5.2011


 

20.5.2011

24.6.2011

30.9.2011

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Utvidelse av området for skattefri omorganisering mv.

Mars

 25.3.2011

 

 

 

Lov om verdipapirfond

Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)

Mai

 24.6.2011

16.9.2011

 

 

 

Forenklet registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere i utlandet av elektroniske tjenester til privatpersoner hjemmehørende i Norge

3.LS
Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

Mai

 13.5.2011


 

13.5.2011

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Statsrekneskapen 2010

April

 29.4.2011

 

 

 

Finansmarknadsmeldinga 2010

April

 15.4.2011

 

 

 

Evaluering av skattereformen 2006

April

 1.4.2011

 

 

 

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010

April

 8.4.2011

 

 

 

Revidert nasjonalbudsjett 2011

Mai

 13.5.2011

 

 

 

 Fordelingsmeldingen

 

 30.9.2011

 

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet

 

 

1. Prop. S
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet (oljevernaksjon i samband med Godafoss-grunnstøytinga)

2. Prop. L

 

 
1.4.2011

Oppheving av lov om avgift på hermetikk

Mars

 23.9.2011

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2011 og fisket etter avtalane i 2009 og 2010

Juni

 10.6.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv.

Juni

 20.5.2011

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring i lov 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd(gravferdsloven) og i enkelte andre lover.

Mars

 1.4.2011

 

 

 

Endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Sametingets virksomhet

Juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Investeringar i Forsvaret

Mai

 6.5.2011

 

 

 

Endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap

Juni

 27.5.2011

 

 

 

Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya i perioden 24. juni til 1. august 2011

 

 23.9.2011

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet (takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter)

Juni

 27.5.2011

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v.(legemiddelloven).

Mars

 6.5.2011

 

 

 

Lov om folkehelsearbeid

April

 8.4.2011

 

 

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

April

 8.4.2011

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015)

April

 8.4.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justisdepartementet

 

 

1. Prop. S
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet - Redningstenesta

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Anskaffelse av nye redningshelikoptre i perioden 2013-2020

2. Prop. L

 


25.3.2011 

 
15.4.2011

24.6.2011

Lov om nasjonalt ID-kort

Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon)

Mars

 


25.2.2011

 

 

 

 

Endringer i aksjelovgivningen

Mars

 25.3.2011

 

 

 

Endringer i straffeprosessloven

Endringer i straffegjennomføringsloven m.v. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales)

April

 29.4.2011


8.4.2011

 

 

 

Endringer i allmennaksjeloven

Endringar i offentleglova

Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff)

Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.)

Endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.)

Anskaffelse av nye redningshelikoptre i perioden 2013-2022

 

April

 15.4.2011

20.5.2011


24.6.2011


24.6.2011

24.6.2011

24.6.2011

 

 

 

Prop. LS
Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) og vedtak om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Romania av 20. september 2010 om overføring av domfelte

Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arestordre (arrestordreloven) og om amtykke til inngåing av avtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane.

 

 
1.4.2011

 

 

24.6.2011

 

 

 

Kommunal- og regionaldepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Auka låneramme i Husbanken

Kommuneproposisjonen

 

Mai

 8.4.2011

13.5.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

1. Prop. S

Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016

2. Prop. L

 

 

30.9.2011

Endring i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek

Mars

 

 

 

 

Endringer i pengespilloven (om ny revisorordning for Norsk Tipping AS og fordeling av overskudd fra bingoterminaler)

Mars

 15.4.2011

 

 

 

Gjennomføring av AMT-direktivet

Juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

1. Prop. S
Økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt

2. Prop. L

 


11.3.2011 

 

Endringar i opplæringslova og privatskolelova

April

 15.4.2011

 

 

 

Rapportering til database for vitenskapelig publisering

Juni

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Ungdomstrinnet

April

 29.4.2011

 

 

 

Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov

Mai

 8.4.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Endring av jordbruksavtalen 2010/2011

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Reindriftsoppgjøret 2011/2012, og endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

Februar

 

4.3.2011


1.4.2011

 

 

 

Jordbruksoppgjøret

Mai

 27.5.2011

 

 

 

Reindriftsavtalen

Mai

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Landbruks- og matpolitikken

Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøverndepartementet

 

 

2. Prop. L

 

 

Endringer i klimakvoteloven

Februar

 18.2.2011

 

 

 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

April

 24.6.2011

 

 

 

Endringer i svalbardmiljøloven

Endringer i friluftsloven og straffeloven

Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv. 

