Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 2 (2007-2008)

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 3. mai 2005 om tiltak mot menneskehandel

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Europarådets ministerkomité vedtok 3. mai 2005 en konvensjon om bekjempelse av menneskehandel og styrking av rettighetene til ofre for menneskehandel. Formålet med konvensjonen er å forebygge og bekjempe nasjonal og internasjonal menneskehandel, å beskytte og hjelpe ofre for menneskehandel, å sikre effektiv strafforfølgning av bakmennene, og å fremme internasjonalt samarbeid for å oppnå de nevnte målene. For å sikre en effektiv gjennomføring av konvensjonens bestemmelser, gir konvensjonen anvisning på opprettelsen av en egen overvåkingsmekanisme.

Arbeidsgruppen som fremforhandlet konvensjonen (CAHTEH) hadde sitt første møte i september 2003. Norge var representert i arbeidsgruppen fra starten av. Norge undertegnet konvensjonen da den ble åpnet for undertegning 16. mai 2005.

En oversikt over konvensjonens innhold finnes i punkt 2.

Departementets vurdering er at konvensjonen ikke gjør det nødvendig å foreta lovendringer. I punkt 3 redegjør departementet for hvordan forpliktelsene som følger av konvensjonen er oppfylt for Norges del, enten gjennom lov og annet regelverk, praksis eller særskilte tiltak.

Departementet anser imidlertid spørsmålet om ratifikasjon som en sak av særlig viktighet, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Konvensjonen og temaet menneskehandel er av stor politisk interesse og berører flere departementers ansvarsområder. Videre omhandler konvensjonen spørsmål om menneskerettigheter.

Som trykte vedlegg følger konvensjonen i engelsk original versjon med oversettelse til norsk.

1.2 Arbeidet med ratifikasjon av konvensjonen

Arbeidet med spørsmålet om norsk ratifikasjon har vært ledet av Justisdepartementet. Berørte departementer har vært trukket inn i arbeidet med stortingsproposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside