Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 — Utgiftskapitler: 900-993, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3990, 5320, 5460, 5620 og 5656

Til innholdsfortegnelse

1 Lederes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak under Nærings- og handelsdepartementet

I henhold til rundskriv fra Finansdepartementet skal det som vedlegg til fagproposisjonen gis en samlet framstilling av ansettelsesvilkårene til lederne i heleide statlige foretak. For Nærings- og handelsdepartementet omfatter oversikten følgende selskap: Telenor AS, Arcus AS, A/S Olivin, Electronic Chart Senter AS, Svalbard Samfunnsdrift A/S, Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Kings Bay AS.

Oversikten omfatter opplysninger om lederes lønninger, pensjonsforpliktelser og andre ytelser slik selskapene er pålagt å rapportere i henhold til regnskapsloven. I tillegg redegjøres det også om styrets godtgjørelser. Styrets godtgjørelser fastsettes av generalforsamlingen.

Telenor AS

Konsernsjef for Telenor AS i 1999 var Tormod Hermansen de fire første måneder og Peter Pay resten av året. Fra 1. januar 2000 er Tormod Hermansen gjeninnsatt som konsernsjef. Samlede utgifter til lønn for konsernsjef for Telenor AS i 1999 var kr 1 544 000. I tillegg ble det betalt pensjonspremie på kr 4 787 000, samt annen godtgjørelse på kr 468 000.

Ansettelsesavtalen for konsernledelsen er harmonisert pr 1. april 2000. I henhold til disse avtalene har konsernledelsen avtale om etterlønn på seks måneder utover avtalt oppsigelsestid ved opp­sigelse av den ansatte fra arbeidsgiver. Leder av forretningsområdet Media har avtale om etterlønn på femten måneder utover avtalt oppsigelsestid.

Konsernledelsen med unntak av konsernsjef har videre bonusavtaler som gir rett til kompensasjon oppad begrenset til 6 måneders lønn. Det er foreløpig ikke etablert avtale om etterlønn for leder av forretningsområdet Internett.

Telenors pensjonsordning går ut på at konsernledelsen kan fratre ved fylte 60/62 år med supplerende pensjon slik at pensjonen utgjør 66 pst. av lønn ved fratreden.

Godtgjørelse til styret og bedriftsforsamlingen utgjorde i 1999 henholdsvis kr 1 868 000 og kr 398 000.

Arcus AS

Ytelser til administrerende direktør for 1999 var kr 2 071 000. Styrets godtgjørelser var på kr 484 583.

Åge Larsen, Kani Consulting, var innsatt i stillingen som administrerende direktør i perioden 1. januar – 31. desember 1999. Han ble fast ansatt i stillingen pr. 1. januar 2000. Ved tiltredelsestidspunktet ble det fastsatt en årslønn på kr 850 000. Det er videre inngått avtale om etterlønn, på visse vilkår, i ett år.

A/S Olivin

Administrerende direktør Ola Øverlie mottok i 1999 lønn på kr 1 137 000, pensjonsutgifter for administrerende direktør var på kr 202 000. På visse vilkår og i gitte situasjoner er administrerende direktør i selskapet berettiget til å få utbetalt to års lønn ved opphør av ansettelsesforholdet.

Styret fikk en samlet godtgjørelse på kr 403 000.

Electronic Chart Centre (ECC) AS

ECC ble stiftet 30 juni 1999. Administrerende direktør Asbjørn Kyrkjeeide mottok i 1999 lønn på kr 300 000. Ytelse til pensjonsforpliktelser utgjorde kr 3 002. Administrerende direktør har ingen etter­lønn ved opphør av ansettelsesforholdet.

Styret fikk en samlet godtgjørelse på kr 145 000.

Svalbard Samfunnsdrift A/S

Administrerende direktør Endre Hoflandsdal mottok i 1999 lønn på kr 668 564. Innbetalt pensjonspremie i 1999 var kr 675 257. I dette beløpet inngår en engangsinnbetaling i henhold til selskapets regler om samordning med den ansattes tidligere pensjonsordninger/fripoliser. Oppgavepliktige ytel­ser og andre ytelser var henholdsvis. kr 37 580 og kr 10 600. Administrerende direktør har ingen etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet.

Styret fikk en samlet godtgjørelse på kr 451 772.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

Lønn til administrerende direktør i 1999 utgjorde kr 614 000, og andre godtgjørelser utgjorde kr 7 000. John Utsi fungerte som administrerende direktør til 8. mars 1999 da Robert Hermansen tiltrådte. Administrerende direktør skal inn på ordinær pensjonsordning i Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og har ingen etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet.

Styret fikk en samlet godtgjørelse på kr 472 000.

Kings Bay AS

Administrerende direktør Monica Kristensen Solås mottok i 1999 kr 489 937 i lønn. Annen godtgjørelse utgjorde kr 37 172. Administrerende direktør har ingen pensjonsordning. Inkludert i lønnen inngår kr 30 000 til livsforsikring. Administrerende direktør har ingen etterlønn ved opphør av ansettelsesforholdet.

Styret fikk en samlet godtgjørelse på kr 199 000

Til toppen
Til dokumentets forside