April

 26.8.2011

8.4.2011

13.5.2011

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

April

 11.3.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærings- og handelsdepartementet

 

 

1. Prop. S
Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

2. Prop. L

 

 
1.4.2011

Lov om endringer i sjøloven (undersøkelse av sjøulykke mv.)

Lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)

SAS AB - konvertible obligasjonslån

Mai

 24.6.2011

6.5.2011

24.6.2011

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Et langsiktig og bærekraftig eierskap

April

 1.4.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Utbygging og drift av Valemon

Utbygging og drift av Knarr

Mars

 8.4.2011

15.4.2011

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Lov om elsertifikater

Endringer i petroleumsloven

Endringer i energiloven og i enkelte andre lover

Utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II

 

April

 15.4.2011

15.4.2011

6.5.2011

6.5.2011

 

 

 

4. Meld. St.
Fullskala Co2-håndtering

En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten

 

 
4.3.2011

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Rv 70 Oppdølstranda

Mars

 18.3.2011

 

 

 

Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime - Vesleelva i Søndre Land kommune i Oppland

Finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger (Kurusand) - Slomarka i Hedmark

Utviding av Aust-Agderpakka

En del saker på Samferdselsdepartementets område

Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag

 


 

 

Mai

15.4.2011


15.4.2011


29.4.2011

13.5.2011


20.5.2011

 

 

 

E18 Melleby - Momarken

Mai

 27.5.2011

 

 

 

E16 Fønhus - Bagn

Juni

 

 

 

 

2. Prop. L

 

 

Endring i lov om elektronisk kommunikasjon 4. juli 2003 nr. 83

April

 

 

 

 

Endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 Veglova

Mai

 

 

 

 

Endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 Vegtrafikkloven

Juni

 12.8.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1. Prop. S

 

 

Samtykke til godkjenning av/ deltakelse i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XX Miljø

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om inkludering av luftfart i klimakvotesystemet (luftfartsdirektivet)

 

Februar

 24.6.2011

 

18.2.2011

 

 

 

Samtykke til inngåelse av avtale  mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåte for de norske seksjoner opprettet ved akademiene Rouen, Caen og Lyon av 14. juni 2010.

Februar

 18.12.2011

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester

Mars

 8.4.2011

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII Transport

Mars

 25.3.2011

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester (kredittvurderingsbyråer)

Mars

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII Selskapsrett (erstatningsansvar)

April

 

 

 

 

Samtykke til at Norge deltar i den 12. påfylling av det Afrikanske utviklingsfondet (ADF-X11)

April

 

 

 

 

Samtykke til at Norge deltar i den 16. kapitalpåfylling i Det Internasjonale Utviklingsfondet. (IDA 16)

Mai

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester (Solvency II)

Mai

 

 

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII Transport (sjøtransport)

Mai

 

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Ukraina

Mai

 

 

 

 

Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Peru

Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn

Juni

 

23.9.2011

 

 

 

 

4. Meld. St.

 

 

Utviklingen i Sørøst-Europa

Mars

 8.4.2011

 

 

 

Bistand til nordmenn i utlandet

April

 1.4.2011

 

 

 

Samarbeidet i NATO i 2010

April

 27.5.2011

 

 

 

Samarbeidet i OSSE i 2010

April

 15.4.2011

 

 

 

Noregs deltaking i Europarådet i 2010

April

 

 

 

 15.4.2011

Miljø og utvikling

April

 8.4.2011

 

 

 

Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei samstemte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamling av FN

Mai

 6.5.2011

 

 

 

Eksport av forsvarsmateriell i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Juni

 10.6.2011

 

 

 

Nordområde- og arktispolitikk

Juni