Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625 og 5656

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2008, kapitlene 900–953, 2421, 2426 og 2460, 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625 og 5656

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Administrasjon

900

Nærings- og handelsdepartementet

01

Driftsutgifter

151 223 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

41 500 000

23

Forenklingstiltak , kan overføres

10 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

24 300 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 000 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap , kan overføres

10 000 000

240 023 000

Sum Administrasjon

240 023 000

Infrastruktur og rammebetingelser

901

Styret for det industrielle rettsvern

01

Driftsutgifter

185 000 000

185 000 000

902

Justervesenet

01

Driftsutgifter

77 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 800 000

79 400 000

903

Norsk Akkreditering

01

Driftsutgifter

21 200 000

21 200 000

904

Brønnøysundregistrene

01

Driftsutgifter

219 200 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen , kan overføres

77 200 000

296 400 000

905

Norges geologiske undersøkelse

01

Driftsutgifter

122 400 000

21

Spesielle driftsutgifter

40 300 000

162 700 000

906

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

01

Driftsutgifter

11 600 000

30

Sikrings- og miljøtiltak , kan overføres

10 000 000

21 600 000

907

Sjøfartsdirektoratet

01

Driftsutgifter

258 000 000

22

Flytteutgifter , kan overføres

18 500 000

72

Tilskudd til NOx-tiltak , kan overføres

15 000 000

291 500 000

908

Skipsregistrene

01

Driftsutgifter

16 400 000

16 400 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk , overslagsbevilgning

1 710 000 000

1 710 000 000

912

Bedriftsrettet informasjons­formidling

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

1 500 000

70

Tilskudd

15 000 000

16 500 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

26 000 000

26 000 000

Sum Infrastruktur og ramme­betingelser

2 826 700 000

Forskning, nyskaping og internasjonalisering

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

1 154 000 000

1 154 000 000

921

Statlig investeringsfond

95

Egenkapital

2 200 000 000

2 200 000 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

37 000 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

109 700 000

71

Internasjonal romvirksomhet

295 600 000

72

Nasjonale følgemidler , kan overføres

36 600 000

478 900 000

924

Internasjonalt samarbeid og ­utviklingsprogrammer

70

Tilskudd , kan overføres

68 500 000

68 500 000

929

Norsk Designråd

70

Tilskudd

25 000 000

25 000 000

931

Miljøtiltak

70

Tilskudd , kan overføres

21 000 000

21 000 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

15 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

42 200 000

57 200 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 000 000

2 000 000

938

Omstillingstiltak

71

Omstillingstilskudd til Sør-Varanger , kan overføres

1 000 000

1 000 000

Sum Forskning, nyskaping og ­internasjonalisering

4 007 600 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

10 764 000

10 764 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

25 000 000

25 000 000

Sum Statlig eierskap

35 764 000

Statsbankene

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

131 000 000

51

Tapsfond, såkornkapitalfond

10 000 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

412 000 000

71

Nettverk, profilering og reiseliv – programmer , kan overføres

355 000 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter , kan overføres

250 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distrikts­rettede såkornfond

3 600 000

79

Maritim utvikling , kan overføres

25 000 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirk­somhet , overslagsbevilgning

34 900 000 000

36 086 600 000

2426

SIVA SF

70

Tilskudd , kan overføres

35 000 000

90

Lån , overslagsbevilgning

100 000 000

135 000 000

Sum Statsbankene

36 221 600 000

Statens forretningsdrift

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-49 500 000

2 Driftsutgifter , overslagsbevilgning

49 500 000

0

Sum Statens forretningsdrift

0
Sum departementets utgifter 43 331 687 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Ordinære inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet

02

Ymse inntekter

101 000

101 000

3901

Styret for det industrielle rettsvern

01

Patentavgifter

120 000 000

02

Varemerkeavgifter

50 000 000

03

Mønsteravgifter

3 700 000

04

Forskjellige avgifter

3 500 000

05

Inntekt av informasjonstjenester

8 700 000

06

Diverse inntekter

100 000

186 000 000

3902

Justervesenet

01

Justergebyrer

42 500 000

03

Kontroll- og godkjenningsgebyr

7 900 000

04

Oppdragsinntekter

1 800 000

52 200 000

3903

Norsk Akkreditering

01

Gebyrinntekter og andre inntekter

17 000 000

17 000 000

3904

Brønnøysundregistrene

01

Gebyrinntekter

410 200 000

02

Oppdragsinntekter og andre inntekter

17 000 000

03

Inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

100 000

427 300 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

01

Oppdragsinntekter

10 400 000

02

Tilskudd til samfinansierings­prosjekter

29 900 000

40 300 000

3906

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

01

Leie av bergrettigheter og eiendommer

200 000

02

Behandlingsgebyr, bergrettigheter og konsesjoner

2 000 000

2 200 000

3907

Sjøfartsdirektoratet

01

Gebyrer for skip og offshore­installasjoner i NOR

116 800 000

02

Maritime personellsertifikater

9 700 000

03

Diverse inntekter

4 100 000

04

Gebyrer for skip i NIS

35 500 000

166 100 000

3908

Skipsregistrene

01

Gebyrer NOR

10 400 000

02

Gebyrer NIS

5 100 000

15 500 000

3939

Støtte til skipsbygging

52

Tilbakeføring fra fond for en begrenset ordning for støtte ved skipskontrakter

14 000 000

14 000 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

10 000 000

10 000 000

3954

Pensjonsfond for tidligere ansatte ved Sydvaranger ASA

70

Tilbakeføring av tilskudd til pensjoner for tidligere ansatte

40 000 000

40 000 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

65 095 000

65 095 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låne- og garantiprovisjoner

