Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 34 (1996-97)

Omprioriteringer og endringer på statsbudsjettet 1997

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Nærings- og handelsdepartementet legger med dette fram proposisjon til Stortinget om følgende omprioriteringer og endringer i forhold til vedtatt statsbudsjett for 1997 (Budsjett-innst. S. III for 1996-1997):

  • omprioritering av midler til næringsrettet forskning mellom Norges forskningsråd og Norsk Romsenter

  • omfordeling av midler til forskning mellom Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet

  • endring av kapittel for tilskudd til sysselsetting av norske sjøfolk

  • fullmakt for Nærings- og handelsdepartementet til å foreta utbetaling uten bevilgning under tidligere gitt statsgaranti for miljøtiltak på tomt tilhørende Norsk Jern Eiendom A/S (romertallsforslag).

Forslagene i proposisjonen innebærer ingen tilleggsbevilgninger, men utbetalingsfullmakten vedrørende miljøgarantien må dekkes opp med bevilgning senere i budsjetterminen (nysalderingen). Det første forslaget gjelder en omprioritering av midler innenfor Nærings- og handelsdepartementets budsjett, mens de to neste forslagene er endringer som følge av den nye departementsinndelingen med opprettelsen av Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Den siste saken (utbetalingsfullmakten) gjelder oppfølging (innfrielse) av garantiansvar i henhold til en tidligere gitt statsgaranti.

Til toppen
Til dokumentets forside