Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 — Utgiftskapitler: 900-993, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3990, 5320, 5460, 5620 og 5656

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2001, kapitlene 900–993, 2420 og 2460, 3900–3990, 5320, 5460, 5620 og 5656

I

Utgifter:

Kap. Post   Kr Kr Kr
Administrasjon
0900 Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 3900)
01 Driftsutgifter 107 000 000
21 Spesielle driftsutgifter , kan overføres 44 800 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 15 000 000 166 800 000
Sum Administrasjon 166 800 000
Infrastruktur og kompetanseoverføring
0901 Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 3901)
01 Driftsutgifter 154 000 000 154 000 000
0902 Justervesenet (jf. kap. 3902)
01 Driftsutgifter 74 450 000
21 Spesielle driftsutgifter 100 000 74 550 000
0903 Standardisering
70 Tilskudd 26 000 000 26 000 000
0904 Brønnøysundregistrene (jf. kap. 3904)
01 Driftsutgifter 136 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres 6 616 000 143 116 000
0910 Statens veiledningskontor for oppfinnere
01 Driftsutgifter 7 150 000
70 Utviklingsarbeider og stipend , kan over­føres 7 900 000 15 050 000
0911 Bedriftsrettet kompetanseoverføring
74 Norsk Designråd 9 000 000
75 EUs SMB-program , kan overføres 6 000 000
77 Næringsrettet teknologisk kompetanse­overføring 30 300 000
78 Bedriftsrettet informasjonsformidling 11 800 000 57 100 000
Sum Infrastruktur og kompetanseover­føring 469 816 000
Forskning og utvikling
0920 Norges forskningsråd
50 Tilskudd 907 500 000 907 500 000
0922 Norsk Romsenter
70 Tilskudd , kan overføres 246 700 000 246 700 000
0923 Forsknings- og utviklingskontrakter
70 Tilskudd , kan overføres 151 000 000 151 000 000
0924 Internasjonalt samarbeid og utviklings­­programmer
70 Tilskudd , kan overføres 10 500 000
71 EUs rammeprogram for forskning , kan overføres 500 300 000 510 800 000
0926 Spesielle IT-tiltak
22 Samordning av IT-politikken , kan overføres 4 400 000
50 Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon , kan overføres 38 500 000 42 900 000
0928 FoU-prosjekter i næringslivets regi
70 Tilskudd , kan overføres 200 000 000 200 000 000
Sum Forskning og utvikling 2 058 900 000
Geologi og mineralressursforvaltning
0932 Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 3932)
01 Driftsutgifter 97 150 000
21 Spesielle driftsutgifter 31 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres 3 000 000
70 Tilskudd til sekretariat for IUGS 850 000 132 000 000
0933 Bergvesenet (jf. kap. 3933)
01 Driftsutgifter 9 050 000
30 Sikring av gruveåpninger , kan overføres 1 000 000
31 Tiltak mot avrenning fra nedlagte gruver , kan overføres 3 300 000 13 350 000
Sum Geologi og mineralressursforvaltning 145 350 000
Sjøfartsforvaltning
0941 Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 3941)
01 Driftsutgifter 191 500 000
21 Spesielle driftsutgifter 8 000 000
70 Hjemsending av sjøfolk 1 000 000 200 500 000
0942 Skipsregistrene (jf. kap. 3942)
01 Driftsutgifter 6 850 000 6 850 000
0943 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk
70 Tilskudd , overslagsbevilgning 330 000 000 330 000 000
0944 Ventelønn
01 Driftsutgifter 800 000 800 000
Sum Sjøfartsforvaltning 538 150 000
Aksjeselskaper
0952 Svalbard Samfunnsdrift og Nærings­utvikling
70 Tilskudd , kan overføres 40 000 000 40 000 000
0953 Kings Bay AS
70 Tilskudd 11 000 000 11 000 000
Sum Aksjeselskaper 51 000 000
Næringsutvikling og -finansiering
0961 Reiselivstiltak
01 Driftsutgifter 2 000 000
70 Tilskudd til internasjonal markedsføring 92 000 000 94 000 000
0966 Støtte til skipsbygging
70 Rentestøtte ved langtidsfinansiering av skip og mobile rigger , overslagsbevilgning 400 000
72 Rentestøtte ved langtidsfinansiering av innenlandske leveringer av fiskebåter , overslagsbevilgning 800 000 1 200 000
0967 Investeringsselskap
90 Aksjekapital 2 450 000 000 2 450 000 000
Sum Næringsutvikling og -finansiering 2 545 200 000
Eksportfremme og internasjonalisering
0970 Internasjonaliseringstiltak
70 Eksportfremmende tiltak , kan overføres 183 000 000
71 Internasjonalt teknologisamarbeid 19 500 000 202 500 000
0971 Eksportfinans ASA
70 Tilskudd 20 100 000 20 100 000
0972 Internasjonale investeringstiltak
71 Tilskudd til Nordisk Prosjekteksportfond 4 084 000
92 Innskudd i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) 29 200 000 33 284 000
Sum Eksportfremme og internasjonalisering 255 884 000
Sivilt beredskap under Nærings- og handelsdepartementet
0990 Industri- og forsyningsberedskap (jf. kap. 3990)
01 Driftsutgifter 13 500 000 13 500 000
0993 Skipsfartsberedskap
01 Driftsutgifter 500 000
70 Tilskudd til Skipsfartens beredskaps­sekretariat 2 900 000 3 400 000
Sum Sivilt beredskap under Nærings- og handelsdepartementet 16 900 000
Statsbankene
2420 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 5320 og 5620)
50 Utviklingstilskudd, fond 211 000 000
51 Tapsfond for lån innvilget i budsjetterminen 60 000 000
54 Prosjektutviklingstilskudd, fond 25 000 000
70 Administrasjon , kan overføres 183 200 000
71 Tilskudd til dekning av tap på eldre lån og garantier 800 000
75 Tilskudd til omstilling , kan overføres 24 000 000
91 Lån til risikolåneordningen , overslags­bevilgning 5 500 000 000
92 Lån til grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen , overslagsbevilgning 25 000 000 000 31 004 000 000
Sum Statsbankene 31 004 000 000
Statens forretningsdrift
2460 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (jf. kap. 5460)
24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond -38 500 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 38 500 000
50 Tilskudd til risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen 45 000 000
90 Aksjekapital i GIEK Kredittforsikring AS 200 000 000 245 000 000
Sum Statens forretningsdrift 245 000 000
Sum departementets utgifter 37 497 000 000