38 300 000

90

Avdrag på utestående fordringer

35 100 000 000

35 143 300 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

5 800 000

90

Avdrag på utestående fordringer

100 000 000

105 800 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

437 300 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

66 600 000

503 900 000

Sum Ordinære inntekter

36 788 796 000

Skatter og avgifter

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

70

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

1 200 000

1 200 000

Sum Skatter og avgifter

1 200 000

Renter og utbytte m.v.

5612

Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

80

Renter

22 500 000

22 500 000

5613

Renter fra SIVA SF

80

Renter

33 000 000

33 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

555 000 000

81

Rentemargin, risikolåneordingen

1 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

15 000 000

571 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

11 781 900 000

11 781 900 000

Sum Renter og utbytte m.v.

12 408 400 000

Sum departementets inntekter

49 198 396 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2008 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 postene 01 og 21

kap. 3900 post 02

kap. 901 post 01

kap. 3901 postene 01, 02 og 06

kap. 902 post 01

kap. 3902 postene 01 og 03

kap. 902 post 21

kap. 3902 post 04

kap. 903 post 01

kap. 3903 post 01

kap. 904 post 01

kap. 3904 post 02

kap. 904 post 22

kap. 3904 post 03

kap. 905 post 21

kap. 3905 postene 01 og 02

kap. 907 postene 01 og 22

kap. 3907 postene 01 og 03

III

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2008 kan foreta ut­betalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den ut­strekning behovet for utbetalinger under den enkelte garantiordning overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen innenfor følgende rammer:

 1. Saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen for ny SUS/Baltikum-ordning skal ikke overstige 20 mill. kroner. Utbetalinger på trekk­fullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 90 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – ny SUS/Baltikum-ordning.

 2. Saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen for byggelåns­garantiordning skal ikke overstige 200 mill. kroner. Utbetalinger på trekk­fullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

IV

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2008 kan overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle drifts­utgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

V

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2008 kan utgiftsføre utbetalinger knyttet til utførte pålagte miljøtiltak etter virksomheten i Raufoss ASA innenfor gitt garantiramme på 90 mill. kroner uten bevilgning under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2008 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  907

  Sjøfartsdirektoratet

  72

  Tilskudd til NOx-tiltak, kan overføres

  20 mill. kroner

  920

  Norges forskningsråd

  50

  Tilskudd

  107,5 mill. kroner

  2421

  Innovasjon Norge

  72

  Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

  100 mill. kroner

 2. gi Eksport­finans ASA tilsagn om statlig dekning av fram­tidig under­skudd på avregnings­kontoen for eksisterende eksportkredittordning, den såkalte 108-ordningen. Full­makten gjelder for samlede fram­tidige under­skudd som oppstår som følge av tilsagn om lån fram til 31. desember 2008. Full­makten har som forutsetning at:

  1. Eksportfinans ASA fram til 31. desember 2008 kan gi tilsagn om lån ved eksport av kapitalvarer og skip til de gunstigste rente­vilkår og kredittider som OECD (Arrangement on Officially Supported Export Credits) tillater.

  2. Eksportfinans ASA sin innlånspraksis for ordningen må godkjennes av Nærings- og handels­departementet. Nærings- og handels­departementet kan for øvrig utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2008 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger o.l. utover gitt bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VIII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2008 kan gi:

 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 220 mill. kroner.

 2. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garan­tier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 50 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garanti­ordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garanti­virksomheten skal finne sted innen­for de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handels­departe­mentet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennom­føringen av dette vedtaket.

 3. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 2 100 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklings­land, men likevel slik at rammen ikke overskrider sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond. Garanti­virksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og handels­departementet kan i samråd med Utenriks­departementet gi utfyllende bestem­melser om gjennom­føringen av dette vedtaket.

 4. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garan­tier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggings­industrien. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handels­departe­mentet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennom­føringen av dette vedtaket.

IX

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels­departementet i 2008 kan:

 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikrings­ansvar for inntil 700 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergi­virksomhet, kapittel III.

 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under bered­skapsordning for statlig varekrigs­forsikring innen­for en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

X

Utlånsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2008 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på inntil 300 mill. ­kroner.

Andre fullmakter

XI

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2008 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

 1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper.

 2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

XII

Fullmakt til bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2008 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XIII

Endring i statlige eierposter

Følgende fullmakter gitt av Stortinget til Nærings- og handelsdepartementet, oppheves:

 1. fullmakt til å redusere statens eierandel i Cermaq ASA ned mot 34 pst. gjennom salg av aksjer.

 2. fullmakt til å redusere statens eierandel i Telenor ASA ned mot 51 pst. gjennom salg av aksjer.

Til toppen
Til dokumentets forside