Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Tekstlige rettelser og tillegg til St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Tilskuddsordning for komplementerende undervisning og for delvis dekning av skolepenger, jf. kap. 240

På side 102 under kap. 240 foreslår regjeringen å fjerne tilskuddsordningen for kompletterende undervisning fra og med vårsemesteret 2001, og for delvis dekking av skolepenger fra og med høstsemesteret 2001. Til dette forslaget tilføyes at inngåtte forpliktelser for 2001 vil komme til utbetaling.

Statens lånekasse for utdanning - gebyr m.m., jf. kap. 5310

Som følge av teknisk feil ved produksjonsprosessen er tre avsnitt falt bort under kap. 5310 Statens lånekasse for utdanning. Følgende tekst skal tilføyes etter siste avsnitt, side 272:

Regjeringa foreslår å heve gebyret for førstegongsvarsel frå kr 30 til kr 35. For andregongsvarsel etter forfall og tredjegongsvarsel (varsel om oppseiing) er gebyret foreslått auka med kr 10 til respektive kr 260 og kr 360. Gebyret for urettmessig nedsetjing av terminbeløp under ordninga om inntektsavhengig nedsetjing av terminbeløp blir også ført under denne posten.

Forslaget på post 90 gjeld avdrag til Lånekassen, jf. omtale under kap. 2410 post 90.

Post 91 gjeld tap og avskriving i Lånekassen, jf. kap. 2410 post 73 og 74 eksklusive renter.

Lederes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen har varslet at det vil innføres en praksis der opplysninger om lederes ansettelsesvilkår i heleide statlige foretak følger i et vedlegg til fagproposisjonene. Denne type opplysninger var ikke vedlagt St.prp. nr. 1 (2000-2001) for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, og er derfor vedlagt dette tilleggsnummeret.

Til toppen
Til dokumentets forside