Inntekter:

Kap. Post   Kr Kr Kr
Ordinære inntekter
3900 Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 900)
02 Ymse inntekter 1 900 000
90 Salg av aksjer 10 000 000 11 900 000
3901 Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 901)
01 Patentavgifter 98 000 000
02 Varemerkeavgifter 41 600 000
03 Mønsteravgifter 2 500 000
04 Forskjellige avgifter 6 400 000
05 Inntekt av informasjonstjenester 4 500 000 153 000 000
3902 Justervesenet (jf. kap. 902)
01 Justergebyrer 37 000 000
03 Kontroll- og godkjenningsgebyr 14 300 000
04 Oppdragsinntekter 100 000 51 400 000
3904 Brønnøysundregistrene (jf. kap. 904)
01 Gebyrinntekter 378 600 000
02 Oppdragsinntekter og andre inntekter 11 500 000 390 100 000
3932 Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 932)
01 Oppdragsinntekter 10 400 000
02 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter 20 600 000
03 Ymse inntekter 600 000 31 600 000
3933 Bergvesenet (jf. kap. 933)
01 Produksjonsavgifter m.v. 700 000 700 000
3941 Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 941)
01 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR 93 200 000
03 Diverse inntekter 100 000
04 Gebyrer for skip i NIS 44 600 000
05 Inntekter av velferdstiltak 3 000 000 140 900 000
3942 Skipsregistrene (jf. kap. 942)
01 Gebyrer NOR 4 400 000
02 Gebyrer NIS 5 600 000 10 000 000
3990 Industri- og forsyningsberedskap (jf. kap. 990)
01 Salgsinntekter 6 800 000 6 800 000
5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420)
50 Tilbakeføring av utviklingstilskudd 5 000 000
51 Tilbakeføring fra tapsfond 5 000 000
70 Låneprovisjon, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen 25 000 000
71 Garantiprovisjon, grunnfinansierings­ordningen 300 000
73 Låneprovisjon, risikolåneordningen 10 000 000
91 Avdrag på utestående fordringer, risikolåneordningen 5 450 000 000
93 Avdrag på utestående fordringer, grunn­finansierings- og lavrisikolåneordningen 25 000 000 000 30 495 300 000
5460 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (jf. kap. 2460)
50 Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen 5 000 000
71 Tilbakeføring fra gammel portefølje 321 300 000
90 Tilbakeføring fra Forretningsdelen 60 000 000 386 300 000
Sum Ordinære inntekter 31 678 000 000
Renter og utbytte m.v.
5620 Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420)
81 Renter, risikolåneordingen 175 000 000
83 Utbytte, grunnfinansierings- og lavrisiko­låneordningen 30 000 000
84 Utbytte fra SND Invest AS 30 000 000
85 Rentemargin, risikolåneordingen 5 000 000
86 Renter, grunnfinansierings- og lavrisiko­låneordningen 425 000 000 665 000 000
5656 Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning
80 Utbytte 1 377 000 000 1 377 000 000
Sum Renter og utbytte m.v. 2 042 000 000
Sum departementets inntekter 33 720 000 000

II

Tilsagnsfullmakter

1.

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2001 kan:

 1. gi tilsagn for inntil kroner 2 500 000 ut over gitt bevilgning under kap. 900, post 21.

 2. gi tilsagn for inntil kroner 750 000 ut over gitt bevilgning under kap. 910, post 70.

 3. gi tilsagn for inntil kroner 132 500 000 ut over gitt bevilgning under kap. 920, post 50, hvorav inntil kroner 25 000 000 er knyttet til Haldenprosjektet.

 4. gi tilsagn for inntil kroner 140 000 000 ut over gitt bevilgning under kap. 923, post 70.

 5. gi tilsagn for inntil kroner 35 000 000 ut over gitt bevilgning under kap. 2420, post 54.

2.

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2001 kan gi Eksport­finans ASA tilsagn om statlig dekning av framtidig under­skudd på avregningskontoen for den eksport­kreditt­ordningen som Stortinget vedtok 27. april 1978, den såkalte 108-ordningen, jf. Innst. S. nr. 228 for 1977–78. Fullmakten gjelder for samlede framtidige underskudd som oppstår som følge av tilsagn om lån fram til 31. desember 2001. Fullmakten har som forutsetning at:

 • Eksportfinans ASA fram til 31. desember 2001 kan gi tilsagn om lån ved eksport av andre kapital­varer, dvs. kapitalvarer eksklusiv skip på minst 1 000 bruttotonn eller ombygginger av skip på minst 1 000 bruttotonn, til de gunstigste rentevilkår og kredittider som OECD (Consensus-reglene) tillater

 • de enkelte innlån til Eksportfinans ASA under ordningen må godkjennes av Nærings- og handels­departementet. Nærings- og handelsdepartementet kan for øvrig utarbeide nær­mere retningslinjer for ordningen

III

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2001 kan gi:

 1. garanti for låneopptak til Svensk-Norsk Indu­strifond for inntil motverdien av SEK 80 000 000

 2. Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på inntil 30 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Samfunnsdelen og inkludert gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som Consensusavtalen setter. Samfunnsdelen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtak.

 3. GIEK fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i SUS-landene og de bal­tiske land. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som Consensusavtalen setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til risikoavsetningsfond. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtak.

 4. GIEK fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 1 500 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som Consensusavtalen setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilg­ninger til risikoavsetningsfond. Nærings- og handelsdepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtak.

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2001 kan gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsik­ringsansvar for inntil 60 000 000 spesielle trekk­rettigheter (SDR) overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

V

Fullmakt til utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2001 kan foreta utbetalinger til Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under den enkelte ordning overstiger inne­stående likvide midler tilknyttet ordningen innenfor følgende rammer:

 1. saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen tilknyttet gammel særordning skal ikke overstige 27 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460, post 95 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – gammel særordning.

 2. saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen for SUS/Baltikum-ordningen (gammel ordning) skal ikke overstige 75 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460, post 96 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – gammel SUS/Baltikum-ord­ning.

 3. saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen for SUS/Baltikum-ordningen (ny ordning) skal ikke overstige 10 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460, post 97 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – ny SUS/Baltikum-ordning.

VI

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2001 kan:

 1. overskride bevilgningen under kap. 902 Justervesenet, post 21 Spesielle driftsutgifter, mot tilsva­rende merinntekter under kap. 3902 Juster­vesenet, post 04 Oppdragsinntekter, knyt­tet til eksterne oppdrag innenfor en ramme på 4 mill. kroner.

 2. overskride bevilgningen under kap. 904 Brønnøysund­registrene, post 01 Driftsutgifter, mot tilsvarende merinntekter under kap. 3904 Brønnøysundregistrene, post 02 Oppdrags­inn­tekter og andre inntekter.

VII

Tap på garantier

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2001 kan utgiftsføre fastslåtte tap på garantier for lån til miljøverntiltak til NOAH AS (tidligere Norsk avfallshandtering AS) innenfor gitt tilsagnsramme uten bevilgning under kap. 945 NOAH AS, post 70 Dekning av garanti­ansvar for miljøvernlån.

Til toppen
Til dokumentets forside