Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Om tilleggsforslag i statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

4 Salg av eiendom - Norges landbrukshøgskole, jf. kap. 281 og 3278

I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 236 (1998-99), jf. St.prp. nr. 67 (1998-99) samtykket Stortinget i at arealutvidelsen av byggeprosjektet Meieribygget med 720 kvm kunne finansieres ved salg av eiendom som forvaltes av Norges landbrukshøgskole. Arealøkningen ble kostnadsberegnet til 12,7 mill. kroner. Salget av eiendommene var forventet å bli foretatt i 2000. I statsbudsjettet for 2000 ble derfor ovennevnte vedtak videreført, og kap. 281 post 30 og kap. 3278 post 49 ble økt parallelt med 12,7 mill. kroner. Disse postene er foreslått redusert tilsvarende i statsbudsjettet for 2001.

Det er ventet at deler av inntektene først kan realiseres i 2001. Salg av resterende eiendommer vil først kunne gjennomføres i 2001. På bakgrunn av dette foreslås det at bevilgningsforslaget på kap. 281 post 30 og kap. 3278 post 49 økes parallelt med 5,7 mill. kroner. Videre foreslås det at ovennevnte vedtak om at arealutvidelsen av byggeprosjektet Meieribygget med 720 kvm kan finansieres ved salg av eiendom som forvaltes av Norges landbrukshøgskole videreføres i 2001, jf. forslag til vedtak II.

Til toppen
Til dokumentets forside