Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2006-2007)

FOR BUDSJETTÅRET 2007 — Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5651, 5652

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om løyving for budsjettåret 2007, kapitla 1100-1161, 4100-4150, 5576, 5651, 5652

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Landbruks- og matforvaltning m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet:

01

Driftsutgifter

117 609 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehald - ordinære forvaltningsorgan , kan overførast, kan nyttast under post 50

5 214 000

50

Store utstyrskjøp og vedlikehald - forvaltningsorgan med særskilde fullmakter

237 000

70

Tilskott til drifta av Staur gard

200 000

123 260 000

Sum Landbruks- og matforvaltning m.m.

123 260 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

72 733 000

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

50 492 000

52

Støtte til fagsentra, Bioforsk

18 083 000

141 308 000

1115

Mattilsynet:

01

Driftsutgifter

1 060 167 000

70

Tilskott til veterinær beredskap

88 600 000

71

Tilskott til erstatningar , overslagsløyving

1 038 000

1 149 805 000

Sum Matpolitikk

1 291 113 000

Forsking og utvikling

1137

Forsking og utvikling:

50

Forskingsaktivitet

151 266 000

51

Basisløyvingar til forskingsinstitutt m.m.

190 379 000

52

Omstillingsmidlar Bioforsk

26 228 000

367 873 000

Sum Forsking og utvikling

367 873 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjonar m.m.:

70

Støtte til organisasjonar , kan overførast

18 847 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjonar og prosessar , kan overførast

4 043 000

22 890 000

1139

Genressursar, miljø- og ressursregistreringar:

70

Tilskott til miljø- og ressurstiltak , kan overførast

15 170 000

71

Tilskott til genressursforvaltning , kan overførast

16 185 000

31 355 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innan miljø- og næringstiltak i landbruket:

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

22 720 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

79 473 000

102 193 000

1143

Statens landbruksforvaltning:

01

Driftsutgifter

158 847 000

70

Tilskott til beredskap i kornsektoren , kan overførast

385 000

72

Erstatningar , overslagsløyving

302 000

73

Tilskott til erstatningar m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesjukdommar , overslagsløyving

41 887 000

74

Tilskott til prosjekt innan planteforedling og oppformering , kan overførast

14 628 000

216 049 000

1144

Ressursforvaltning og miljøtiltak i landbruket:

77

Miljøretta prosjektarbeid m.m. , kan overførast

6 097 000

6 097 000

1147

Reindriftsforvaltninga:

01

Driftsutgifter

38 528 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehald , kan overførast

6 349 000

70

Tilskott til fjellstover

680 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark , kan overførast

11 870 000

57 427 000

1148

Naturskade - erstatningar og sikring:

70

Tilskott til sikringstiltak m.m. , kan overførast

18 665 000

71

Naturskade, erstatningar , overslagsløyving

70 000 000

88 665 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:

51

Tilskott til Utviklingsfondet for skogbruket

3 271 000

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket , kan overførast

38 674 000

41 945 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

50

Fondsavsetningar

751 003 000

70

Marknadsregulering , kan overførast

201 000 000

73

Pristilskott , overslagsløyving

2 077 316 000

74

Direkte tilskott , kan overførast

6 714 969 000

77

Utviklingstiltak , kan overførast

227 430 000

78

Velferdsordningar , kan overførast

1 609 154 000

11 580 872 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet

37 300 000

72

Tilskott til organisasjonsarbeid

5 900 000

75

Kostnadssenkande og direkte tilskott , kan overførast

47 500 000

79

Velferdsordningar

1 800 000

92 500 000

1161

Statskog SF - forvaltningsdrift:

70

Tilskott til forvaltningsdrift

14 703 000

75

Oppsyn i statsalmenningar

7 423 000

22 126 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

12 262 119 000

Sum departementets utgifter

14 044 365 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Landbruks- og matforvaltning m.m.

4100

Landbruks- og matdepartementet:

01

Refusjonar m.m.

460 000

460 000

Sum Landbruks- og matforvaltning m.m.

460 000

Matpolitikk

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

30

Husleige, Bioforsk

18 458 000

18 458 000

4115

Mattilsynet:

01

Gebyr m.m.

128 725 000

02

Driftsinntekter og refusjonar m.v.

1 038 000

129 763 000

Sum Matpolitikk

148 221 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

4143

Statens landbruksforvaltning:

01

Driftsinntekter m.m.

31 298 000

31 298 000

4147

Reindriftsforvaltninga:

01

Refusjonar m.m.

32 000

32 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen:

85

Marknadsordninga for korn

112 000 000

112 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og mat­departementet:

70

Avgifter i matforvaltninga

540 800 000

71

Totalisatoravgift

100 000 000

72

Miljøavgift, plantevernmiddel

75 000 000

715 800 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

859 130 000

Forretningsdrift

5651

Aksjar i selskap under Landbruks- og mat­departementet:

85

Utbytte

750 000

750 000

5652

Innskottskapital i Statskog SF:

85

Utbytte

8 500 000

8 500 000

Sum Forretningsdrift

9 250 000

Sum departementets inntekter

1 017 061 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2007 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 1100 post 01

  kap. 4100 post 01

  kap. 1115 post 01

  kap. 4115 post 02

  kap. 1143 post 01

  kap. 4143 post 01

  kap. 1147 post 01

  kap. 4147 post 01

 2. overskride løyvinga under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehald, med eit beløp som svarer til meirinntektene frå sal av eigedom. Unytta meirinntekter frå sal av eigedom kan reknast med ved utrekning av overførbart beløp under løyvinga.

III

Forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2007 kan overskride løyvinga under kap. 1147 Reindriftsforvaltninga, post 01 Driftsutgifter med inntil 0,5 mill. kroner i samanheng med forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

IV

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2007 kan gi tilsegn om tilskott utover gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1148

Naturskade - erstatningar og sikring

70

Tilskott til sikringstiltak m.m

2 mill. kroner

71

Naturskade, erstatningar

36 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Sal av fast eigedom

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2007 kan selje innkjøpt og opphavleg statseigedom for inntil 8 mill. kroner.

Til toppen
Til forsida av dokumentet