Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 41 (2006-2007)

Om utbygging og finansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i Østfold

Til innholdsfortegnelse

2 Omtale av dagens situasjon og utbyggingen

Rv 108 knytter Kråkerøy og Hvalerøyene til Fredrikstad by og fastlandet, via eksisterende tofelts Kråkerøybru. Dette er eneste vegforbindelsen til øyene som har om lag 11 000 innbyggere og om lag 5300 fritidseiendommer. Nordre Kråkerøy er en del av byen og rv 108 har rushpreget bytrafikk og i tillegg betydelig fritidstrafikk, særlig om sommeren.

Figur 2.1 Kartskisse

Figur 2.1 Kartskisse

Kilde: Statens vegvesen

Området med Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) på Kråkerøy utgjør ett av tre tyngdepunkter i en overordnet byutviklingsplan. Gamlebyen og Sentrum utgjør de to andre tyngdepunktene. Det er en forutsetning for utvikling av området, som er regulert til kontorer, forretninger og boliger, at det bygges en ny bruforbindelse. Det er sterke økonomiske interesser knyttet til utbygging av området. Eierne av området har derfor sagt seg villige til å delta i finansieringen av prosjektet med 16 mill. kroner.

Formålet med en ny riksvegforbindelse er å:

  • øke beredskapen/tryggheten for befolkningen på Kråkerøy og Hvaler,

  • bedre framkommeligheten til Kråkerøy og i sentrum,

  • legge grunnlaget for en byutvikling i henhold til vedtatt kommuneplan.

Eksisterende rv 108 går fra kryss med rv 110 ved St.Croix via eksisterende Kråkerøybru til Kråkerøy kirke. Regulert trase for ny rv 108 går fra rundkjøringen ved Simo på rv 110 i nord, via Mosseveien og i ny trase på Kråkerøy til eksisterende rv 108 ved Kråkerøy kirke. Hovedelementet i første byggetrinn er ny firefelts klaffebru over Vesterelva. Videre inngår nytt vegsystem over FMV-området på Kråkerøy, forbindelse mellom ny og eksisterende bru via tunnel under Bjølstadfjellet, arm til Rødsveien og ny veg til Glombo. Mosseveien fra Simokrysset og sørover, som er kommunal veg i dag, opprustes og inngår i ny rv 108. Ny rv 108 på Kråkerøy blir bygd som tofelts veg. Det skal bygges gang- og sykkelveger og gjennomføres støytiltak i bygater som får økt trafikk. Det skal bygges to bomstasjoner på Kråkerøy, plassert ved ny og gammel bru i retning sentrum. Utbygd strekning for ny rv 108 utgjør om lag 2,5 km.

Ny bru til Kråkerøy vil legge til rette for økt beredskap for befolkningen på Kråkerøy og Hvalerøyene og vil bidra til bedre trafikkavvikling og framkommelighet for alle trafikantgrupper. Bedre trafikkavvikling i og rundt Fredrikstad sentrum betyr en styrking av bysentra – i tråd med Fredrikstad kommunes byutviklingsplan og Østfolds fylkesdeleplan Areal- og Transportplan for Nedre Glomma, der fortetting i bybåndet mellom Sarpsborg og Fredrikstad er ett av hovedgrepene.

Ny bru vil sammen med eksisterende bru åpne for en ringvegløsning som gjør det mulig å utvikle nye ruteopplegg for kollektivtrafikken. Nye ruter sammen med fire kjørefelt på ny bru over Vesterelva gir bedre framkommelighet for bussene. Opprusting av Mosseveien vil bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken også der. Det er planlagt utbygging av kollektivfelt inn mot Simokrysset langs rv 110 i et senere byggetrinn.

Det er gjennomført utvidet ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Statens vegvesen har foreslått en styringsramme på 460 mill. 2005-kr og en kostnadsramme på 473 mill. 2005-kr. Konsulenten har anbefalt en styringsramme på 451 mill. 2005-kr og en kostnadsramme på 481 mill. 2005-kr. Samferdselsdepartementet legger konsulentens anbefaling til grunn for finansieringsplanen. Dette innebærer litt større risikoavsetning enn i det opprinnelige forslaget fra Statens vegvesen. Omregnet til 2007-kr blir styringsrammen 470 mill. kr og kostnadsrammen 500 mill. kr. Kostnader på 11,5 mill. kr for bygging av bomstasjoner ved eksisterende og ny bru på Kråkerøy inngår i styringsrammen.

Prosjektets netto nytte (NN) er beregnet til om lag 90 mill. kr med 4,5 pst. kalkulasjonsrente. Netto nytte over totale kostnader (NN/K) er beregnet til om lag 0,1.

Figur 2.1 viser første byggetrinn av rv 108 med tilstøtende vegarmer. Ny trase for rv 108 mot Hvaler er angitt med stiplet strek.

Til toppen
Til dokumentets forside