Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 13 (2002-2003)

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2002

Til innhaldsliste

1 Formål og hovudoversikt

1.1 Formål

I denne proposisjonen legg Regjeringa fram forslag om visse endringar i løyvingar i forsvarsbudsjettet for 2002 for å skape samsvar mellom løyvingane under dei einskilde kapittel og postar og dei endringane i budsjettføresetnader som har skjedd sidan forsvarsbudsjettet for 2002 vart utarbeid.

Saker Stortinget bør informerast særskilt om vert omtala under denne delen av proposisjonen (Formål og hovudoversikt). Endringane på kapittel/post kjem fram under vedtaksdelen.

1.2 Omgruppering: Forhold som endrar ramma for 2002-budsjettet

1.2.1 Nedtrekk grunna meirforbruk i 2001

Avslutninga av rekneskapen for 2001 synte eit meirforbruk under:

  1. Kap 1791 Redningshelikoptertjenesten, post 01 på 18,022 mill. kroner.

Totalt meirforbruk var på 18,022 mill. kroner og vert dekka ved at ramma for 2002 vert foreslått redusert tilsvarande.

1.2.2 Netto meirinntekter i 2002

I forhold til vedtatt budsjett 2002 er det ei netto meirinntekt (brutto meirinntekter minus mindreinntekter) på 112,543 mill. kroner som er foreslått tillagt utgiftssida.

1.3 Det økonomiske grunnlaget for omgrupperinga

1.3.1 Økonomisk grunnlag

Grunnlaget for omgrupperingane er vedteke budsjett for 2002 tillagt seinare endringar gjort av Stortinget, fullmakter gitt av Stortinget til Finansdepartementet som ikkje kjem fram som løyvingsendring under dei einskilde departementa og midlar ført over frå 2001. Det er òg teke omsyn til Forsvarets del av lønnskompensasjon for 2002 som var på 332,670 mill. kroner.

I 2002 er det for forsvarsbudsjettet sett i verk faktiske endringar i løyvingar ved følgjande:

  • Stp.prp. nr. 1 (2001-2002) Statsbudsjettet medregnet folketrygden, B.-innst. S. nr. 1 (2001-2002) medførte en reduksjon på 20,071 mill. kroner

  • St.prp. nr. 39 (2001-2002), Finansiering av norsk militær deltakelse i Afghanistan, nasjonale sikringstiltak mot terrorisme og etablering av diplomatisk nærvær i Kabul, jf. Innst. S. nr. 119 (2001-2002), medførte å auka utgiftsramma med 545,932 mill. kroner.

  • St.prp. nr. 55 (2001-2002), Gjennomføringsproposisjonen - utfyllende rammer for omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, jf. Innst. S. nr. 232 (2001-2002), medførte å auka utgiftsramma med 1 043,082 mill. kroner.

  • St.prp. nr. 69 (2001-2002), Om endringer i »Regulativ for tillegg m.v. til utskrivne vernepliktige mannskap, jf. Innst. S. nr. 249 (2001-2002), medførte å auka utgiftsramma med 20,120 mill. kroner.

  • St.prp. nr. 63 (2001-2002), Tilleggsbevilgninger og omrioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002, jf. Innst. S. nr. 212 (2002-2003), medførte å redusere utgiftsramma med 40,701 mill. kroner.

  • St.prp. nr. 80 (2001-2002), Om Finansiering av norsk militær deltakelse i Afghanistan, jf. Innst. S. nr. 6 (2002-2003), medførte å auka utgiftsramma med 300 mill. kroner.

Tabell 1.1 Faktisk løyving på utgiftssida før omgruppering 2002 kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Vedtatt budsjett 2002 27 656 918
B.-innst. S. nr. 1 (2001-2002) -20 071
Innst. S. nr. 119 (2001-2002) 545 932
Innst. S. nr. 232 (2001-2002) 1 043 082
Innst. S. nr. 249 (2001-2002) 20 120
Innst. S. nr. 212 (2001-2002) -40 701
Innst. S. nr. 6 (2002-2003) 300 000
= Faktisk løyving før omgruppering 29 505 280
Middel ført over frå 2001 1 789 609
Lønnskompensasjon for 2002 332 670
Disponible midlar i 2002 før omgruppering 31 627 559

Tabell 1.2 Disponibel løyving på inntektssida før omgruppering 2002 kjem fram slik (i 1 000 kroner):

Vedtatt budsjett 2002 724 797
= Løyving før omgruppering 724 797

Tabell 1.3 Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik (i 1 000 kroner):

Nedtrekk grunna meirforbruk i 2001 -18 022
Auke på utgiftssida grunna meirinntekter førte til utgiftssida 112 543
= Sum behov ved omgrupperinga 94 521
+ Løyving før omgruppering 29 505 280
= Total løyving etter omgrupperinga 29 599 801
= Totalt disponibelt etter omgrupperinga 31 722 080

Tabell 1.4 Løyvingsbehov på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen vert slik (i 1000 kroner):

Løyving før omgruppering 724 797
Netto meirinntekter 112 543
= Sum behov ved omgrupperinga 837 340

Departementet foreslår på denne bakgrunnen, under forslag til vedtak, at løyvingane vert auka med 94,521 mill. kroner på utgiftsramma og med 112,543 mill. kroner på inntektsramma.

1.3.2 Utgifter

Tala i tabellane nedanfor syner netto endringar på dei ulike postane. Utgiftstabellen er inklusiv fordeling av netto meirinntekter.

Tabell 1.5 (i 1 000 kroner)

Mindreutg -
Post Formål Meirutg +
01 Driftsutgifter 522 794
21 Spesielle driftsutgifter 14 340
43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet -10 000
44 Fellesfinansierte bygg- og anleggsarbeid -50 000
45 Store nyskaffingar -226 806
47 Nye bygg og anlegg -19 251
48 Fellesfinansierte bygg og anleggsarbeid -125 000
50 Overføringar til statsinstitusjonar 54 000
51 Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt 444
75 Fellesfinansierte bygg- og anleggsarbeid -65 000
90 Lån til private -1000
Sum 94 521

1.3.3 Inntekter

Tabell 1.6 (i 1 000 kroner)

Mindreinnt -
Post Formål /Meirinnt +
01 Driftsinntekter 175 637
45 Store nyskaffingar 31 194
47 Sal av eigedom -20 000
48 Fellesfinansierte bygg- og anleggsinntekter -125 000
49 Sal av bustader 49 364
70 Renter låneordningen 475
90 Lån til boligformål 873
Sum 112 543
Til toppen
Til forsida av dokumentet