Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett

Til innholdsfortegnelse

6 Tidsplan for utbyggingen

6.1 Tidsplan for første utbyggingstrinn

Det legges opp til at første trinn, som består av 54 1 kommuner på Østlandet, skal være ferdig utbygd og klar til operativ bruk i nødetatene om lag ett år 2 etter kontraktssignering. Justisdepartementet har i kontrakten med leverandør lagt opp til et omfattende testregime for dette trinnet. Utbyggingen starter i Østfold og Follo politidistrikter, der alle funksjoner skal testes med et utvalg brukere i nettet. Etatene begynner overføring av sine brukere i et område umiddelbart etter at nettet er satt i drift. Det er behov for gode mottaksorganisasjoner i nødetatene siden 10 000 brukere skal ta nettet i bruk i løpet av ett års tid.

6.2 Test og prøvedriftsperiode

De første seks månedene med brukere i nettet gjennomføres deknings- og belastningstester. Denne perioden kalles prøvedriftsperioden. Leveransen vil først bli godkjent når alle avtalte tester er tilfredsstilt. I tillegg til test av nettverket og kommunikasjonssentralene vil også driftstjenestene bli testet.

Justisdepartementet vil i hele utbyggingsperioden, som en del av sin kontinuerlige styring av prosjektet, gjennomføre evaluering og analyser av statens og leverandørens organisasjon for å sikre god risikostyring og kontroll med kostnader og kvalitet i prosjektet.

6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn

I St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004–2005) ble det sagt følgende om evaluering:

Det legges opp til en prosess med sikte på ferdigstillelse av et landsdekkende nett i løpet av 2009. For å kunne gjennomføre en grundig test og vurdering av teknologien, tekniske og organisatoriske løsninger, samt en vurdering av kostnadsutviklingen før beslutning tas om videre utbygging, blir det et opphold i utbyggingen etter trinn 1.

Justiskomiteen uttrykte i Budsjettinnst. S. nr. 4 (2004-2005) at

Komiteen ser det som ønskelig med en raskest mulig utbygging. Komiteen vil vektlegge betydningen av ferdigstillelse før 2009 dersom dette ikke går ut over verdien av evalueringsprosessen. Samtidig vil komiteen vise til det faktum at man i en utbyggingsperiode vil måtte bruke både analog og digital teknologi. Hensynet til å gi brukerne et avlyttingssikkert samband peker også i retning av kortest mulig utbyggingstid.

Justisdepartementet har sammen med de berørte etatene planlagt evalueringen. Test og evaluering gjennomføres så snart det er praktisk mulig, dels tidlig i driftperioden, dels etter at første utbyggingstrinn er ferdig. Tiltakene gjennomføres slik at det tas hensyn til en effektiv prosjektgjennomføring og som ledd i en prosess som muliggjør rask realisering av et landsdekkende nett uten fordyrende opphold.

Evalueringsarbeidet utgjøres av en kombinasjon av målinger, interne vurderinger i prosjektet og i nødetatene og eksterne vurderinger. Evalueringen skal gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere videre utbygging etter trinn 1 i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2009.

Vurderinger og evalueringstiltak gjennomføres innenfor følgende områder:

  1. Nytte og bruk av nødnettet for å sikre operativ nytteverdi for nødetatene og tilstrekkelig nytteverdi av nødnettet for samfunnet.

  2. Kontraktsfestede tester for å sikre at leveransene er i tråd med kontraktsfestede krav.

  3. Økonomiske analyser for å sikre kontroll med kostnadsutviklingen i prosjektet.

  4. Prosjektgjennomføring evalueres for å sikre en hensiktsmessig utbygging og innføring fra leverandørens, statens og nødetatenes side.

  5. Vurdering om teknologivalg og tekniske løsninger tilfredsstiller behovet og om det er behov for å gjøre tilpasninger.

Et forslag om landsdekkende utbygging underlegges ekstern kvalitetssikring i henhold til Finansdepartementets rammeavtale for dette.

I sin gjennomgang av nødnettprosjektet november 2006 3 har Gartner påpekt at den planlagte pausen i utbyggingen representerer en risiko i prosjektet, og anbefalt at staten vurderte behovet for en slik pause.

Ønsket om en grundig evaluering før videre utbygging er veid mot faren for at en lang pause i seg selv introduserer risiko og økte kostnader. For å redusere denne risikoen vil Justisdepartementet derfor gjennomføre evalueringen på en slik måte at kostnader og risiko knyttet til varigheten av pausen blir akseptable.

6.4 Beslutning om videreføring etter første utbyggingstrinn

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte angående spørsmålet om videre utbygging etter at evalueringen av første utbyggingstrinn er avsluttet.  

Det planlegges for igangsettelse av trinn 2 primo 2009. Gitt at evalueringen ikke tilsier store omlegginger av prosjektet og det kan bygges videre på fremforhandlet løsning, vil det ikke være nødvendig med en ny anskaffelsesprosess for resten av landet. Kontrakten har bindende priser og betingelser for både første utbyggingstrinn og landsdekkende utbygging.

Tabell 6.1 Foreløpig tidsplan for landsdekkende utbygging

  Fase Tidspunkt Politidistrikter
Trinn 1 Fase 0 – første område (30 % av bebodde områder / 25 % av brukerne) 2007/2008 Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud, Østfold
Evaluering – Stortingsbehandling 2008
Trinn 2 Fase 1 – Helseregion Øst ferdigstilles (36 % av bebodde områder / 34 % av brukerne) 2009/2010 Hedmark, Gudbrandsdal, Vest–Oppland
Fase 2 – Helseregion Sør (55 % av bebodde områder / 49 % av brukerne) 2009/2010 Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder
Fase 3 – Helseregion Vest (76 % av bebodde områder / 69 % av brukerne) 2010/2011 Rogaland, Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane
Fase 4 – Helseregion Midt-Norge (90 % av bebodde områder / 85 % av brukerne) 2010/2011 Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Fase 5 – Helseregion Nord (100 % av bebodde områder / 100 % av brukerne) 2010/2011 Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark, Øst-Finnmark

Fotnoter

1.

Følgende kommuner inngår i trinn 1: Aremark, Asker, Askim, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Eidsberg, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Flesberg, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Halden, Hobøl, Hof (bare brannvesen), Hurdal, Hurum, Hvaler, Kongsberg, Lardal (bare brannvesen), Lier, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nedre Eiker, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Oslo, Rakkestad, Rollag, Rygge, Rælingen, Rømskog, Røyken, Råde, Sande, Sarpsborg, Skedsmo, Ski, Skiptvet, Spydeberg, Svelvik, Sørum, Trøgstad, Ullensaker, Vestby, Våler, Øvre Eiker, Ås.

2.

Eksakt varighet av utbyggingsperioden vil være avhengig av tidspunktet for kontraktssignering. Sen signering kan gi lengre utbyggingstid på grunn av større behov for vinterarbeid.

3.

Jf. Gartners rapport «Nødnett contract review, budget review and risk assessment», 10.11.2006.

Til toppen
Til dokumentets forside