Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2008–2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2009, kapitlene 1700–1795, 4700–4799

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Alle

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

337 821 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

16 273 000

354 094 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

24

Driftsresultat

-940 000 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres

24 000 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 583 562 000

667 562 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

153 870 000

153 870 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter

387 521 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

18 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

61 603 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres

220 000 000

687 124 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsutgifter

1 917 920 000

50

Overføringer Statens Pensjonskasse, kan overføres

167 349 000

70

Renter låneordningen, kan overføres

6 123 000

2 091 392 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsutgifter

108 333 000

108 333 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter

2 393 548 000

2 393 548 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

4 275 893 000

4 275 893 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

3 093 100 000

3 093 100 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

3 711 208 000

3 711 208 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

1 009 790 000

1 009 790 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

893 028 000

893 028 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter

2 938 011 000

2 938 011 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

889 141 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

61 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 438 676 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres

348 000 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap 1760, post 44

93 000 000

8 829 817 000

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

889 104 000

889 104 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

42 557 000

42 557 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

1 042 542 000

1 042 542 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

01

Driftsutgifter

273 709 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

2 000 000

72

Overføringer til andre

1 614 000

277 323 000

Sum alle

33 458 296 000

Sum Forsvarsdepartementets utgifter

33 458 296 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Kr

Alle

4700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsinntekter

209 000

209 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Salg av eiendom

22 000 000

22 000 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

01

Driftsinntekter

2 267 000

70

Renter låneordning

202 000

90

Lån til boligformål

2 835 000

5 304 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

01

Driftsinntekter

2 819 000

2 819 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

01

Driftsinntekter

40 590 000

40 590 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter

3 545 000

3 545 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter

23 672 000

23 672 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter

95 518 000

95 518 000

4734

Heimevernet

01

Driftsinntekter

1 837 000

1 837 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter

230 931 000

230 931 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter

348 000 000

348 000 000

4790

Kystvakten

01

Driftsinntekter

384 000

384 000

4792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsinntekter

10 124 000

10 124 000

4795

Kulturelle og almennyttige formål

01

Driftsinntekter

2 369 000

2 369 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

500 000

Sum alle

787 802 000

Sum Forsvarsdepartementets inntekter

787 802 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2009 kan:

 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

  1. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

  2. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2009 kan:

 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse

Samlet ramme

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter

80 mill. kroner

1731

Hæren

01

Driftsutgifter

900 mill. kroner

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter

800 mill. kroner

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter

1 440 mill. kroner

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter

150 mill. kroner

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter

300 mill. kroner

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

01

Driftsutgifter

125 mill. kroner

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel

150 mill. kroner

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

20 000 mill. kroner

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel

350 mill. kroner

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet

100 mill. kroner

1790

Kystvakten

01

Driftsutgifter

2 200 mill. kroner

1791

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

90 mill. kroner

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter

50 mill. kroner

 1. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2009 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

14 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2009 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og vedlikehold og kapittel 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Organisasjon og verneplikt

Stortinget samtykker i at:

 1. Forsvarsdepartementet i 2009 kan fastsette Forsvarets organisasjon slik det går frem av redegjørelsen i St.prp. nr. 1 (2008–2009).

 2. Forsvarsdepartementet i 2009 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av St.prp. nr. 1 (2008–2009).

 3. Forsvarsdepartementet i 2009 kan gi øvrige bestemmelser slik det går frem av St.prp. nr. 1 (2008–2009).

 4. Forsvarsdepartementet i 2009 kan verve personell innenfor rammen av gitte bevilgninger.

 5. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2009 kan:

 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som presentert under Nye prosjekter i foreliggende proposisjon, innenfor de kostnadsrammer som er anført i St.prp. nr. 1 (2008–2009).

 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i St.prp. nr. 1 (2008–2009), herunder endrede kostnadsrammer.

 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 46, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i St.prp. nr. 1 (2008–2009).

 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 6. igangsette prosjektering av byggeprosjekter med en samlet utgift tilsvarende 5 pst. av bevilgningen på de respektive poster.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2009 kan:

 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2009 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NAMSA fra det tidspunkt materiell blir rekvirert, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

Til toppen
Til dokumentets forside