St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003)

Økning av bevilgningsforslaget under kap. 4471 Norsk Polarinstitutt post 03 Inntekter fra diverse tjenesteyting

Kap. 4471

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1

(2002-2003)

FOR BUDSJETTERMINEN 2003

Økning av bevilgningsforslaget under kap. 4471 Norsk Polarinstitutt post 03 Inntekter fra diverse tjenesteyting

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 8. november 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget