St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske konsekvenser

10.1 Bevilgningsmessige konsekvenser i første utbyggingstrinn

Kostnadsramme for utbyggingen av første utbyggingstrinn er vurdert til totalt 900 mill. 2006-kr.

Det er bevilget 407,3 mill. kr til prosjektet på kap. 456 i 2006, og foreslått bevilget 104,4 mill. kr for 2007. Bevilgningen vil dekke kostnadene knyttet til første utbyggingstrinn i 2007. Det er i St.prp. nr. 1 (2006-2007) foreslått at investeringsbehovet for 2007 i hovedsak dekkes ved hjelp av ubrukte investeringsmidler overført fra 2006.

Justisdepartementet vil komme tilbake til det resterende bevilgningsbehovet for første utbyggingstrinn i den ordinære budsjettprosessen.

10.2 Drift av nødnettorganisasjonen

Opprettelse og drift av nødnettorganisasjonen i 2007 vil finansieres innenfor den foreslåtte bevilgning på kap. 456 Nødnett - felles radiosamband for nødetatene. Det vil i utgangspunktet være om lag 20 ansatte med et årlig bevilgningsbehov på om lag 35 mill. kr. Under utbyggingen vil det bli benyttet innleid spesialkompetanse som vil bli finansiert innenfor prosjektets kostnadsramme. Nødnettorganisasjonen vil være bruttobudsjettert med et utgiftskapittel og et inntektskapittel. Inntektene må i driftsfasen balansere utgiftene organisasjonen vil ha til leverandøren som skal drifte nødnettet. Det legges opp til at organisasjonen skal få inntekter fom. 01.07.2008, til å dekke nettets driftskostnader.

10.3 Økonomiske og administrative ­konsekvenser for kommune­sektoren

Det legges til grunn at driftsutgiftene for det nye nettet ikke vil fravike vesentlig fra de samlede utgiftene etater og kommuner har i dag, jf. Budsjettinnst. S. nr. 4 (2004-2005). Ifm. usikkerhet knyttet til det totale kostnadsbildet i etatene etter innføringen av nytt nødnett, jf. omtale i kapittel 4.9.4 og 9.2, vil Justisdepartementet som nevnt gjennomføre uavhengige målinger av nødetatenes kostnader før og etter innføringen av nytt nødnett. Justisdepartementet vil komme tilbake med en mer detaljert redegjørelse av de økonomiske virkningene for kommunene når disse målingene forligger og når det er nærmere klarlagt hva prisnivået for brukerbetalingen blir som følge av at andre brukere utover kjernebrukerne tar nettet i bruk. Det legges opp til at redegjørelsen vil foreligge samtidig med evalueringen av trinn 1.

Gjennom nødnettanskaffelsen vil staten investere i brukerutstyr for nødetatene, herunder kommunenes brannvesen og kommunehelsetjenesten. Brannvesenets fagsentraler vil få installert nytt kommunikasjonsutstyr og en ny oppdragshåndteringsapplikasjon. Legevaktssentraler vil få enklere utstyr. Utstyret vil integreres mot nødnettet slik at tjenestene i nettet også kan utnyttes fra sentralene. I tillegg vil det investeres i radioterminaler for å erstatte de eksisterende radioene til kommunenes leger i vakt og brannvesen. Dagens personsøkere innen brannvesenet erstattes av radioer i det nye nettet.

Totalt vil utstyr til en verdi av over 60 mill. kr anskaffes til kommunene i første byggetrinn, og ved landsdekkende utbygging vil den totale summen utgjøre i overkant av 300 mill. kr.

10.4 Driftskostnader i første utbyggingstrinn

Brukerne vil i 2008 kun dekke en liten andel av driftskostnadene som påløper høsten 2008. De resterende driftskostnadene i 2008 forutsettes å være en del av investeringsbehovet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg 3 (2004-2005) Drift i utbyggingsfasen, frem til etatene kan koble ned sine gamle systemer, anses som en del av investeringsbehovet på 3,6 mrd. kroner.

Brukerbetalingsordningen innebærer at brukerne i nødetatene, uten tilleggsbrukere i nettet, vil betale i alt om lag 77 mill. kr fom. 2009 for drift av nødnettet i det første utbyggingsområdet. Brukerbetalingen er større enn driftskostnadene for trinn 1 pga. at det legges opp til lik pris i hele landet, selv om reelle utbyggings- og driftskostnader varierer pga. geografi og befolkningstetthet. Trinn 1 dekker 25 % av brukerne og 4 % av utbyggingsarealet.

Som omtalt under pkt. 4.9.4 vil det i tillegg påløpe enkelte etatsinterne utgifter som ikke er beregnet i detalj.

Til dokumentets forside