Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 30 (2002-2003)

Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om endringar på statsbudsjettet for 2002 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2002 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap Post Formål Kroner
101 Utanriksstasjonane
01 Driftsutgifter, blir redusert med 667 000
frå kr 819 992 000 til kr 819 325 000
140 Utanriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpa
01 Driftsutgifter, blir auka med 900 000
frå kr 142 588 000 til kr 143 488 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
01 Driftsutgifter, blir auka med 3 200 000
frå kr 167 360 000 til kr 170 560 000
142 NORADs administrasjon av utanriksstasjonane
01 Driftsutgifter, blir auka med 1 250 000
frå kr 207 370 000 til kr 208 620 000
150 Hovudsamarbeidsland
75 Bangladesh, kan overførast,blir redusert med 74 000 000
frå kr 130 000 000 til kr 56 000 000
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
01 Driftsutgifter, blir auka med 1 000 000
frå kr 17 500 000 til kr 18 500 000
163 Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar
70 Naturkatastrofar, kan overførast,blir auka med 30 000 000
frå kr 190 000 000 til kr 220 000 000
71 Humanitær hjelp og menneskerettar, kan overførast,blir auka med 16 000 000
frå kr 1076 000 000 til kr 1092 000 000
164 Fred, forsoning og demokrati
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overførast,blir auka med 10 000 000
frå kr 227 000 000 til kr 237 000 000
165 Forsking, kompetanseheving og evaluering
01 Driftsutgifter, blir redusert med 3 846 000
frå kr 102 100 000 kr til 98 254 000
166 Tilskot til ymse hjelpetiltak
70 Ymse tilskot, kan overførast,blir redusert med 9 504 000
frå kr 9 504 000 til kr 0
71 Internasjonale prosessar og konvensjonar m.m, kan overførast,blir redusert med 2 500 000
frå kr 62 000 000 til kr 59 500 000
171 Multilaterale finansinstitusjonar
70 Verdsbanken, kan overførast,blir auka med 84 000 000
frå kr 500 000 000 til kr 584 000 000
71 Regionale bankar og fond, kan overførast,blir redusert med 5 800 000
frå kr 526 500 000 til kr 520 700 000
173 Støtte til prioriterte tema via multilaterale kanalar
73 Miljø og energi, kan overførast, blir redusert med 22 800 000
frå kr 172 000 000 til kr 149 200 000
74 Godt styresett, kan overførast, blir redusert med 27 900 000
frå kr 140 000 000 til kr 112 100 000
197 Støtte til ikkje ODA-godkjende land og internasjonale miljøtiltak
76 Tilskot til inernasjonale klima- og miljøtiltak, kan overførast,blir redusert med 11 500 000
frå kr 42 500 000 til kr 31 000 000
Til toppen
Til forsida av dokumentet